Katalog ECTS

Projektowanie wnętrz

Pedagog: dr Piotr Kwasieborski
Asystent/ci: dr Beata Dobryjanowicz

Pole Opis
Typ przedmiotu Kształcenie Kierunkowe dla III roku LSS - pracownia obowiązkowa- wybrana, dyplomująca na 6 poziomie ERK, kod przedmiotu: AW/S/1/WN/KK/05
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

- konwersatorium
- dialog dydaktyczny
- dyskusja dydaktyczna
- prezentacja
- projekt indywidualny (podstawowa forma zajęć)
- e-learning

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Pozytywne zaliczenie kursów pracowni pierwszego i drugiego roku studiów pierwszego stopnia na kierunku architektura wnętrz.

Wymagania końcowe

Semestr V studiów I stopnia – wykonanie projektu wnętrza mieszkalnego - studium przestrzeni mieszkalnej zorganizowanej wokół specyficznych potrzeb użytkownika.
Na całość pracy projektowej V semestru składają się:
1. opracowanie programu użytkowego,
2. opracowanie założeń projektowych,
3. sformułowanie koncepcji,
4. przeprowadzenie procesu projektowego,
5. wykonanie opracowania realizacyjnego wybranych elementów projektu,
6. wykonanie prezentacji projektu w formie plansz i makiety.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Kryteria oceny.
Skala ocen według obowiązującej na Wydziale Architektury Wnętrz: 0 – 5+
1.Samodzielne sformułowanie założeń i kreatywność koncepcji 30%
2. Świadomość projektowa w trakcie pracy 20%
3. Aktywny udział w zajęciach, umiejętność nawiązania dialogu z pedagogiem i kolegami 15%
4. Czytelność i forma przekazu zadania projektowego 35%

Sposób sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów:
przeglądy okresowe - 25%
rozwój projektu prezentowany w trakcie korekt - 25%
końcowa prezentacja projektu – 50 %

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Cel zajęć:

Kurs Projektowania Wnętrz (na 6 poziomie ERK) ma przygotować projektantów potrafiących świadomie i odpowiedzialnie kształtować najbliższe otoczenie człowieka. Zajęcia mają wyposażyć studentów w podstawowe kwalifikacje artystyczne, warsztatowe i techniczne niezbędne w praktyce zawodowej. Absolwent studiów licencjackich powinien być przygotowany do samodzielnego i twórczego rozwiązywania nieskomplikowanych zadań projektowych oraz do pracy w zespołach.

 

Treści programowe nauczania

Program Pracowni Projektowania Wnętrz skupia się na przekazaniu wiedzy i wykształceniu umiejętności niezbędnych przy uprawianiu zawodu architekta wnętrz. Zadania koncentrują się przede wszystkim wokół wykorzystania środków plastycznych w tworzeniu, modyfikowaniu i porządkowaniu przestrzeni architektonicznej. Pokazują ponadto wielowątkowość i interdyscyplinarność zagadnień składających się na warsztat architekta wnętrz.
Preferowaną metodą projektową jest dochodzenie do rozwiązań przestrzennych drogą kolejnych przybliżeń w skali – od ogółu do rozwiązań szczegółowych. Nacisk położony jest na indywidualizowanie zadań projektowych i użycie różnorodnych narzędzi przy pracy nad projektem. Przedmiotem zajęć jest projektowanie przestrzeni wnętrz przez odpowiednie dostosowanie środków plastycznych do zaistniałych potrzeb estetycznych i funkcjonalnych oraz do uwarunkowań techniczno-przestrzennych. Ważnym elementem kształcenia jest uświadomienie tradycyjnej współzależności między architekturą a innymi dyscyplinami sztuk plastycznych.
Omawiane zagadnienia to:
1. wymagania stawiane przestrzeni poszczególnych rodzajów wnętrz (mieszkalnych, handlowych, biurowych, użyteczności publicznej, związanych ze szkolnictwem, zabytkowych)
2. wielowątkowa analiza tkanki architektonicznej będącej przedmiotem opracowania
3. rozwiązania funkcjonalne wnętrz mieszkalnych i wnętrz użyteczności publicznej w skali całego budynku oraz w skali poszczególnych wnętrz
4. ergonomia przestrzeni mieszkalnej, przestrzeni miejsca pracy, przestrzeni użyteczności publicznej
5. wpływ środków plastycznych na percepcję przestrzeni; dobór środków wyrazu i elementów kompozycji przestrzennej takich jak proporcje elementów, faktura, kolor ; rola światła słonecznego i sztucznego przy kształtowaniu przestrzeni wnętrz
6. dobór materiałów budowlanych i wykończeniowych, dobór rozwiązań i środków technicznych
7. metody przygotowania prezentacji opracowania projektowego

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1. NEUFERT Ernst „PODRĘCZNIK PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO”, Arkady , 2010
2. MIESZKOWSKI Zygmunt „ELEMENTY PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO”, Arkady, 1973
3. PILE John „HISTORIA WNĘTRZ”, Arkady, 2004
4. HINZ Sigrid „WNĘTRZA MIESZKALNE I MEBLE”, Arkady, 1980,
5. JODIDIO Philip seria wydawnicza „ARCHITEKTURA DZISIAJ”, Taschen, 2001-2013
6. JODIDIO Philip “100 CONTEMPORARY ARCHITECTS”, Taschen, 2009
7. „WARUNKI TECHNICZNO-BUDOWLANE”, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690; j.t. DzU z 2015 r. poz. 1422; DzU z 2017 r. poz. 2285) Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. DzU z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.)

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

1. PARCZEWSKI Wacław, TAUSZYŃSKI Krzysztof „PROJEKTOWANIE OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ”, WSiP, 2009
8. BRONIEWSKI Tadeusz „HISTORIA ARCHITEKTURY DLA WSZYSTKICH”, Ossolineum, 1990
9. de MORANT Henry „HISTORIA SZTUKI ZDOBNICZEJ”, Arkady, 1983

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Umiejętności - absolwent powinien:

1. K_U01 - wykorzystywać posiadaną wiedzę do formułowania i rozwiązywania indywidualnych i nietypowych zadań projektowych w sposób innowacyjny, poprzez: właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywać oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji; dobierać oraz stosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjnych (ICT) -P6S_UW.
2. K_U02 - komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii, udzielać się w debacie publicznej – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska - P6S_UK;
3. K_U03 - planować i organizować pracę indywidualną i zespołową -P6S_UO;
4. K_U04 - samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie - P6S_UW, P6S_UU;

5. K_U05 - tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne oraz dysponować umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażenia - P6S_UW;

6. K_U07 - przeprowadzić obserwację i rzetelną analizę kontekstu kulturowego, przestrzennego, funkcjonalnego i technicznego miejsca/obiektu będącego tematem opracowywanego projektu - P6S_UW;
7. K_U08 - świadomie przeprowadzić nieskomplikowany proces projektowy, także o charakterze interdyscyplinarnym, etapować pracę nad projektem: od autorskiej, całościowej wizji przestrzeni, jej charakteru i nastroju, przez formułowanie precyzyjnych programów użytkowych, wskazanie spójnych rozwiązań funkcjonalnych, po rozwiązania szczegółowe i detale techniczne - P6S_UW, P6S_UO;
8. K_U09 - formułować, tworzyć i realizować własne koncepcje projektowe i artystyczne, świadomie poruszać się w zakresie kompozycji przestrzennej wykorzystując swoje doświadczenie w operowaniu relacjami form, proporcji, koloru i światła - P6S_UW;
9. K_U10 - świadomie korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających twórcze i efektywne przeprowadzenie procesu projektowego i czytelne opracowanie prezentacji projektu technikami tradycyjnymi i technikami komputerowymi na podstawowym poziomie -P6S_UW;
10.K_U11 - współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym) - P6S_UO;
11.K_U12 - korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych oraz stosować efektywne techniki ćwiczenia tych umiejętności, umożliwiające ciągły ich rozwój przez samodzielną pracę -P6S_UW,P6S_UU;
12.K_U14 - stosować formy zachowań związane z publicznymi prezentacjami własnych dokonań.

Wiedza - absolwent powinien znać i rozumieć:

1. K_W01 - w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscypliny artystycznej sztuki projektowe, tworzącej podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej właściwe dla projektowania wnętrz - P6S_WG;
2. K_W02 - podstawowe zasady dotyczące projektowania wnętrz w tym świadome wykorzystanie środków plastycznych w tworzeniu, modyfikowaniu i porządkowaniu przestrzeni oraz zasady dotyczące środków ekspresji i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych -P6S_WG;
3. K_W03 - podstawowy zakres problematyki związanej z budownictwem, technikami realizacyjnymi, materiałoznawstwem, i innymi specjalistycznymi zagadnieniami istotnymi w architekturze wnętrz -P6S_WG;
4. K_W04 - podstawowe zagadnienia dotyczące warsztatu plastycznego w architekturze wnętrz oraz zasady kompozycji przestrzennej właściwe dla kształtowania wnętrz mieszkalnych i użytkowych - P6S_WG;

5. K_W05 - podstawowe linie rozwojowe w historii poszczególnych dyscyplin artystycznych, reprezentacyjne dzieła z ich spuścizny oraz publikacje związane z tymi zagadnieniami - P6S_WG;

6. K_W06 - style w sztuce oraz tradycje twórcze i odtwórcze z nimi związane -P6S_WG;
7. K_W07 - trendy rozwojowe z zakresu dziedziny architektura wnętrz - P6S_WK;
8. K_W08 - problematykę związaną z technologiami stosowanymi w architekturze wnętrz i rozwojem technologicznym związanym z tą specjalnością - P6S_WG;
9. K_W09 - powiązania i zależności między teoretycznymi i praktycznymi elementami programu kształcenia; powiązania i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi z pracą projektanta; w tym rozumie związki między formą plastyczną, uwarunkowaniami funkcjonalnymi i wybranymi rozwiązaniami technicznymi użytymi w realizacji projektowanej przestrzeni/obiektu - P6S_WG.

Kompetencje społeczne - student/absolwent powinien być przygotowany do:

1. K_K01 - krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych - P6S_KK;
2. K_K02 - wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy - P6S_KO;
3. K_K03 - odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu - P6S_KR;
4. K_K04 - uczenia się przez całe życie, samodzielnego podejmowania niezależnych prac, wykazując się umiejętnością zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy - P6S_KR, P6S_UU;
5. K_K05 - efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów; wykorzystania elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz kontrolowania swoich zachowań w warunkach związanych z publicznymi prezentacjami - P6S_KK;
6. K_K06 - samooceny i konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób -P6S_KK;
7. K_K07 - wypełniania roli społecznej absolwenta uczelni artystycznej, podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów
związanych z własną pracą i jej etosem; efektywnego komunikowania się i inicjowania działań w społeczeństwie oraz prezentowania skomplikowanych zadań w przystępnej formie z zastosowaniem technologii informacyjnych - P6S_KO, P6S_KR;
8. K_K08 - inicjowania działań lub pracę z innymi osobami w ramach wspólnych przedsięwzięć projektowych i artystycznych oraz integracji z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych P6S_KO, P6S_KR;
9. K_K09 - podjęcia studiów drugiego stopnia - P6S_KR.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:

Sala, w której prowadzone są zajęcia powinna być wyposażona w prawidłowo oświetlone stanowiska, umożliwiające pracę nad rysunkami koncepcyjnymi, pracę z makietami, pracę nad wykończeniem plansz, dające możliwość pracy na komputerze przenośnym. Studenci powinni mieć możliwość korzystania z modelarni technik różnych i modelarni drewna. Powinni mieć dostęp do komputerów (stacji graficznych) wyposażonych w monitory o wysokiej rozdzielczości i specjalistyczne oprogramowanie 2D i 3D.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz / architektura wnętrz s.5 d 210 7 ćw. 210h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9704