Katalog ECTS

Projektowanie mebla

Pedagog: dr Tomasz Gałązka
Asystent/ci: Maciej Jelski

Pole Opis
Typ przedmiotu kierunkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

· Wykład konwersatoryjny – wprowadzenie do tematu zadania projektowego

· Konwersatorium

· Dialog dydaktyczny – indywidualna korekta : student – prowadzący

· Prezentacja – współczesne tendencje w meblarstwie i projektowania produktu

· Projekt indywidualny studenta – podstawowa forma zajęć

· Dyskusja dydaktyczna

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Pozytywne zaliczenie II  roku studiów stacjonarnych  I° na kierunku architektura wnętrz.

Wymagania końcowe

Zdane egzaminy dotyczące przedmiotów teoretycznych oraz praktycznych przewidzianych

programem studiów 1 i 2 semestru.

Semestr 5
Zadanie 1.
Inwentaryzacja wybranego przez siebie mebla-stołek, krzesło.
Przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji mebla, od dokumentacji fotograficznej, szkice przestrzenne po rysunek w skali 1:5 i 1:1.
Zakres opracowania zadania 1:
– szkicowy mebla
– rysunek roboczy w skali 1:5
– rysunek w skali 1:1
– dokumentacja fotograficzna
– plansza przedstawiająca proces rysunkowo-inwentaryzacyjny 50/50

Zadanie 2.
Stołek jako prosty mebel drewniany z jedną funkcją dla danego wnętrza i użytkownika.
Materiał: Drewno oraz materiały drewnopochodne.
Cel: Projekt (oraz realizacja) jednofunkcyjnego mebla – stołka o lekkiej konstrukcji dla osoby dorosłej. Projektowany mebel poza funkcją użytkową powinien spełniać walory estetyczne.
-Szczegółowe określenie założeń projektowych: funkcjonalnych, użytkowych, konstrukcyjno-materiałowych
– Rysunkowo-modelowe poszukiwanie koncepcji formy – Wykorzystanie w projekcie złącza/złącz stolarskich
– Opracowanie dokumentacji warsztatowej w skali 1:1 w konsultacji z pracownią wykonawczą.
Zakres opracowania zadania semestralnego:
– założenia projektowe
– projekt wstępno-szkicowy mebla
– makieta w skali 1:5 (materiał zastępczy)
– model w skali 1:1 (materiał zastępczy)
– rysunek roboczy w skali 1:1
– rysunek powykonawczy w skali 1:1
– dokumentacja fotograficzna
– plansza przedstawiająca proces projektowy 50/100 (w poziomie).
Realizacja wybranych projektów w stolarni wydziałowej lub u wykonawców zewnętrznych:
– semestr V lub VI                                                                                                              

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Ocena indywidualnej pracy studenta wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie studiów  

od 0  do  5+.   Na ocenę składa się:

·        aktywny udział w zajęciach w oparciu o materiały przygotowane w czasie

indywidualnej pracy studenta oraz współpraca z prowadzącymi                                           – 40%

·        konsekwentna potrzeba i umiejętność samodzielnego poszukiwania koncepcji                 – 30%

·        odpowiedni do etapu studiów poziom przekazu zadania projektowego                              – 30%

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

W pracowni podejmowane są tematy związane przede wszystkim z projektowaniem mebla drewnianego, zbudowanego w oparciu o materiały drzewne i drewnopochodne. Pozostaje jednak możliwość – uzasadniona rodzajem mebla i jego funkcją-wyboru przez studenta innych materiałów. Również charakter struktury, sposobu jej realizacji pozostaje otwarty; od propozycji podporządkowanych zasadom produkcji masowej, seryjnej, po meble unikatowe.Podstawą programu II Pracowni Projektowania Mebla jest pobudzanie wyobraźni, wskazywanie przedmiotu inspiracji, uświadamianie znaczenia konsekwentnego stosowania materiału w projektowaniu, logika i prostota konstrukcji, poszukiwanie i kreowanie własnej, oryginalnej formy. Pogram nauczania dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia ma na celu przygotowanie absolwentów do pracy w zawodzie architekta wnętrz na 6 poziomie ERK i umożliwienie specjalizowania się w dyscyplinach wymagających dalszych studiów.
Celem zajęć jest pogłębienie i rozwinięcie wiedzy oraz umiejętności studenta związanych z obszarem architektury wnętrz- projektowania mebla.
Tematy dotyczą elementarnych zagadnień materiałowych i konstrukcyjnych.

Omawiane zagadnienia to m.in.:

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności dotyczących szczegółowych rozwiązań w projektowaniu i realizowaniu elementów wyposażenia wnętrz i wystaw
2. Rozwijanie świadomości projektowania w zgodzie z ludzkimi potrzebami (funkcja, ergonomia, ekonomia, ekologia) oraz wygodą (ergonomia, materiał, forma)
3. Wykształcenie umiejętności łączenia: funkcji, materiału oraz konstrukcji w jednorodną formę o interesującym wyrazie plastycznym.
4. Pobudzanie do innowacyjnego myślenia o nowych materiałach oraz stosowania ich przy realizacji tematów, z równoległym wykorzystywaniem technologii tradycyjnych
5. Dążenie do logicznego łączenia funkcji, materiału, oraz konstrukcji projektowanego elementu wyposażenia wnętrz lub wystaw w jednorodną formę o zamierzonym, interesującym wyrazie plastycznym
6. Kształcenie umiejętności warsztatowych – praca w stolarni
7. Nauka przygotowania i wykonania dokumentacji techniczno-rysunkowej
8. Modelowanie w skali 1:5 oraz 1:1 w materiałach zastępczych, a także materiałach docelowych w celu sprawdzenia proponowanych przez studenta rozwiązań projektowych i konstrukcyjnych.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

·         Neufert Ernst „Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego”, Arkady,2010

·         Pile John „Historia wnętrz”, Arkady, 2010

·         Gossel, Leuthauser: „Architektura XX wieku”, Taschen 2006

·         Giedion Sigfried „Przestrzeń, czas i architektura” PWN, 1968,

·         Projektowanie mebli – Jerzy Smardzewski – PWRiL 2009 r.

·          Konstrukcja mebli – Irena Swaczyna – WSiP 1998 r.

·         Meblarstwo-podstawy konstrukcji i projektowania – Czesław Mętrak- WNT 1992 r.

·          Atlas antropometryczny dorosłej ludności Polski dla potrzeb projektowania – IWP

·         Projektowanie Ergonomiczne – Edwin Tytyk –PWN 2001 r.

·         Konstrukcja mebli.Rysunek techniczny – Lesław Giełdowski – WSiP 1995 r.

·         Rysunek techniczny dla stolarza i technika technologii drewna – Lesław Giełdowski – WSiP 2008 r.

·         Rysunek zawodowy dla stolarza – Marian Sławiński – WSiP 1998r.

·         Zarys historii mebla – Jan Setkowicz – W-wa 1969 r.

·         Rzeczy niepospolite. Polscy Projektanci XX wieku pod rekacją Czesławy Frejlich – 2+3pl 2013 r.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

·         Meble, naprawa i odnawianie – W-wa 1999r.

·         Słownik terminologiczny mebli –J. Grzelak, 1998 r.

·          Atlas drewna – J. D. Godet – Oficyna wydawnicza Multico 2008 r.

·         Modern chairs . Charlotte & Peter Fiell – Taschen 1993 r.

·         Ewolucja form sprzętów do siedzenia – Jerzy Charytonowicz – OWPW Wrocław 2007 r.

·          Meble-historia mebli od renesansu do lat 60. – Riccardo Montenegro-Arkady 1998 r.

·          Polskie Meble 1918–1939. – Anna Miłosz – ISPAN 2005 r.

·          Meble stylowe – Gyula Kaesz – Ossolineum 1990 r.

·         Komputerowe wspomaganie projektowania – J. Gis, R. Markiewicz – REA 2008 r.

·         Meble stylowe – F. Asensio – Arkady 2004 r.

·         Polska sztuka stosowana XX wieku – Irena Huml – Warszawa 1978 r.

·         Meble.Naprawa i odnawianie – Irena Swaczyna – W-wa 1992 r.

·         Meble z drewna giętego i rur stalowych – Idea Thoneta. Katalog – Nurnburg 1989 r.

·         Zarys historii meblarstwa – S. Narębski, J. Gostowicz – Toruń 1971 r.

·         Słownik terminologiczny włókiennictwa – Marta Michałowska – W-wa 1995 r.

·         YearBook Furniture 2010/2011 – Tom Dixon – Edel 2011 r.

·         YearBook Furniture 2011/2012 – Tom Dixon – Edel 2012 r.

·         Chairs, 1000 Masterpieces of Modern Design – Goodman Fiell 2012 r.,

Większość w.w. pozycji jest dostępna w Bibliotece Uczelni.

 Dodatkowo prowadzący pracownię udostępnia z własnych zbiorów.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U03  - planować i organizować pracę indywidualna oraz w zespole

K_U05 – tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne oraz dysponować umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażenia;

K_U06 – świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego w wybranych

obszarach działalności plastycznej; świadomie posługiwać się właściwą techniką i technologią                         w trakcie realizacji prac artystycznych; podejmować samodzielne decyzje dotyczące realizacji                                i projektowaniawłasnych prac artystycznych; realizować własne działania artystyczne oparte na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności;

K-U07 – przeprowadzić analizę kontekstu kulturowego, przestrzennego, funkcjonalnego                                      i technicznego miejsca/obiektu będącego tematem opracowywanego projektu;

K-U08 – świadomie przeprowadzić nieskomplikowany proces projektowy, także o charakterze interdyscyplinarnym;

K_U10 – świadomie korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających twórcze i efektywne przeprowadzenie procesu projektowego i czytelne opracowanie prezentacji projektu technikami tradycyjnymi i technikami komputerowymi na podstawowym poziomie;

K_W02 – podstawowe zasady dotyczące realizacji prac artystycznych związanych z kierunkiem studiów i specjalnością; w tym świadome wykorzystanie środków plastycznych w tworzeniu, modyfikowaniu i porządkowaniu przestrzeni oraz zasady dotyczące środków ekspresji i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych;
K_W03

podstawowy zakres problematyki związanej z budownictwem, technikami realizacyjnymi, materiałoznawstwem, i innymi specjalistycznymi zagadnieniami istotnymi w architekturze wnętrz,
właściwymi dla wybranej specjalności;

K_W04 - podstawowe zagadnienia dotyczące warsztatu plastycznego w architekturze wnętrz oraz różnych technik wykonywania prezentacji projektu, w tym techniki komputerowe 2D i 3D;

K_W08 - problematykę związaną z technologiami stosowanymi w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe (w ujęciu całościowym) i rozwojem technologicznym związanym z wybraną specjalnością;

K_W09 - powiązania i zależności między teoretycznymi i praktycznymi elementami programu kształcenia; powiązania i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi z pracą projektanta; w tym rozumie związki między formą plastyczną, uwarunkowaniami funkcjonalnymi i wybranymi rozwiązaniami technicznymi użytymi w realizacji projektowanej przestrzeni/obiektu.

 

K_K01

krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych;

K_K04 – uczenia się przez całe życie, samodzielnego podejmowania niezależnych prac, wykazując się umiejętnością zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy;

K_K09 – podjęcia studiów drugiego stopnia.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

·        Gromadzenie literatury fachowej dotyczącej sztuki – w tym głównie poświęconej architekturze, architekturze wnętrz, projektowaniu mebli

·        Gromadzenie materiałów merytorycznych wynikających bezpośrednio z podjętych tematów projektowych;

·        Gromadzenie prospektów i katalogów zawierających wiedzę o materiałach, technikach                       i technologii stosowanych w realizacji i projektowaniu mebli

·        Gromadzenie dokumentacji studenckich prac kursowych i dyplomowych.

 

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz / architektura wnętrz s.5 d 180 6 ćw. 180h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9718