Katalog ECTS

Projektowanie wnętrz

Pedagog: prof. zw. Przemysław Krajewski
Asystent/ci: dr hab. Radosław Skalski

Pole Opis
Typ przedmiotu Kierunkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Dialog dydaktyczny, dyskusja dydaktyczna, zajęcia warsztatowe, projekt indywidualny, wykład, prezentacja.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Umiejętności i wiedza wynikające z zaliczenia kursów pracowni pierwszego i drugiego roku studiów: umiejętność wykorzystania środków plastycznych w zadaniach projektowych, umiejętność pracy w skali, podstawowa wiedza z zakresu techniki budowlanej wykorzystywanej przy realizacji wnętrz, umiejętność pracy z komputerem, umiejętność budowy modeli.

Wymagania końcowe

Umiejętność oryginalnej, własnej wypowiedzi artystycznej; umiejętność świadomego korzystania ze specjalistycznego warsztatu; umiejętność kreatywnego poszukiwania rozwiązań twórczych w obrębie studiowanej specjalności; publiczna prezentacja własnej twórczości podczas komisyjnego egzaminu dyplomowego.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Ocena indywidualnej pracy (artystycznej) studenta, ocena poziomu wiedzy i umiejętności, ocena prezentacji własnej twórczości, itp. wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie studiów.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Studenci wydziału Architektury Wnętrz – specjalność Projektowanie Wnętrz – na 3 letnich stacjonarnych studiach licencjackich (6 semestrów) po ukończeniu I cyklu studiów powinni umieć tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne, stosując różne środki ekspresji artystycznej. Aby poznać reprezentatywny program związany z głównym kierunkiem studiów (specjalnością), zobowiązani są wykonać następujące projekty:
• projekty wnętrz mieszkalnych przeznaczone dla jednoosobowego użytkownika z uwzględnieniem miejsca indywidualnej pracy twórczej,
• projekt dyplomowy – temat własny wnętrza użyteczności publicznej zatwierdzony przez Promotora.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1. HINZ Sigrid „WNĘTRZA MIESZKALNE I MEBLE”, Arkady, 1980,
2. NEUFERT Ernst „PODRĘCZNIK PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO”, Arkady , 2010
3. PILE John „HISTORIA WNĘTRZ”, Warszawa, Arkady, 2004
4. JENCKS Charles “THE ARCHITECTURE OF JUMPING UNIVERSE”, Academy Editions, 1997
5. „WARUNKI TECHNICZNO-BUDOWLANE” ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póź. zm. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

1. TRZECIAK Przemysław „HISTORIA, PSYCHIKA, ARCHITEKTURA”, PIW, 1988
2. MIESZKOWSKI Zygmunt „ELEMENTY PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO”, Arkady, 1973
3. PARCZEWSKI Wacław, TAUSZYŃSKI Krzysztof „PROJEKTOWANIE OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ”, WSiP, 2000
4. PALLASMAA Juhani „OCZY SKÓRY”, Instytut Architektury, 2012
5. SHARP Dennis, " A VISUAL HISTORY OF TWENTIETH-CENTURY ARCHITECTURE", William Heineman Ltd/Secker & Warburg Ltd, 1972

6. JODIDIO Philip, “BUILDING A NEW MILLENIUM”, Taschen, 1999

7. "ARCHITETURAL THEORY FROM THE RENAISSANCE TO THE PRESENT, 89 ESSAYS ON 117 TREATISES", Taschen, 2003

8. POLLOCK Naomi, " MODERN JAPANESE HOUSE", Phaidon Press, 2005

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Student potrafi:

K_U02 komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii, brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich;
K_U05 tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne oraz dysponować umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażenia;
K_U08 świadomie przeprowadzić nieskomplikowany proces projektowy, także o charakterze interdyscyplinarnym;
K_U09 formułować, tworzyć i realizować własne koncepcje projektowe i artystyczne, świadomie poruszać się w zakresie kompozycji przestrzennej wykorzystując swoje doświadczenie w operowaniu relacjami form, proporcji, koloru i światła;
K_U10 świadomie korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających twórcze i efektywne przeprowadzenie procesu projektowego i czytelne opracowanie prezentacji projektu technikami tradycyjnymi i technikami komputerowymi na podstawowym poziomie;
K_U12 korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych oraz stosować efektywne techniki ćwiczenia tych umiejętności, umożliwiające ciągły ich rozwój przez
samodzielną pracę;

Student zna i rozumie:

K_W01w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscypliny artystycznej sztuki projektowe, tworzącej podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej właściwe dla programu kształcenia;
K_W02 podstawowe zasady dotyczące realizacji prac artystycznych związanych z kierunkiem studiów i specjalnością; w tym świadome wykorzystanie środków plastycznych w tworzeniu, modyfikowaniu i porządkowaniu przestrzeni oraz zasady dotyczące środków ekspresji i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych;
K_W03 podstawowy zakres problematyki związanej z budownictwem, technikami realizacyjnymi, materiałoznawstwem, i innymi specjalistycznymi zagadnieniami istotnymi w architekturze wnętrz, właściwymi dla wybranej specjalności;
K_W04 podstawowe zagadnienia dotyczące warsztatu plastycznego w architekturze wnętrz oraz różnych technik wykonywania prezentacji projektu, w tym techniki komputerowe 2D i 3D;
K_W06 style w sztuce oraz tradycje twórcze i odtwórcze z nimi związane;
K_W07 trendy rozwojowe z zakresu dziedziny sztuk plastycznych i dyscyplin artystycznych właściwe dla kierunku studiów (sztuk projektowych) i wybranych sztuk pięknych;
K_W08 problematykę związaną z technologiami stosowanymi w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe (w ujęciu całościowym) i rozwojem technologicznym związanym z wybraną specjalnością;
K_W09 powiązania i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi z pracą projektanta; w tym rozumie związki między formą plastyczną, uwarunkowaniami funkcjonalnymi i wybranymi rozwiązaniami technicznymi użytymi w realizacji projektowanej przestrzeni/obiektu;

Student posiada umiejętność:

K_K05 efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności
twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów; wykorzystania elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz kontrolowania swoich zachowań w warunkach związanych z publicznymi prezentacjami;
K_K08 inicjowania działań lub pracę z innymi osobami w ramach wspólnych przedsięwzięć projektowych i artystycznych oraz integracji z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych;
K_K09 podjęcia studiów drugiego stopnia.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz / architektura wnętrz s.5 d 210 7 ćw. 210h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9703