Katalog ECTS

Rzeźba II

Pedagog: prof. Antoni Grabowski
Asystent/ci: dr hab. Krzysztof Franaszek

Pole Opis
Typ przedmiotu

Kształcenie Uzupełniające

Metody dydaktyczne (forma zajęć)

• Wykład konwersatoryjny – wprowadzenie do tematu zadania plastycznego
• Konwersatorium
• Dialog dydaktyczny – indywidualna korekta : student – prowadzący
• Prezentacja – współczesne tendencje we współczesnej sztuce
• Projekt indywidualny studenta – podstawowa forma zajęć
• Dyskusja dydaktyczna
• Seminarium [niższe] licencjackie
• Ćwiczenia
• Szkice w glinie
• Realizacje rzeźbiarskie

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zdany egzamin wstępny na studia.
Zaliczone przeglądy komisyjne po pierwszym i drugim semestrze.

Wymagania końcowe

Wykonanie studium z natury np. studium głowy
mode z gliny, zdjęcie negatywu gipsowego, odlew pozytywu z gipsu, cementu lub ceramiki 

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Ocena indywidualnej pracy studenta wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie studiów
od 0 do 5+. Na ocenę składa się:

• Rzetelność w pracy, obecność na zajęciach w pracowni 30%
• Umiejętność korzystania z bogactwa form natury, form geometrycznych jak i z gotowych przedmiotów (ready –made) 30%
• Twórcze, samodzielne i niekonwencjonalne podejście do zadań 40%

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Zestaw ćwiczeń dla studentów ma na celu zapoznanie ich z podstawowymi zagadnieniami rzeźbiarskimi oraz pokazanie im różnych dróg w procesie twórczym. Podczas zajęć z rzeźby studenci zapoznają się z takimi problemami jak: forma, proporcje, kompozycja, relacje przestrzenne, oddziaływanie obiektu lub zbioru obiektów na widza. Celem zajęć jest uwrażliwienie studentów na otaczający ich świat i umiejętność posługiwania się niewerbalnym językiem plastycznym z drugim człowiekiem, odbiorcą.
Omawiane zagadnienia to:
• wrażliwość na naturę i jej bogactwo jako źródło ponadczasowej inspiracji człowieka
• podstawowe elementy kompozycji np. symetria, asymetria, statyka, dynamika, kontrast: materiałów, wielkości itp.
• odczuwanie dzieła sztuki i jego oddziaływanie psychologiczne na odbiorcę
• świadomy dobór środków wyrazu i miejsca prezentowania obiektu sztuki

Przykłady tematów projektów:

• studium głowy (autoportret)


 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

• „Słownik sztuki XX wieku”, Arkady, Warszawa 1998;
• „Rzeźba polska XIX i XX wieku”- Piotr Szubert, Wyd. Semper Warszawa, 1995;
• Sztuka w Polsce 1945-2005” Anda Rotenberg, Stentor, 2005;
• „Hasior. Opowieści na dwa głosy” – Hanna Kirchner, Rosner i Wspólnicy, 2005;
• „Granice Współczesności” , Mieczysław Porębski;
• „Sztuka po końcu sztuki” Sztuka początku XXI wieku, Grzegorz Dziamski galeria miejska; Arsenał, Poznań 2009;
• „Inicjacje i transgresje“ Paweł Możdżyński, Wydawnictwo Uniwersytetu, Warszawa 2011;
• „Przewodnik po sztuce współczesnej”, Susie Hodge, Quitessence, Arkady, 2012; Warszawa 2014,
• „1000 genialnych rzeźb” Joseph Manca,Ptrick Bade, Sarsh Costello, Wyd. Olesiejuk 2008;
• „Art Now” Vol 2 Taschen 2008;
• „Architecture Now 7”, Philip Jodidio, Taschen, Cologne 2010;
• „Rodein” Dominique Jarasse, Paris, 2006;
• „Art Now” Uta Grosenik & Burkhard Riemschneider;
• “Anatomy for the artist” Jeno Barcsay, Sterling, 2006;
• “Olafur Eliasson Baroque Baroque”, Thyssen Bornemisha Art Contemporary 2015;
Większość ww. pozycji jest dostępna w Bibliotece Uczelni.
Dodatkowo prowadzący pracownię udostępnia z własnych zbiorów.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

• Wszelkie magazyny o sztuce:
• Art,
• Art. Magazyn,
• Fin Art,
• Arts magazne,
• artmagazine.info,
• Flash art
• Exit Art Magazine
Większość ww. pozycji jest dostępna w Bibliotece Uczelni.
Dodatkowo prowadzący pracownię udostępnia z własnych zbiorów.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U03 planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole
K_U05 – tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne oraz dysponować umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażenia;
K_U06 – świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego w wybranych
obszarach działalności plastycznej; świadomie posługiwać się właściwą techniką i technologią w trakcie realizacji prac artystycznych; podejmować samodzielne decyzje dotyczące realizacji i projektowania własnych prac artystycznych; realizować własne działania artystyczne oparte na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności;
K_U09 ¬- formułować, tworzyć i realizować własne koncepcje projektowe i artystyczne, świadomie poruszać się w zakresie kompozycji przestrzennej wykorzystując swoje doświadczenie w operowaniu relacjami form, proporcji, koloru i światła;
K_U11- współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także
o charakterze interdyscyplinarnym);
K_U12- korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację
własnych koncepcji artystycznych oraz stosować efektywne techniki
ćwiczenia tych umiejętności, umożliwiające ciągły ich rozwój przez
samodzielną pracę;
K_U13 - stosować formy zachowań związane z publicznymi prezentacjami własnych dokonań.

K_W02 – podstawowe zasady dotyczące realizacji prac artystycznych związanych z kierunkiem studiów i specjalnością; w tym świadome wykorzystanie środków plastycznych w tworzeniu, modyfikowaniu i porządkowaniu przestrzeni oraz zasady dotyczące środków ekspresji i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych;
K_W07- trendy rozwojowe z zakresu dziedziny sztuk plastycznych i dyscyplin artystycznych właściwe dla kierunku studiów (sztuk projektowych) i wybranych sztuk pięknych;

K_K01 – krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązaniu problemów poznawczych i praktycznych;
K_K03 – odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu;
K_K04 – uczenia się przez całe życie, samodzielnego podejmowania niezależnych prac, wykazując się umiejętnością zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy;
K_K05 – efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów; wykorzystania elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz kontrolowania swoich zachowań w warunkach związanych z publicznymi prezentacjami;
K_K06 - samooceny i konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób;
K_K08 – inicjowania działań lub pracę z innymi osobami w ramach wspólnych przedsięwzięć projektowych i artystycznych oraz integracji z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych;

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Pracownia Rzeźby powinna być na tyle obszerna, aby studenci mieli swoje indywidualne stanowiska pracy. Powinna być wentylowana i dobrze oświetlona. Studenci powinni mieć dostęp do stanowisk technicznych.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.3 d 120 4 ćw. 120h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9693