Katalog ECTS

Komunikacja wizualna

Pedagog: prof. Włodzimierz Krasulak-Wiśniewski
Asystent/ci: mgr Maciej Małecki

Pole Opis
Typ przedmiotu kierunkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

wykład kursowy monograficzny
projekt indywidualny
projekt zespołowy
konwersatorium
korekta
dialog dydaktyczny
seminarium

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Pozytywne zaliczenie II roku studiów stacjonarnych I° na kierunku architektura wnętrz.

Wymagania końcowe

Wykonanie projektów:
identyfikacja wizualna firmy, instytucji

i plastyczna interpretacja tekstu 

 

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Ocena indywidualnej pracy studenta wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie studiów
od 0 do 5+.

Na ocenę składa się:
Trafność i kreatywność koncepcji wobec postawionego zadania projektowego 30 %
Adekwatność projektu końcowego do przyjętych na wstępie założeń projektowych 15 %
Samodzielność podejmowania decyzji projektowych 30 %
Systematyczny i aktywny udział w korektach 10 %
Forma prezentacji projektu 15%

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Program zajęć na studiach pierwszego stopnia ma na celu wykształcenie umiejętności projektowania przekazu przez świadome użycie środków plastycznych dwu- i trójwymiarowych, przełożenia komunikatu werbalnego na język wizualny oraz uświadomienie współzależności pomiędzy architekturą wnętrz i wystawiennictwem a komunikacją wizualną. Program nauczania dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia ma na celu przygotowanie absolwentów do pracy w zawodzie architekta wnętrz specjalizującego się w projektowaniu wnętrz lub wystawiennictwie na 6 poziomie KRK. Umożliwia też specjalizowanie się w dyscyplinach wymagających dalszych studiów. Jego celem jest przekazanie wiedzy oraz wykształcenie profesjonalnych umiejętności studenta związanych z obszarem komunikacji wizualnej i przygotowanie absolwentów do pracy w zawodzie projektanta wnętrz lub wystawiennictwa, świadomości interdyscyplinarnego charakteru architektury wnętrz, a szczególnie jej związków z komunikacją wizualną.

semester 5 (zimowy) - dwa tematy obowiązkowe:
Projekt identyfikacji firmy lub instytucji (znak, logotyp, druki firmowe) z uwzględnieniem kontekstu wnętrza, tak aby elementy dwuwymiarowe i przestrzenne tworzyły spójną wizualnie całość.
Plastyczna interpretacja tekstu. Opracowanie trzech kompozycji: typograficznej (typografia a treść), ilustracji czarno-białej lub kolorowej (przekaz wizualny pozawerbalnymi środkami wyrazu) oraz kompozycji przestrzennej (wyrażającej przesłanie, klimat tekstu w formie trójwymiarowej).

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

F.H. Wills "Grafika reklamowa" WNT, Warszawa 1972
Tibor Szanto "Pismo i Styl", Ossolineum 1986
Oldrich Hlausa "Typographia", SNTL Praha 1981
Georges Jean "Pismo - Pamięć ludzkości", Wyd. dolnośląskie, Wrocław 1984

Adrian Frutiger "Człowiek i jego znaki", wyd. Optima W-wa 1996
Robert Chwałowski www.typografia.ogme.pl (rozdz. Podstawy typografii)
Jacek Mrowczyk "Niewielki słownik typograficzny", wyd. Czysty Warsztat 2008
"Wiedzieć/Widzieć", Wydawnictwo Karakter, Krak—w 2015

Większość w.w. pozycji jest dostępna w Bibliotece Uczelni.
Dodatkowo prowadzący pracownię udostępnia z własnych zbiorów.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Karel Teisig "Technika rysunku", WAiF W-wa 1982
Ales Krejca "Techniki sztuk graficznych", WAiF W-wa 1984
Andrzej Tomaszewski "Leksykon pism graficznych", wyd. Krupski i ska, W-wa 1996

Większość w.w. pozycji jest dostępna w Bibliotece Uczelni.
Dodatkowo prowadzący pracownię udostępnia z własnych zbiorów.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U01 - wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować i rozwiązywać złożone
i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach poprzez: właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji; dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT).
K_U05 – tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne oraz dysponować umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażenia;
K_U06 – świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego w wybranych
obszarach działalności plastycznej; świadomie posługiwać się właściwą techniką i technologią w trakcie realizacji prac artystycznych; podejmować samodzielne decyzje dotyczące realizacji i projektowania własnych prac artystycznych; realizować własne działania artystyczne oparte na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności;
K-U07 – przeprowadzić analizę kontekstu kulturowego, przestrzennego, funkcjonalnego i technicznego miejsca/obiektu będącego tematem opracowywanego projektu;
K-U08 – świadomie przeprowadzić nieskomplikowany proces projektowy, także o charakterze interdyscyplinarnym;
K_U10 – świadomie korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających twórcze i efektywne przeprowadzenie procesu projektowego i czytelne opracowanie prezentacji projektu technikami tradycyjnymi i technikami komputerowymi na podstawowym poziomie;
K_U12 - korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację
własnych koncepcji artystycznych oraz stosować efektywne techniki
ćwiczenia tych umiejętności, umożliwiające ciągły ich rozwój przez
samodzielną pracę;
K_U14 - stosować formy zachowań związane z publicznymi prezentacjami własnych
dokonań.

 

K_W01 - w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscypliny artystycznej sztuki projektowe, tworzącej podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej właściwe dla programu kształcenia;

K_W02 - podstawowe zasady dotyczące realizacji prac artystycznych związanych z kierunkiem studiów i specjalnością; w tym świadome wykorzystanie środków plastycznych w tworzeniu, modyfikowaniu i porządkowaniu przestrzeni oraz zasady dotyczące środków ekspresji i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych;
K_W04 - podstawowe zagadnienia dotyczące warsztatu plastycznego w architekturze wnętrz oraz różnych technik wykonywania prezentacji projektu, w tym techniki komputerowe 2D i 3D;

K_W08 - problematykę związaną z technologiami stosowanymi w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe (w ujęciu całościowym) i rozwojem technologicznym związanym z wybraną specjalnością;

K_W09 - powiązania i zależności między teoretycznymi i praktycznymi elementami
programu kształcenia; powiązania i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi z pracą projektanta; w tym rozumie związki między formą plastyczną, uwarunkowaniami funkcjonalnymi i wybranymi rozwiązaniami technicznymi użytymi w realizacji projektowanej przestrzeni/obiektu;

K_K01 - krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;
K_K03 – odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu;
K_K04 – uczenia się przez całe życie, samodzielnego podejmowania niezależnych prac, wykazując się umiejętnością zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei
i formułowania krytycznej argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy;
K_K05 – efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów; wykorzystania elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz kontrolowania swoich zachowań w warunkach związanych z publicznymi prezentacjami;
K_K09 – podjęcia studiów drugiego stopnia.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Przed przystąpieniem do projektowania studenci zobowiązani są do:
Wyboru przedmiotu opracowania,
Zapoznania się z literaturą fachową opisującą obszar podjętego problemu projektowego,
Zebrania materiałów koniecznych do projektowania,
Śledzenia zjawisk i tendencji w projektowaniu.

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:
Sala powinna być jasno oświetlona, wyposażona w samodzielne stanowiska pracy umożliwiające rysowanie, modelowanie, prace na komputerze przenośnym. Studenci powinni mieć dostęp do komputerów z profesjonalnym oprogramowaniem 2D i 3D (pracownia komputerowa), korzystać
z warsztatów (modelarnia drewna i modelarnia technik różnych) oraz korzystać z pracowni foto.

 

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz / architektura wnętrz s.5 d 180 6 ćw. 180h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9720