Katalog ECTS

Zagadnienia branżowe

Pedagog: -brak-

Pole Opis
Typ przedmiotu

nauczanie kierunkowe

Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Wykład kursowy, dialog dydaktyczny, prezentacja także multimedialna, projekt indywidualny (podstawowa forma zajęć), ćwiczenia warsztatowe

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zaliczony II rok studiów.
Wiedza z zakresu fizyki, matematyki na poziomie liceum ogólnokształcącego

Wymagania końcowe

Ocena wykonania  projektu oświetlenia wybranego wnętrza, obiektu zewnętrznego lub wystawy.

Wiedza w zakresie:
- podstawowych pojęć dotyczących oświetlenia
- poznanie wybranych przepisów i Polskich Norm
- poprawnego wyboru oświetlenia jako składnika projektu wnętrza
- projektowania rozwiązań technicznych w ramach kompleksowego projektu oświetlenia

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)


Ocena poziomu wiedzy - na podstawie kolokwium,
ocena umiejętności na podstawie wykonanych i zaprezentowanych rysunków indywidualnych,
 - wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie studiów.

Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych

 

·         Wiedza teoretyczna                                                                                    40%

·         Umiejętności manualne / warsztat rysunkowy                                            30%

·         Systematyczny i aktywny udział w zajęciach                                              10%

·         Forma i poziom prac rysunkowych                                                              20%

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)
  • Program nauczania ma na celu:
    • zapoznanie z dostępnymi i możliwymi do zastosowania rozwiązaniami
    • zdobycie wiedzy, jakimi środkami technicznymi uzyskać zamierzone efekty przestrzenne i estetyczne oświetlenia wnętrz
    • nabycie umiejętności poprawnego opracowywania oświetlenia wnętrz.
  • Wyrobienie u słuchaczy przekonania o możliwości wpływania na odbiór architektury poprzez umiejętne posługiwanie się światłem elektrycznym

Treści programowe:
Znaczenie światła w życiu człowiek: bezpieczeństwo, zdrowie, kreowanie nastroju odbiór rzeczywistości. promieniowanie elektromagnetyczne: zakresy, zakres widzialny, widmo promieniowania. Przykłady widma promieniowania różnych źródeł światła. Związek widma promieniowania z oddawaniem barwy oświetlanych przedmiotów. Skuteczność widmowa promieniowania. Podstawowe parametry fotometryczne: strumień świetlny, światłość, natężenie oświetlenia, luminancja, temperatura barwowa, skuteczność świetlna źródła światła.

Oświetlenie sztuczne i naturalne wnętrz. Wprowadzenie światła do wnętrza. Klasy oświetlenia. Wymagania oświetleniowe. Normy oświetlenia wnętrz. Zasady oświetlania z uwzględnieniem grup obiektów. Zasady oświetlania wnętrz, biurowych, edukacyjnych, sportowych, mieszkalnych, sakralnych itp. Przykłady dobrego i niewłaściwego oświetlenia wnętrz.

Iluminacja obiektów. Metody iluminacji. Zasady ogólne i szczegółowe iluminacji różnych grup obiektów. Omówienie rożnych przykładów iluminacji.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Żagan W. Podstawy techniki świetlnej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005 r.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Żagan W., Iluminacja obiektów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2003 r.

Praca zbiorowa Polskiego Komitetu Oświetleniowego, Technika świetlna’09, Zakład Wydawniczy Letter Quality, 2009

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U01 - wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach poprzez: właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji; dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT).
K_U02 - komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii, brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich;
K_U05 - tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne oraz dysponować umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażenia;
K_U07 - przeprowadzić analizę kontekstu kulturowego, przestrzennego, funkcjonalnego i technicznego miejsca/obiektu będącego tematem opracowywanego projektu;
K_U09 - formułować, tworzyć i realizować własne koncepcje projektowe i artystyczne, świadomie poruszać się w zakresie kompozycji przestrzennej wykorzystując swoje doświadczenie w operowaniu relacjami form, proporcji, koloru i światła;
K_U12 - korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych oraz stosować efektywne techniki ćwiczenia tych umiejętności, umożliwiające ciągły ich rozwój przez samodzielną pracę;

W szczególności - student/absolwent powinien być zdolny do:

1.Dobor źródeł światła do konkretnej potrzeby oświetlenia obiektu

2. Ocena poprawności i jakości oświetlenia wnętrza

3. Realizacja zamierzonego efektu oświetlenia (przestronność, skupienie, itp.)

K_W02 -podstawowe zasady dotyczące realizacji prac artystycznych związanych z kierunkiem studiów i specjalnością; w tym świadome wykorzystanie środków plastycznych w tworzeniu, modyfikowaniu i porządkowaniu przestrzeni oraz zasady dotyczące środków ekspresji i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych;

K_W03 - podstawowy zakres problematyki związanej z budownictwem, technikami realizacyjnymi, materiałoznawstwem, i innymi specjalistycznymi zagadnieniami istotnymi w architekturze wnętrz, właściwymi dla wybranej specjalności;
K_W08 - problematykę związaną z technologiami stosowanymi w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe (w ujęciu całościowym) i rozwojem technologicznym związanym z wybraną specjalnością;
K_W09 - powiązania i zależności między teoretycznymi i praktycznymi elementami programu kształcenia; powiązania i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi z pracą projektanta; w tym rozumie związki między formą plastyczną, uwarunkowaniami funkcjonalnymi i wybranymi rozwiązaniami technicznymi użytymi w realizacji projektowanej przestrzeni/obiektu;

W szczególności - student/absolwent powinien osiągnąć wiedzę w zakresie:

1. Rodzajów źródeł światła i ich cech fotometrycznych, kolorymetrycznych i eksploatacyjnych

2. Możliwości kreowania wyglądu wnętrza przy pomocy światła

3. Racjonalnych rozwiązań oświetlenia rożnych rodzajów wnętrz

K_K01 - krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;
K_K04 - uczenia się przez całe życie, samodzielnego podejmowania niezależnych prac, wykazując się umiejętnością zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy;
K_K06 - samooceny i konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób;

W szczególności - student/absolwent powinien być przygotowany do:  

1. Rozumienie roli światła i oświetlenia w życiu człowieka

2.Umiejętność pogodzenia potrzeby energooszczędności z jakością oświetlenia

3. Wypowiadanie się, opiniowania tematów związanych z oświetleniem wnętrz

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

rzutnik multimedialny, komputer, tablica rysunkowa, dostęp do zasilania elektrycznego 

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz / architektura wnętrz s.5 o 30 1 ćw. 30h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9714