Katalog ECTS

Projektowanie architektoniczne

Pedagog: dr hab. Joanna Walendzik-Stefańska
Asystent/ci: Volodymyr Melymuka

Pole Opis
Typ przedmiotu Kształcenie kierunkowe AW/S/1/KK/07 Studia licencjackie stopnia I, rok studiów III - do wyboru
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Wykład z dyskusją Prezentacje multimedialne Korekty indywidualne- dialog dydaktyczny bezpośredni pomiędzy pedagogiem, a studentem dot. semestralnego zadania projektowego ( korygowanie błędów, inspiracja-stymulowanie wyobraźni studenta, propozycja rozwiązań alternatywnych)


Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Umiejętność obsługi komputera (znajomość programów Autocad, Archicad, SketchUp i innych 2D i 3D )
Znajomość rysunku technicznego i perspektywicznego
Umiejętność logicznego myślenia, uzdolnienia plastyczne,
kreatywność w zakresie posługiwania się wyobraźnią przestrzenną
Ukończony podstawowy kurs projektowania architektonicznego - Przedmiot Projektowanie Wnętrz i architektury rok II ( dom jednorodzinny i niewielkie obiekty użyteczności publicznej)
Podstawowa wiedza w zakresie ergonomii.
Podstawowe umiejętności w zakresie projektowania przestrzeni mieszkalnej.

Wymagania końcowe

Publiczna prezentacja projektu w formie graficznej, na planszach zadanego formatu na dorocznej wystawie ASP
Zapisanie projektu na nośnikach elektronicznych w plikach w formacie JPG
Opracowanie zawiera rysunki w zakresie projektu architektonicznego z elementami projektu wnętrz : sytuacja, rzuty, przekroje, elewacje, szkice koncepcyjne, zdjęcia z makiety roboczej, rozwinięcia ścian, wizualizacje i rysunki perspektywiczne; opisy przyjętych rozwiązań , zastosowanych materiałów i elementów wyposażenia wnętrz.
Rysunki w skalach: 1:500. 1:100, 1:50, 1:25, 1:20
Opracowanie zakłada katalogowy dobór mebli i sprzętów oraz elementów oświetlenia.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Ocena indywidualnej pracy studenta wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie studiów
od 0 do 5+. Na ocenę składa się:
• Samodzielność podejmowanych decyzji projektowych 30%
• Kreatywność ( poziom artystyczny i nowatorstwo zaproponowanych rozwiązań) 20%
• Poprawność rozwiązań funkcjonalnych ,konstrukcyjno- budowlanych,
materiałowych 30%
• Aktywny udział w zajęciach ( obecność) 10%
• Poziom artystyczny końcowego opracowania graficznego 10%

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

 

 


Obszarem działań projektowych będzie szeroko rozumiana przestrzeń symboliczna; kulturowa, kommemoratywna, funeralna i religijna.
Ważny będzie proces formujący przekaz znaczeniowy od idei, poprzez działania twórcze, aż do zakładanej percepcji odbiorcy oraz umiejętny dobór materiałów i technologii.

W ramach nauczania zostają przekazywane treści dot. projektowania architektonicznego i projektowania wnętrz w kontekście przestrzeni obiektów użyteczności publicznej i ich otoczenia.
Celem dydaktycznym jest rozumienie projektowania wnętrz jako procesu niepodzielnie współgrającego z projektowaniem architektonicznym; pokazanie jedności architektury, jako sztuki kształtowania zarówno bryły budynku jak i jego wnętrza ; wywołanie u studenta zainteresowania, a wręcz zamiłowania do twórczej pracy projektowej.

Program ma za zadanie rozwijanie umiejętności kreatywnego i logicznego myślenia projektowego, opartego na wiedzy technicznej i humanistycznej, uzdolnieniach w zakresie wyobraźni przestrzennej i wrażliwości artystycznej.
Opracowując bryłę budynku student pracuje równocześnie na makiecie lub modelu 3D.
Program Pracowni uzupełniają wykłady przedstawiające sylwetki i dzieła wybitnych współczesnych architektów.
Poza zadaniami semestralnymi w pracowni są realizowane projekty konkursowe.

Omawiane zagadnienia to:
• układ funkcjonalno-przestrzenny obiektów użyteczności publicznej
• kontekst architektury w istniejącym pejzażu lub zabudowie miejskiej-
poszanowaniem cech istniejącego pejzażu kulturowego
• zasady kompozycji przestrzennej
• narracja, a symbol w architekturze, symbole religijne i uniwersalne
• symbolika i kanon chrześcijańskich przestrzeni sakralnych
• najnowsze rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe, dostępne technologie
• elementy kompozycji urbanistycznej
• powiązanie wnętrza z zewnętrzem
• kolor strukturalny w architekturze i wnętrzach
• najnowsze trendy i style w architekturze i projektowaniu wnętrz w Polsce i na świecie

Przykładowe tematy projektów:
• Pawilon parkowy o funkcji wystawienniczej
• Moje miejsce ciszy – kaplica w wybranym otoczeniu, obiekt sakralny o minimalnej funkcji liturgicznej , upamiętniający wydarzenie, miejsce lub postać świętego.

 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

 

 

E. Neufert, Architectural and construction design manual, ARKADY, Warsaw 2012;
• P. Markiewicz, General construction for architects, Archi-plus Krakow 2011 Publisher;
• J. Gibbs, Interior design, PWN, Warsaw 2008;
• P. Jodidio, Public architecture now, Taschen, Cologne 2010;
• P. Jodidio, Modern architecture A-Z, Taschen, Cologne 2015;
• P. Jodidio, Architecture now t. I-IX, Taschen, Cologne 2016;
• Encyclopedia of modern interiors, ARKADY, Warsaw 2007;
• A. Starmer, How to choose colors ARKADY, Warsaw 2007;
• E. Callery, Kolor - 1001 ideas, ARKADY Warsaw 2008;
• A.Canizares, Houses, Olesiejuk, Ożarów Mazowiecki Publishing House 2009;
• B. Vranckx, Lofts, Wydawnictwo Olesiejuk, Ożarów Mazowiecki 2009;

 Większość ww. pozycji jest dostępna w Bibliotece Uczelni.
Dodatkowo prowadząca pracownię udostępnia z własnych zbiorów.


Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Magazyny o architekturze i wnętrzach:
• Architektura-Murator
• Domus , Baumeister

• D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej , PAX, Warszawa 1990;
• Faith Spiritual Architecture, , Wydawnictwo Loft Barcelona Spain 2009;
• Kultura Biblijna Słownik , WSzi P, Warszawa 1997;
• J.E.Cirlot, Słownik symboli, Znak Kraków 2000;
• G. Mursell, Duchowość chrześcijańska, Wydawnictwo Święty Paweł, Częstochowa 2004;
• J. Walendzik-Stefańska, Kaplica w polskiej architekturze sakralnej ASP w Warszawie, Warszawa 2017;

 

Większość ww. pozycji jest dostępna w Bibliotece Uczelni.
Dodatkowo prowadząca pracownię udostępnia z własnych zbiorów.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Wiedza - Absolwent zna i rozumie:
K_W02 podstawowe zasady dotyczące realizacji prac artystycznych związanych z kierunkiem studiów i specjalnością; w tym świadome wykorzystanie środków plastycznych w tworzeniu, modyfikowaniu i porządkowaniu przestrzeni oraz zasady dotyczące środków ekspresji i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych;
K_W03 podstawowy zakres problematyki związanej z budownictwem, technikami realizacyjnymi, materiałoznawstwem, i innymi specjalistycznymi zagadnieniami istotnymi w architekturze wnętrz, właściwymi dla wybranej specjalności;
K_W04 podstawowe zagadnienia dotyczące warsztatu plastycznego w architekturze wnętrz oraz różnych technik wykonywania prezentacji projektu, w tym techniki komputerowe 2D i 3D;
K_W07 trendy rozwojowe z zakresu dziedziny sztuk plastycznych i dyscyplin artystycznych właściwe dla kierunku studiów (sztuk projektowych) i wybranych sztuk pięknych;
K_W08 problematykę związaną z technologiami stosowanymi w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe (w ujęciu całościowym) i rozwojem technologicznym związanym z wybraną specjalnością;
K_W09 powiązania i zależności między teoretycznymi i praktycznymi elementami programu kształcenia; powiązania i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi z pracą projektanta; w tym rozumie związki między formą plastyczną, uwarunkowaniami funkcjonalnymi i wybranymi rozwiązaniami technicznymi użytymi w realizacji projektowanej przestrzeni/obiektu;

 

Umiejętności - Absolwent potrafi:
K_U03 Planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole;
K_U05 Tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne oraz dysponować umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażenia;
K_U07 Przeprowadzić analizę kontekstu kulturowego, przestrzennego, funkcjonalnego i technicznego miejsca/obiektu będącego tematem opracowywanego projektu;
K_U08 świadomie przeprowadzić nieskomplikowany proces projektowy, także o charakterze interdyscyplinarnym;
K_U09 Formułować, tworzyć i realizować własne koncepcje projektowe i artystyczne, świadomie poruszać się w zakresie kompozycji przestrzennej, wykorzystując swoje doświadczenie w operowaniu relacjami form, proporcji, koloru i światła;
K_U10 świadomie korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających twórcze i efektywne przeprowadzenie procesu projektowego i czytelne opracowanie prezentacji projektu technikami tradycyjnymi i technikami komputerowymi na podstawowym poziomie

K_U11 współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym);

 

Kompetencje społeczne - Absolwent jest gotów do
K_K03 odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu;
K_K04 uczenia się przez całe życie, samodzielnego podejmowania niezależnych prac, wykazując się umiejętnością zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy;
K_K05 efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów; wykorzystania elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz kontrolowania swoich zachowań w warunkach związanych z publicznymi prezentacjami;
K_K06 samooceny i konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób
K_K08 inicjowania działań lub pracę z innymi osobami w ramach wspólnych przedsięwzięć projektowych i artystycznych oraz integracji z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych;
K_K09 podjęcia studiów drugiego stopnia.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Komputer z monitorem wyposażony w podstawowe oprogramowanie typu Open Office i programami dla profesjonalistów takimi jak Autocad, Photoshop, Ilustrator, SketchUp
Rzutnik cyfrowy / monitor - do prezentacji multimedialnych
Samodzielne stanowiska pracy dla każdego studenta II roku umożliwiające mu pracę w trakcie zajęć i uczestnictwo w klauzurach. ( krzesło biurowe, deska, lampa, zamykana szafka)
Odpowiednie wykończenie ścian pracowni (np. płyta pilśniowa ) lub system ekspozycyjny umożliwiające prezentację prac studenckich na przeglądach wystawach.
Prospekty i foldery dotyczące wybranych materiałów i elementów wyposażenia, normy, przykładowe projekty z lat ubiegłych.
.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz / architektura wnętrz s.5 d 180 6 ćw. 180h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9725