Katalog ECTS

Wystawiennictwo

Pedagog: dr hab. Monika Rzepiejewska-Mroczek
Asystent/ci: mgr Konrad Matuszewski

Pole Opis
Typ przedmiotu Kształcenie kierunkowe
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

1. Konwersatorium

2. Dyskusja dydaktyczna

3. Dialog dydaktyczny

4. Prezentacja

5. Projekt indywidualny – podstawowa forma zajęć w pracowni na wszystkich poziomach kształcenia  

6. Seminarium niższe – kursowe (V sem. III rok, studia I st.) przygotowujące studentów do wykonania i przedstawienia pracy kursowej na poziomie I stopnia kształcenia

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Pozytywne zaliczenie wszystkich kursów I i II roku studiów poprzedzających. Jako rezultat wymagane są wiedza i umiejętności w bazowym zakresie specyficznym dla zawodu projektanta.

Wymagania końcowe

Kompleksowe opracowanie projektu na poziomie 6 stopnia PRK, ekspozycji stałej lub czasowej w wybranym wnętrzu (galeria lub inne wnętrze architektoniczne) o powierzchni około 200 m². W jego skład wchodzą: makieta oraz opracowanie planszowe zawierające prezentację wizualną założeń merytoryczno-projektowych (ramowy scenariusz wystawy) oraz prezentację decyzji projektowych (rzut, przekroje i wizualizacje) i rozwiązań technicznych.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Zaliczenie z oceną zgodnie z regulaminem studiów w przedziale 0 – 5+.

Ocena indywidualnej pracy studenta (jego umiejętności oraz poziomu wiedzy) przebiega wg następujących kryteriów, których określony udział procentowy składa się na ocenę końcową:

 

1. Kreatywność w zbudowaniu autorskiej idei projektowej 30%
2. Samodzielność w rozwiązywaniu kolejnych etapów projektu 30%
3. Efektywność współpracy korektowej 20%
4. Prezentacja projektu 20%

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Pracownia Wystawiennictwa poprzez przekaz wiedzy, umiejętności i postaw kształci i wypracowuje u studentów niezbędny warsztat projektowy, który umożliwia twórcze kształtowanie przestrzeni oraz podejmowanie zagadnień z zakresu projektowania różnego typu ekspozycji oraz obszaru komunikacji wizualnej. Program nauczania ma na celu przygotowanie absolwentów studiów I stopnia do pracy w zawodzie architekta wnętrz w specjalności: wystawiennictwo na 6 poziomie ERK i umożliwienie specjalizowania się w dyscyplinach wymagających dalszych studiów. Zadania projektowe podejmowane w pracowni wymagają poznawania specyfiki projektowania wystawiennictwa zarówno pod względem formułowania idei i założeń projektowych, świadomego wyboru rodzaju twórczych działań w zależności od projektu – wystawy stałej lub czasowej, plenerowej, we wnętrzu, muzealnej czy galeryjnej, problemowej, towarowej – jak również doboru rozwiązań technicznych i materiałowych oraz współczesnych mediów stosowanych w wystawiennictwie. Cele dydaktyczne na wszystkich poziomach kształcenia to: rozwijanie indywidualnej wrażliwości i świadomości plastycznej oraz wyobraźni twórczej i samodzielności projektowej; pogłębianie zdobytych w poprzednich latach umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia oraz wykorzystywania i twórczego łączenia zdobytej już wiedzy i doświadczeń, dążenia do interdyscyplinarności działań; pogłębianie wiedzy o całym spektrum działań wystawienniczych oraz zagadnieniach niezbędnych dla rozwijania umiejętności projektowania wystawiennictwa, w tym doskonalenia warsztatu projektowego.

Każdy z semestrów (V i VI) opiera się na jednym całosemestralnym zadaniu, przy czym w semestrze VI jest to projekt dyplomowy zaprezentowany publicznie podczas obrony wraz z portfolio i wybranymi pracami z Katedry Ogólnoplastycznej. Zadania dotyczą niewielkiej (do 200 m²) przestrzeni wystawienniczej o prostym programie. Poziom trudności zadań umożliwia przygotowanie studentów do samodzielnego rozwiązywania prostych zadań z zakresu projektowania przestrzeni wystawienniczych. W toku pracy omówione zostają zagadnienia:

- scenariusz ekspozycji jako punkt wyjścia dla idei i założeń do projektu wystawy,

- lokalizacja projektu – wybór miejsca odpowiedniego dla podjętego tematu oraz analiza sytuacji zastanej, w tym dokumentacja techniczna i zdjęciowa,

- rozplanowanie funkcjonalne oraz tematyczne przestrzeni,

- dobór środków wyrazu a rodzaj oraz temat wystawy,

- ergonomia w przestrzeniach wystawienniczych,

- grafika w przestrzeniach wystawienniczych,

- rozwiązania techniczne, materiałowe, multimedialne, oświetlenie stosowane w wystawiennictwie;

- przepisy i wymogi bezpieczeństwa (BHP, P.POŻ),

- prezentacja projektu (plansze, opracowanie techniczne, makieta) jako immanentny element pracy nad zadaniem.

Przed przystąpieniem do projektowania student zobowiązany jest do:

1. Wyboru  indywidualnego problemu w ramach zadania

2. Dokonania kwerendy literaturowej związanej z wybranym zagadnieniem w celu poszerzenia i pogłębienia swojej wiedzy w obszarze podjętego tematu

3.Zgromadzenia dokumentacji zawierającej informacje, fotografie, ilustracje itp. stanowiące podstawę do zbudowania ramowego scenariusza

4. Zgromadzenia materiałów dotyczących miejsca przyszłych działań projektowych, takich jak: inwentaryzacji, dokumentacji fotograficznej, informacji o historii, stanowiących podstawę do przeprowadzenia analizy miejsca 

5. Systematycznego śledzenia wydarzeń kulturalnych powiązanych z wystawiennictwem,

interesowania się osiągnięciami w dziedzinie architektury, architektury wnętrz oraz wzornictwa, odwiedzania targów branżowych, korzystania z katalogów i literatury branżowej.

6. Znajomości różnego typu stelaży i systemów wystawienniczych, interesowania się nowymi technologiami stosowanymi w wystawiennictwie.

 

Przykładowe zadania w V semestrze:

Projekt wystawy we wnętrzu galeryjnym prezentującej twórczość wybranego architekta, projekt salonu polskiej marki o przynajmniej 50-letniej historii.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1. Kysiak Maciej „Architektura pawilonów wystawowych funkcja, forma, konstrukcja”; Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1998. Dostęp: Biblioteka ASP w Warszawie

2. Lorenc Jan, Skolnick Lee, Berger Craig: „Czym jest projektowanie wystaw?”; ABE Dom Wydawniczy, Warszawa 2008. Dostęp: Biblioteka Narodowa w Warszawie

3. Morgan Tony „Marchandising. Projektowanie przestrzeni sklepu”; Arkady, Warszawa 2008. Dostęp: Biblioteka Narodowa w Warszawie

4. Pietrzak Agata (red.), Aznar Carlos: „Aranżacja wystaw sklepowych”; Arkady, Warszawa 2001. Dostęp: Biblioteka Narodowa w Warszawie

5. Parissien Steven „Historia wnętrz. Dom od roku 1700”; Arkady, Warszawa 2010. Dostęp: Biblioteka Narodowa w Warszawie

6. Pile John „Historia wnętrz”; Arkady, Warszawa 2004. Dostęp: Biblioteka Narodowa w Warszawie

7. Neufert Ernst „Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego”; Arkady, Warszawa 2014; Dostęp: Biblioteka Narodowa w Warszawie

 

W trakcie zajęć wykorzystywane są również katalogi branżowe oraz strony internetowe dotyczące materiałów stosowanych w wystawiennictwie, stelaży wystawienniczych, systemów oświetleniowych, rozwiązań do multimediów, itp. W ramach wybranego przez studenta tematu niezbędne jest również indywidualne szukanie lektur pozwalających na pogłębienie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z tematem.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

1. Pallasmaa Juhani „Oczy skóry – Architektura i zmysły”; Instytut Architektury, Kraków 2012. Dostęp: Biblioteka Narodowa w Warszawie

2. Pallasmaa Juhani „Myśląca dłoń. Egzystencjalna i ucieleśniona mądrość w architekturze”; Instytut Architektury, Kraków 2015. Dostęp: Biblioteka Narodowa w Warszawie

3. Gage John „Kolor i kultura. Teoria i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji”; Universitas, Kraków 2008. Dostęp: Biblioteka Narodowa w Warszawie

4. Gage John „Kolor i znaczenie. Sztuka, nauka i symbolika”; Universitas, Kraków 2010. Dostęp: Biblioteka Narodowa w Warszawie

5. Gombrich Ernst Hans „Zmysł porządku: o psychologii sztuki dekoracyjnej”; Universitas, Kraków 2009. Dostęp: Biblioteka Narodowa w Warszawie

6. Macleod Suzanne, Hourston Hanks Laura, Hale Jonathan: „Museum making: narratives, architectures, exhibitions”; Routledge Taylor & Francis Group, London, New York 2012. Dostęp: Biblioteka Narodowa w Warszawie

7.„Grand stand 3: Design for trade Fair stands”; Frame Publishers, Amsterdam 2011; Dostęp: Biblioteka ASP w Warszawie

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Absolwent potrafi:

K_U02– komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii, brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich;

K_U04– samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie;

K_U05 – tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne oraz dysponować umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażenia;

K_U06 – świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego w wybranych

obszarach działalności plastycznej; świadomie posługiwać się właściwą techniką i technologią w trakcie realizacji prac artystycznych; podejmować samodzielne decyzje dotyczące realizacji i projektowania własnych prac artystycznych; realizować własne działania artystyczne oparte na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności;

K_U07 – przeprowadzić analizę kontekstu kulturowego, przestrzennego, funkcjonalnego i technicznego miejsca/obiektu będącego tematem opracowywanego projektu;

K_U08 – świadomie przeprowadzić nieskomplikowany proces projektowy, także o charakterze interdyscyplinarnym;

K_U10 – świadomie korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających twórcze i efektywne przeprowadzenie procesu projektowego i czytelne opracowanie prezentacji projektu technikami tradycyjnymi i technikami komputerowymi na podstawowym poziomie;

K_U11 – współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym);

K_U14–stosować formy zachowań związane z publicznymi prezentacjami własnych dokonań.

 

Absolwent zna i rozumie:

K_W02 – podstawowe zasady dotyczące realizacji prac artystycznych związanych z kierunkiem studiów i specjalnością; w tym świadome wykorzystanie środków plastycznych w tworzeniu, modyfikowaniu i porządkowaniu przestrzeni oraz zasady dotyczące środków ekspresji i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych;

K_W04 - podstawowe zagadnienia dotyczące warsztatu plastycznego w architekturze wnętrz oraz różnych technik wykonywania prezentacji projektu, w tym techniki komputerowe 2D i 3D;

K_W08 - problematykę związaną z technologiami stosowanymi w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe (w ujęciu całościowym) i rozwojem technologicznym związanym z wybraną specjalnością;

K_W09 - powiązania i zależności między teoretycznymi i praktycznymi elementami programu kształcenia; powiązania i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi z pracą projektanta; w tym rozumie związki między formą plastyczną, uwarunkowaniami funkcjonalnymi i wybranymi rozwiązaniami technicznymi użytymi w realizacji projektowanej przestrzeni/obiektu.

 

Absolwent jest gotów do:

K_K03 – odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu;

K_K04 – uczenia się przez całe życie, samodzielnego podejmowania niezależnych prac, wykazując się umiejętnością zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy;

K_K05 – efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów; wykorzystania elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz kontrolowania swoich zachowań w warunkach związanych z publicznymi prezentacjami;

K_K07– wypełniania roli społecznej absolwenta uczelni artystycznej, podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną pracą i jej etosem; efektywnego komunikowania się i inicjowania działań w społeczeństwie oraz prezentowania skomplikowanych zadań w przystępnej formie z zastosowaniem technologii informacyjnych;

K_K08 – inicjowania działań lub pracę z innymi osobami w ramach wspólnych przedsięwzięć projektowych i artystycznych oraz integracji z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych;

K_K09 – podjęcia studiów drugiego stopnia.


 

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Sala w której prowadzone są zajęcia projektowe, powinna być przestronna, dobrze oświetlona, wyposażona w odpowiednią do liczby studentów liczbę stanowisk pracy, gdzie możliwa byłaby praca nad projektami w opracowaniach płaskich (plansze), na laptopach oraz makietowanie. Przydatny byłby bezpośredni dostęp do komputera z oprogramowaniem Photoshop, Corel Draw, Adobe Indesign, Archicad, Autocad oraz dostęp do drukarki A3 oraz skanera. Ponadto studenci powinni mieć możliwość korzystania z modelarni technik różnych, stolarni i laboratorium foto.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz / architektura wnętrz s.5 d 210 7 ćw. 210h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9715