Katalog ECTS

Autoprezentacja

Pedagog: dr Jacek Szczechura

Pole Opis
Typ przedmiotu Typ przedmiotu: NO- obowiązkowy np. Obowiązkowy, kształcenie kierunkowe GTK (Grupa Treści Kierunkowych) (KK– kształcenie kierunkowe, KU- kształcenie uzupełniające, NK - nauczanie kierunkowe, NO – nauczanie ogólne)
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Metody nauczania (formy zajęć)

- dialog dydaktyczny
- dyskusja dydaktyczna
- prezentacja
- projekt indywidualny

Język wykładowy
Język polski , angielski

 

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Ukończnie drugiego roku studiów na wydziale AW

Wymagania końcowe

Samodzielne wygłoszenie dwóch referató z użyciem środków technicznych i pomocy dydaktycznych.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Kryteria oceny: ( także pracy licencjackiej i magisterskiej)
Skala ocen według obowiązującej na Wydziale Architektury Wnętrz: 0 – 5+

1.Samodzielne sformułowanie założeń i kreatywność zadania 40%
2. Konsekwencja we wdrażaniu założeń zadania 5%
3. Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji 10%
4. Aktywny udział w zajęciach - współpraca z prowadzącym 15%
5. Forma przekazu zadania 30%
6. Wygłoszenie dwóch 15 minutowych referatów.

 

 

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Nauczenie studentów wygłaszania samodzielnego referatu z użyciem środków technicznych i pomocy dydaktycznych.

Treści programowe: zadania wstępne ułatwiające swobodną prezentacje zagadnień na forum publicznym.

Samodzielne przygotowanie i wygłoszenie, skonsultowanych z prowadzącym referatów.

Przedmiot ma charakter wybitnie praktyczny, opiera się na ćwiczeniach wykonywanych przez studentów i komentowanych przez prowadzącego.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Zajęcia mają charakter praktyczny. Literatura nie jest wymagana.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Literatura nie jest wymagana.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U02 komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii, brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich; P6S_UK
K_U03 planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole; P6S_UO
K_U04 samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie; P6S_UW
P6S_UU

K_W09 powiązania i zależności między teoretycznymi i praktycznymi elementami
programu kształcenia; powiązania i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi z pracą projektanta; w tym rozumie związki między formą plastyczną, uwarunkowaniami funkcjonalnymi i wybranymi rozwiązaniami technicznymi użytymi w realizacji projektowanej przestrzeni/obiektu; P6S_WG
K_W10 fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji oraz podstawowe pojęcia
i zasady z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności przemysłowej, posiada podstawową wiedzę dotyczącą finansowych, marketingowych i prawnych aspektów zawodu artysty-projektanta w wybranej specjalności. P6S_WG

K_K04 uczenia się przez całe życie, samodzielnego podejmowania niezależnych prac, wykazując się umiejętnością zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy; P6S_UU
P6S_KR
K_K05 efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności
twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów; wykorzystania elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz kontrolowania swoich zachowań w warunkach związanych z publicznymi prezentacjami; P6S_KK

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz / architektura wnętrz s.5 o 30 1 ćw. 30h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9722