Katalog ECTS

Projektowanie mebla

Pedagog: dr Michał Kapczyński
Asystent/ci: Jan Kochański

Pole Opis
Typ przedmiotu Kształcenie kierunkowe | Pracownia do wyboru | Godzin w tygodniu - 6 |ECTS - 5 | Rodzaj zaliczenia - ZST Legenda: zal - zaliczony; zst - zaliczenie ze stopniem; egz. - egzamin; ekm - egzamin komisyjny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Projekt indywidualny (podstawowa forma zajęć), wykład, dialog dydaktyczny, dyskusja dydaktyczna, zajęcia warsztatowe, konwersatorium, e-learning.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów kursowych I i II roku SSL.

Wymagania końcowe

Prezentacja zrealizowanych zadań semestralnych, świadczących opanowaniu w stopniu podstawowym warsztatu projektanta i umiejętności łączenia własnej kreatywności z wiedzą techniczną i technologiczną w celu uzyskania indywidualnych rozwiązań projektowych spełniających wymogi ergonomiczne, funkcjonalne, formalne i plastyczne.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Studenci realizując zadania semestralne otrzymują dwie oceny: ocenę za projekt i ocenę za opracowanie techniczne z wykorzystaniem pełnej, obowiązującej skali ocen.

Składowe oceny:
samodzielność pracy 20%
ocena stopnia zaangażowania 20%
poziom podania projektu 20%
poziom plastyczny i merytoryczny projektu 20%
realizacja prototypu 20%

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Proces kształcenia prowadzony jest przez realizację całosemestralnych indywidualnych zadań projektowych, uzupełnionych w semestrze zimowym cyklem wykładów poruszających istotne dla projektowania mebli zagadnienia.

Treści poruszane w wykładach:

1. Materiały i technologie wytwórcze stosowane w meblarstwie – drewno oraz materiały drewnopochodne.
2. Materiały i technologie wytwórcze stosowane w meblarstwie – metale, tworzywa, materiały plecionkarskie, pianki i tekstylia.
3. Złącza stolarskie.
4. Meble – rodzaje mebli ze względu na konstrukcje, funkcję i przeznaczenie.
5. Ergonomia w meblarstwie.
6. Dokumentacja meblarska: rodzaje i cele dokumentacji, dokumentacja wzornicza, dokumentacja wytwórcza (CNC).
7. Fusion 360 – wprowadzenie do modelowania 3D.
8. Wprowadzenie do druku 3D – możliwości i ograniczenia.

Realizacja zadań projektowych ma na celu zapoznanie z procesem projektowania mebli, poczynając od sformułowania założeń projektowych, poprzez poszukiwanie formy ze szczególnym naciskiem na szkicowanie i własnoręczne modelowanie w skali 1:1 uwzględniające uwarunkowanie ergonomiczne, wybór i wykorzystanie właściwych materiałów, konstrukcji i połączeń, przez sporządzenie dokumentacji projektowej w oparciu o Normy Branżowe, dotyczące technicznego rysunku meblowego (BN–90/7140–03/01–09) po realizację prototypu, w celu stworzenia mebla spełniającego zakładane funkcje użytkowe, konstrukcyjne i estetyczne. Wyposażenie pracowni, oprzyrządowanie, zgromadzone materiały dydaktyczne i doświadczenie prowadzących pozwala na realizację programu nauczania od wyposażenia w wiedzę, przez szkicowe poszukiwania formalne po doświadczenia i testowanie form w skali docelowej (1:1).

Realizacja programu dydaktycznego ma na celu:
– rozbudzenie potrzeby kreatywnych poszukiwań rozwiązań nieoczywistych, wielowątkowych, czerpania inspiracji z otaczającego świata i wykorzystywania ich w twórczej pracy
– wykształcenie zdolności twórczego rozwiązywania problemów: funkcjonalnych, ergonomicznych, konstrukcyjnych i formalnych
– świadomości łączenia materiału i konstrukcji projektowanego mebla w jednorodną logiczną formę, spełniającą określoną funkcję użytkową i estetyczną.
– wykształcenie umiejętności projektowania wyposażenia mieszkań w sprzęty i meble, spełniające wymogi użytkowe, estetyczne i emocjonalne.

ZADANIE PROJEKTOWE CAŁOSEMESTRALNE

MEBEL JEDNOFUNKCYJNY — MOJE KSIĄŻKI
Zaprojektuj mebel przeznaczony do przechowywania lub korzystania z ważnych dla Ciebie książek.
priorytet FORMY, adekwatny MATERIAŁ i wynikająca z niego KONSTRUKCJA.

Cele realizowania zadania
Wykorzystanie w praktyce wiadomości z wykładów oraz realizacja procesu projektowania mebli:
– konstruowanie logicznych założeń projektowych, ich funkcja porządkująca proces projektowy, jasne określenie oczekiwań i ograniczeń projektowych
– poszukiwanie formy poprzez szkicowanie, makietowanie, modelowanie 3D, z naciskiem na szukanie różnych wariantów rozwiązań, selekcjonowanie pomysłów
– opracowanie dokumentacji technicznej zgodnie z przyjętymi zasadami dotyczącymi rysunku meblowego
– własnoręczne modelowanie w skali 1:1, w materiałach zastępczych i w materiale docelowym, które jest kontynuacją poszukiwań formy, sprawdzeniem w docelowej skali zaprojektowanych rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych, ergonomicznych.

Zakres opracowania zadania semestralnego:
– założenia projektowe mebla (scenariusz)
– projekt koncepcyjny mebla (szkice rysunkowe, wizualizacje)
– makiety robocze mebla w skali redukcyjnej
– projekt podstawowy mebla w skali 1:5 (rzuty prostokątne + rzut perspektywiczny)
– projekt wykonawczy mebla w skali 1:1* (rysunek roboczy zgodny z wymogami realizacji)
– model studialny mebla w skali 1:1 (z materiałów zastępczych)
– realizacja prototypu mebla w skali 1:1 (z materiałów docelowych lub zastępczych)
– dokumentacja techniczna powykonawcza mebla*
– opis mebla
– dokumentacja fotograficzna zrealizowanego mebla

Dokumentację projektową procesu projektowego (założenia projektowe, szkice koncepcyjne, zdjęcia makiet, projekt podstawowy oraz zdjęcie lub wizualizacje zrealizowanego mebla) należy przedstawić na planszy formatu 100 × 50 cm (w poziomie).

*Dokumentacja techniczna, realizowana jest w zależności od potrzeb i jej przeznaczenia i charakteru, może być zestawem widoków i przekrojów w skali 1:1, zeszytem formatu A4, zawierającym rysunki zestawieniowe
i wykonawcze elementów w skali 1:1, bądź zestawem rysunków wykonawczych przygotowanych pod konkretne urządzenie.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1. Projektowanie mebli – Jerzy Smardzewski – PWRiL 2009 r.
2. Atlas antropometryczny dorosłej ludności Polski dla potrzeb projektowania – IWP
3. Meblarstwo – podstawy konstrukcji i projektowania – Czesław Mętrak – WNT 1992 r.
4. Konstrukcje mebli – Irena Swaczyna – WSiP 1998 r.
5. Ergonomia mieszkania – Etienne Grandjeane – ARKADY 1978 r.
6. Projektowanie Ergonomiczne – Edwin Tytyk – PWN 2001 r.
7. Konstrukcje mebli. Rysunek techniczny – Lesław Giełdowski – WSiP 1995 r.

Większość w.w. pozycji jest dostępna w Bibliotece Uczelni. Dodatkowo prowadzący pracownię udostępnia z własnych zbiorów.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

1. Słowniczek terminologiczny mebli – J. Grzelak – PWN 1998 r.
2. Anatomia drewna – Wojciech Kokociński – PRODRUK 2005 r.
3. Atlas drewna – J.D. Godet – Oficyna Wydawnicza MULTICO 2008 r.
4. Materiałoznawstwo przemysłu drzewnego – J. Szczuka, J. Żurowski – WSiP 1999 r.
5. Meble stylowe – F. Asensio – ARKADY 2004 r.
6. Meble stylowe – Gyula Kaesz. – Ossolineum 1990 r.
7. Komputerowe wspomaganie projektowania – J. Gis, R. Markiewicz – REA 2008 r.
8. Komputerowo zintegrowane wytwarzanie mebli – Jerzy Smardzewski – PWRiL 2007 r.
9. Manufacturing Processes for Design Professionals – Rob Thompson – Thames & Hudson 2007 r.

Większość w.w. pozycji jest dostępna w Bibliotece Uczelni. Dodatkowo prowadzący pracownię udostępnia z własnych zbiorów.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Umiejętności – Absolwent potrafi:

K_U03
planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole;

K_U05
tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne oraz dysponować umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażenia;

K_U06
świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego w wybranych obszarach działalności plastycznej; świadomie posługiwać się właściwą techniką i technologią w trakcie realizacji prac artystycznych; podejmować
samodzielne decyzje dotyczące realizacji i projektowania własnych prac artystycznych; realizować własne działania artystyczne oparte na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności;

K-U07
przeprowadzić analizę kontekstu kulturowego, przestrzennego, funkcjonalnego i technicznego miejsca/obiektu będącego tematem opracowywanego projektu;

K-U08
świadomie przeprowadzić nieskomplikowany proces projektowy, także o charakterze interdyscyplinarnym;

K_U10
świadomie korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających twórcze i efektywne przeprowadzenie procesu projektowego i czytelne opracowanie prezentacji projektu technikami tradycyjnymi i technikami komputerowymi na podstawowym poziomie.

Wiedza – Absolwent zna i rozumie:

K_W02
podstawowe zasady dotyczące realizacji prac artystycznych związanych z kierunkiem studiów i specjalnością; w tym świadome wykorzystanie środków plastycznych w tworzeniu, modyfikowaniu i porządkowaniu przestrzeni oraz zasady dotyczące środków ekspresji i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych;

K_W03
podstawowy zakres problematyki związanej z budownictwem, technikami realizacyjnymi, materiałoznawstwem, i innymi specjalistycznymi zagadnieniami istotnymi w architekturze wnętrz, właściwymi dla wybranej specjalności;

K_W04
podstawowe zagadnienia dotyczące warsztatu plastycznego w architekturze wnętrz oraz różnych technik wykonywania prezentacji projektu, w tym techniki komputerowe 2D i 3D;

K_W08
problematykę związaną z technologiami stosowanymi w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe (w ujęciu całościowym) i rozwojem technologicznym związanym z wybraną specjalnością.

K_W09
powiązania i zależności między teoretycznymi i praktycznymi elementami programu kształcenia; powiązania i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi z pracą projektanta; w tym rozumie związki między formą plastyczną, uwarunkowaniami funkcjonalnymi i wybranymi rozwiązaniami technicznymi użytymi w realizacji projektowanej przestrzeni/obiektu.

Kompetencje społeczne – Absolwent jest gotów do:

K_K01
krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;
K_K04
uczenia się przez całe życie, samodzielnego podejmowania niezależnych prac, wykazując się umiejętnością zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy;

K_K09
podjęcia studiów drugiego stopnia.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Wyposażenie pracowni w której prowadzone są zajęcia:

Pracownia wyposażona w:
– stanowiska pracy, umożliwiające szybkie przearanżowanie układu blatów roboczych, odpowiednio oświetlone, przeznaczone do pracy nad opracowaniem koncepcyjnymi i technicznym, pracy z makietami (również w skali 1:1)
– oprzyrządowanie (komputer z dostępem do internetu, elektronarzędzia ręczne, narzędzia modelarskie, przecinarkę do styropianu, drukarkę 3D)
– materiały dydaktyczne w postaci katalogów, próbników i próbek związanych z meblarstwem.

Realizacja programu pod względem techniczno–technologicznym opiera się głównie na możliwościach warsztatów wydziałowych: modelarni stolarskiej i modelarni technik różnych.

W przypadku gdy w wydziałowych modelarniach nie jest możliwe zrealizowanie prototypów projektów mebli z użyciem materiałów docelowych, dopuszcza się realizację w warsztatach zewnętrznych lub realizację modeli pozwalających na oddanie charakteru i formy mebla w materiałach zastępczych.

Realizacje o charakterze dokumentacyjnym i prezentacyjnym powstają we współpracy z wydziałowymi pracowniami: Fotograficzną i Komputerową (dostęp do komputerów wyposażonych w oprogramowanie graficzne i CAD).

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz / architektura wnętrz s.5 d 180 6 ćw. 180h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9717