Katalog ECTS

Wystawiennictwo

Pedagog: dr hab. Barbara Kowalewska
Asystent/ci: Anna Skołożyńska-Cieciera

Pole Opis
Typ przedmiotu

kierunkowy

Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Forma zajęć:

 • wykład konwersatoryjny – wprowadzenie do tematu zadania projektowego,
 • konwersatorium,
 • dialog dydaktyczny – indywidualna korekta: student – prowadzący,
 • prezentacja – współczesne tendencje w wystawiennictwie,
 • projekt indywidualny studenta – podstawowa forma zajęć,
 • dyskusja dydaktyczna,
 • seminarium (niższe) licencjackie,
Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Pozytywne zaliczenie II roku studiów stacjonarnych I° na kierunku architektura wnętrz.

Wymagania końcowe

Semestr 5 - kompleksowe opracowanie jednego z podanych dwóch tematów.

Temat 1 - Historia jednego obrazu lub innego obiektu sztuki o znamionach historyzujących

W pierwszy etapie należy przeprowadzić rzetelną kwerendę historyczną o wybranym obiekcie sztuki.W oparciu o zebraną dokumentację zdjęciową, tekstową / filmową należy zbudować autorski scenariusz, który będzie stanowił merytoryczną bazę dla ekspozycji. Zaprojektuj przestrzenną plastyczną opowieść o historii wybranego przez Ciebie obiekcie sztuki w niewielkiej przestrzeni muzealnej do 120 m2. Miejsce ekspozycji zostanie stosownie dobrane do rangi dzieła sztuki.

 • Opracowanie projektu rysunkowe na planszach w skali 1:20
 • Scenariusz – dane dotyczące historii obiektu sztuki
 • Szkice koncepcyjne przedstawiające ciąg myślowy,
 • Rzut i przekroje z opisem technicznym – należy uwzględnić oświetlenie,
 • Opracowanie wybranych detali 1:1
 • Opracowanie kolorystyczne wraz z elementami grafiki,
 • Dokumentacja zdjęciowa z modelu wykonanego w skali 1:20

 

Temat 2 - Projekt ekspozytora dedykowany dla jednego eksponatu biżuteryjnego jak: zegarek, okulary, telefon komórkowy itp.

Zbierz dokumentację o wybranym przedmiocie – marka, historia, dane techniczne.Po analizie zebranych danych zaproponuj formę ekspozytora, która kształtem, konstrukcją i materiałem będzie nawiązywać do prezentowanego produktu.

 • Opracowanie projektu rysunkowe na planszach
 • Scenariusz – dane dotyczące produktu
 • Szkice koncepcyjne przedstawiające ciąg myślowy,
 • Rzut i przekroje z opisem technicznym w skali 1:20 lub 1:10
 • Opracowanie kolorystyczne wraz z elementami grafiki,
 • Opracowanie wybranych detali 1:1 oraz rysunek techniczny w skali 1:1
 • Dokumentacja zdjęciowa z modelu wykonanego w skali 1:1.
Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Ocena indywidualnej pracy studenta wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie studiów  od 0 do  5+.  

Na ocenę składa się:

 • aktywny udział w zajęciach w oparciu o materiały przygotowane w czasie indywidualnej pracy studenta oraz współpraca z prowadzącymi  – 40%
 • konsekwentna potrzeba i umiejętność samodzielnego poszukiwania koncepcji  – 30%
 • odpowiedni do etapu studiów poziom przekazu zadania projektowego  – 30%
Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z zagadnieniami wynikającymi z kierunku studiów, którym jest architektura wnętrz ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień wystawiennictwa. Odpowiedni dobór tematyki zadań, uwzględniający kolejne etapy kształcenia, umożliwia studentowi pogłębiać wiedzę i umiejętności konieczne do uprawiania zawodu architekta wnętrz – wystawiennika.

Absolwent studiów licencjackich powinien umieć tworzyć i realizować własne koncepcje wystawiennicze o określonej niewielkiej przestrzeni i nieskomplikowanym programie merytorycznym. Powinien być przygotowany do pracy w zespołach projektowych.

Program nauczania na III roku przygotowuje studenta do pracy architekta wnętrz ze specjalizacją – wystawiennictwo na poziomie 5 KRK i daje możliwość realizacji licencjackiej pracy dyplomowej z tego zakresu na poziomie 6 KRK

Omawiane zagadnienia to m.in.:

 • scenariusz ekspozycji - jego rola, zakres merytoryczny oraz czytelność kodu graficznego,
 • umiejętność doboru indywidualnej lokalizacji w przestrzeni architektonicznej oraz urbanistycznej,
 • analiza stanu istniejącego i uwarunkowań przestrzennych, inwentaryzacja, dokumentacja fotograficzna,
 • wpływ środków plastycznych na percepcję przestrzeni
 • właściwy dobór środków wyrazu plastycznego oraz elementów kompozycji przestrzennej w celu uzyskania efektów określonych w scenariuszu,
 • zastosowanie właściwych rozwiązań technicznych i materiałowych spełniających przepisy BHP oraz p.poż.
 • specyfika i warunki wynikające z ekspozycji o charakterze stałym i czasowym,
 • typowe systemy wystawiennicze, materiały i technologie stosowane w wystawiennictwie.
Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć
 • Neufert Ernst „Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego”, Arkady,2010
 • Pile John „Historia wnętrz”, Arkady, 2010
 • Lorens, Skolnick „Czym jest projektowanie wystaw?” ABE Dom Wydawniczy Warszawa 2008
 • Gossel, Leuthauser: „Architektura XX wieku”, Taschen 2006
 • Giedion Sigfried „Przestrzeń, czas i architektura” PWN, 1968
 • Jodidio Philip seria wydawnicza „Architektura dzisiaj”, Taschen, 2009
 • Jodidio Philip „Architecture now – Museums“ – Taschen 2010
 • „On show by design“ – Gingko Press, INC 2015

Większość w.w. pozycji jest dostępna w Bibliotece Uczelni.Dodatkowo prowadzący pracownię udostępnia z własnych zbiorów.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta
 • Publikacje książkowe wydawnictwa - Frame Publishers Amsterdam,
 • Czasopisma: Area, Domus, 2+3D, Architektura

Większość w.w. pozycji jest dostępna w Bibliotece Uczelni.Dodatkowo prowadzący pracownię udostępnia z własnych zbiorów.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U02– komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii, brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich;

K_U04– samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie;

K_U05 – tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne oraz dysponować umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażenia;

K_U06 – świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego w wybranych obszarach działalności plastycznej; świadomie posługiwać się właściwą techniką i technologią  w trakcie realizacji prac artystycznych; podejmować samodzielne decyzje dotyczące realizacji i projektowania własnych prac artystycznych; realizować własne działania artystyczne oparte na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności;

K_U07 – przeprowadzić analizę kontekstu kulturowego, przestrzennego, funkcjonalnego i technicznego miejsca/obiektu będącego tematem opracowywanego projektu;

K_U08 – świadomie przeprowadzić nieskomplikowany proces projektowy, także o charakterze interdyscyplinarnym;

K_U10 – świadomie korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających twórcze i efektywne przeprowadzenie procesu projektowego i czytelne opracowanie prezentacji projektu technikami tradycyjnymi i technikami komputerowymi na podstawowym poziomie;

K_U11 – współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym);

K_U14–stosować formy zachowań związane z publicznymi prezentacjami własnych dokonań.

K_W02 – podstawowe zasady dotyczące realizacji prac artystycznych związanych z kierunkiem studiów i specjalnością; w tym świadome wykorzystanie środków plastycznych w tworzeniu, modyfikowaniu i porządkowaniu przestrzeni oraz zasady dotyczące środków ekspresji i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych;

K_W04–podstawowe zagadnienia dotyczące warsztatu plastycznego w architekturze wnętrz oraz różnych technik wykonywania prezentacji projektu, w tym techniki komputerowe 2D i 3D;

K_W08– problematykę związaną z technologiami stosowanymi w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe (w ujęciu całościowym) i rozwojem technologicznym związanym z wybraną specjalnością;

K_W09 –powiązania i zależności między teoretycznymi i praktycznymi elementami programu kształcenia; powiązania i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi z pracą projektanta; w tym rozumie związki między formą plastyczną, uwarunkowaniami funkcjonalnymi i wybranymi rozwiązaniami technicznymi użytymi w realizacji projektowanej przestrzeni/obiektu.

K_K03 – odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: przestrzegania zasad etyki zawodowej    i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu;

K_K04 – uczenia się przez całe życie, samodzielnego podejmowania niezależnych prac, wykazując się umiejętnością zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy;

K_K05 – efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów; wykorzystania elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz kontrolowania swoich zachowań w warunkach związanych z publicznymi prezentacjami;

K_K07– wypełniania roli społecznej absolwenta uczelni artystycznej, podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną pracą i jej etosem; efektywnego komunikowania się i inicjowania działań w społeczeństwie oraz prezentowania skomplikowanych zadań w przystępnej formie z zastosowaniem technologii informacyjnych;

K_K08 – inicjowania działań lub pracę z innymi osobami w ramach wspólnych przedsięwzięć projektowych i artystycznych oraz integracji z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych;

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych
 • Gromadzenie literatury fachowej dotyczącej sztuki – w tym głównie poświęconej architekturze, architekturze wnętrz, wystawiennictwu;
 • Gromadzenie materiałów merytorycznych wynikających bezpośrednio z podjętych tematów projektowych;
 • Gromadzenie dokumentacji architektonicznej sal muzealnych, galerii i innych wskazanych przez studenta lokalizacji;
 • Gromadzenie prospektów i katalogów zawierających wiedzę o materiałach, technikach i technologii stosowanych w realizacji wnętrz i wystawiennictwie;
 • Gromadzenie dokumentacji studenckich prac kursowych i dyplomowych.
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz / architektura wnętrz s.5 d 210 7 ćw. 210h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9716