Katalog ECTS

Opracowania techniczne

Pedagog: Anna Siwek

Pole Opis
Typ przedmiotu Nauczanie kierunkowe. Po wyborze pracowni wystawiennictwa - obowiązkowy. Przedmiot składa się z części teoretycznej - wykładów - i praktycznej - ćwiczeń rysunkowych.
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

1. Wykład kursowy

2. Dialog dydaktyczny

3. Prezentacja

4. Prezentacja multimedialna

5. Ćwiczenia warsztatowe

6. Projekt indywidualny

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

 Wiedza  z zakresu wystawiennictwa w zakresie przewidzianym programem dla II roku studiów, znajomość obsługi oprogramowania w stopniu pozwalającym zrealizować zadania

Wymagania końcowe

umiejętność wykonania następujących projektów indywidualnych:

nr 1 - rysunkowe i opisowe opracowanie techniczne projektu wnętrz (do wyboru - drzwi we wnętrzu, mebel wbudowany, klatka schodowa z balustradami,  łazienka dla osoby niepełnosprawnej, instalacja elektryczna – wytyczne, inny wybrany detal wnętrza – do ustalenia z prowadzącym).

nr 2 - rysunkowe i opisowe opracowanie techniczne do własnego projektu semestralnego, wykonywanego w Pracowni Wystawiennictwa

Zakres: rzut, przekrój -  rysunki w technice czarno białej, w skali 1:20, 1:25 lub 1:50, detal jeśli jest istotny do przekazania idei projektu (do ustalenia indywidualnie),opis z podaniem materiałów.  Wymagane min. 3 korekty z każdego ćwiczenia rysunkowego, w formie dialogu dydaktycznego.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Skala ocen według obowiązującej na Wydziale Architektury Wnętrz: 0 – 5+ ( w semestrze V):

Ocena rysunków wykonywanych indywidualnie przez studentów - procentowy udział w ocenie końcowej 90%; ocena wiedzy przyswojonej na wykładach -  procentowy udział w ocenie końcowej 10% (obecność na co najmniej 2 z wykładów /wycieczek w semestrze zwalnia z kolokwium ustnego)

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Treści programowe nauczania (treść zajęć).

struktury przestrzenne – zastosowania,  ze szczególnym uwzględnieniem struktur  wystawienniczych do plakatów przestrzennych. Bezpieczeństwo na wystawach otwartych (wykład kursowy, prezentacja multimedialna)
struktury systemowe, lekkie przenośne systemy wystawiennicze (wykład kursowy, prezentacja multimedialna)
materiały i techniki stosowane w wystawiennictwie - szkło, tworzywa sztuczne,  płyty drewnopochodne; formaty płyt, grubości (wykład kursowy, prezentacja, ćwiczenia warsztatowe)
seminarium - wycieczka do muzeum / na targi - ArchiDay w PTAK Warsaw Expo w Nadarzynie (4-7.X.2018)
konsultacje w kwestiach technicznych opracowania technicznego własnych projektów semestralnych wykonywanych w Pracowni
 

Program nauczania ma na celu:

- zapoznanie z dostępnymi i możliwymi do zastosowania w wystawiennictwie  rozwiązaniami i materiałami

- naukę, jakimi środkami technicznymi uzyskać zamierzone efekty przestrzenne i estetyczne

- nabycie umiejętności poprawnego opracowywania rysunków technicznych do własnych wizji projektowych

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Kysiak Maciej Architektura pawilonów wystawowych  Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Warszawa 1998. Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Wypożyczalnia Studencka

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Skowroński Wojciech,  Miśniakiewicz Elżbieta Rysunek techniczny budowlany  Wydawnictwo Arkady Warszawa 2013, wydanie z 2008 - Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Wolny Dostęp

Jan Lorenc, Lee Skolnick, Craig Berger, Czym jest projektowanie wystaw?  ABE Dom Wydawniczy Warszawa 2008.  Biblioteka Narodowa Magazyn Książek

Museum making : narratives, architectures, exhibitions / red. Suzanne MacLeod, Laura Hourston Hanks and Jonathan Hale. London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2012. Biblioteka Narodowa Czytelnia Ogólna

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U01 Absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach poprzez: właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji; dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

K_U06 Absolwent potrafi świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego w wybranych obszarach działalności plastycznej; świadomie posługiwać się właściwą techniką i technologią w trakcie realizacji prac artystycznych; podejmować samodzielne decyzje dotyczące realizacji i projektowania własnych prac artystycznych; realizować własne działania artystyczne oparte na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności;

K_W03 Absolwent zna i rozumie podstawowy zakres problematyki związanej z budownictwem, technikami realizacyjnymi, materiałoznawstwem, i innymi specjalistycznymi zagadnieniami istotnymi w architekturze wnętrz, właściwymi dla wybranej specjalności;

K_W04 Absolwent zna i rozumie podstawowe zagadnienia dotyczące warsztatu plastycznego w architekturze wnętrz oraz różnych technik wykonywania prezentacji projektu, w tym techniki komputerowe 2D i 3D

K_W08 Absolwent zna i rozumie problematykę związaną z technologiami stosowanymi w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe (w ujęciu całościowym) i rozwojem technologicznym związanym z wybraną specjalnością;

K_K01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;

K_K09 Absolwent jest gotów do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

techniczne materiały informacyjne producentów materiałów wystawienniczych

rzutnik multimedialny, próbki materiałów wystawienniczych

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz / architektura wnętrz s.5 d 60 2 ćw. 60h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9706