Katalog ECTS

Opracowania techniczne

Pedagog: Anatol Kuczyński

Pole Opis
Typ przedmiotu Zawodowy techniczny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Konsultacje i ćwiczenia

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Ugruntowana umiejętność rysowania w programach CAD. Znajomość zasad rysunku technicznego i oznaczeń graficznych na rysunkach budowlanych . Podstawowa wiedza o detalach budowlanych i konstrukcyjnych, o budowie przegród budowlanych . Podstawowa umiejętność poruszania się w programach edytujących teksty i obrazy.

Wymagania końcowe

Praktyczne wdrożenie posiadanej wiedzy z zakresu budownictwa i budowy detalu budowlanego. Zajęcia ukierunkowane są na samodzielne opracowanie detalu budowlanego lub technicznego na podstawie wykonywanego równolegle architektonicznego projektu kursowego. Umiejętność samodzielnego rozwiązywania zagadnień projektu technicznego i opracowywaniu rysunków technicznych i budowlanych. Zasady tworzenia specyfikacji wnętrzarskich i budowlanych.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Zaliczenie z oceną.

Sposób zaliczenia:

Prezentacja projektu semestralnego oceniana wg podziału:

1. Ocena poziomu merytorycznego i technicznego wykonanej pracy 80 %

2. Ocena stopnia zaangażowania i samodzielności 10 %

3. Ocena  poziomu prezentacji 10 %

Wykład ma na celu objaśnienie celu i sposobu wykonania zadania semestralnego

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Seminarium o wymaganiach w zakresie rysunku, dokumentacji i specyfikacji budowlanej i wnętrzarskiej
Omówienie i konsultacje zakresu opracowania rysunków architektonicznych i specyfikacji
Budowa mebla, instalacji przestrzennej wnętrzarskiej lub plenerowej, techniki łączeń materiałów
Rysunek techniczny mebla
Konsultacje techniczne rysunków mebla
Wybór i podstawowe założenia techniczne opracowywanego detalu projektowego własnego projektu
Konsultacje techniczne rysunków mebla
Wstępne rysunki detali budowlanych projektu kursowego
Konsultacje techniczne rysunków budowlanych projektu architektonicznego z bieżącego semestru
Korekty rysunków detalu pod kątem poprawności technicznej, graficznej i spójności merytorycznej. Weryfikacja opracowań specyfikacji
Odbiór , omówienie i ocena prac

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

nie dotyczy

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

nie dotyczy

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U01 Absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach poprzez: właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji; dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT).
K_U06 Absolwent potrafi świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego w wybranych obszarach działalności plastycznej; świadomie posługiwać się właściwą techniką i technologią w trakcie realizacji prac artystycznych; podejmować samodzielne decyzje dotyczące realizacji i projektowania własnych prac artystycznych; realizować własne działania artystyczne oparte na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności;

K_W03 Absolwent zna i rozumie podstawowy zakres problematyki związanej z budownictwem, technikami realizacyjnymi, materiałoznawstwem, i innymi specjalistycznymi zagadnieniami istotnymi w architekturze wnętrz, właściwymi dla wybranej specjalności;
K_W04 Absolwent zna i rozumie podstawowe zagadnienia dotyczące warsztatu plastycznego w architekturze wnętrz oraz różnych technik wykonywania prezentacji projektu, w tym techniki komputerowe 2D i 3D
K_W08 Absolwent zna i rozumie problematykę związaną z technologiami stosowanymi w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe (w ujęciu całościowym) i rozwojem technologicznym związanym z wybraną specjalnością;

K_K01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;
K_K09 Absolwent jest gotów do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Projektor skonfigurowany do pracy z komputerem wykładowcy (tylko wykład wstępny). Stoły do pracy nad opracowaniami rysunkowymi i makietami. Możliwość doładowania własnych tabletów i laptopów przez studentów.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz / architektura wnętrz s.5 d 60 2 ćw. 60h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9708