Katalog ECTS

Teoria i krytyka designu

Pedagog: dr Magdalena Kochanowska

Pole Opis
Typ przedmiotu Obowiązkowy, kształcenie kierunkowe GTK (Grupa Treści Kierunkowych)
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Wykład informacyjny, dyskusja dydaktyczna, prezentacje poglądów, spotkania na wystawach wzornictwa, pisanie tekstów krytycznych, realizacja ćwiczeń.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Posiadanie dyplomu licencjackiego na kierunku wzornictwo lub architektura i/lub portfolio 
artystyczne na poziomie odpowiadającym sylwetce absolwenta studiów I stopnia kierunku wzornictwo.

 

Wymagania końcowe

1. Realizacja ćwiczeń.
2. Zaliczenie z wynikiem pozytywnym pisemnego eseju.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Kryteria oceny
1. ocena aktywności na zajęciach oraz samodzielnego formułowania sądów związanych z zagadnieniami poruszanymi w trakcie trwania kursu
2. ocena merytorycznego poziomu pisanych prac
3. ocena poziomu opanowania materiału na podstawie eseju pisanego na koniec semestru zimowego

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Cykl zajęć Teoria i krytyka dizajnu ma na celu przekazanie podstawowych informacji na temat teorii dyscypliny, kształcenie umiejętności analizy formy i semantyki przedmiotów, definiowania roli projektanta, użytkownika oraz analizy powiązania działalności projektowej z kontekstem kulturowym i szerszym - cywilizacyjnym.

Treści programowe nauczania 

1. Projektowanie (2 zajęcia)

a. definicje designu, terminologia

b. design a nauka, badania i design

c. design jako samodzielna dyscyplina


2. Projektant (2 zajęcia)
a. typologia projektantów, jeden zawód, czy różne zawody

b. osobowość, kompetencje, wrażliwość na potrzeby, potrzeba własnej ekspresji, 

c. role projektantów (profesjonalne, społeczne i kulturowe) 


3. Użytkownik (2 zajęcia)

a. rola użytkownika w procesie projektowym

b. poziomy aktywności użytkownika (co-design)

c. kontekst projektowania i kontekst używania


4. Produkt (2 zajęcia)

a. forma i funkcja, funkcje praktyczne, funkcje emocjonalne

b. produkt jako komunikat, semantyka a dizajn

c. przeszłość wbudowana w przyszłość, archetypy w projektowaniu


5. Produkt niematerialny (1 zajęcia)
a. projektowanie doświadczeń
b. emocje w projektowaniu

5. Interpretacja (2 zajęcia)

a. semantyka a hermeneutyka

b. kontekst (krąg kulturowy, grupa społeczna, charakter przestrzeni, czas)

c. kultura popularna, kultura wysoka, luksus

d. wartość designu


6. Projektowanie jako „future making” (2 zajęcia)

7. Wizyta na wystawie (1 zajęcia)

8. Zaliczenia (1 zajęcia)

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Bernhard E. Bürdek, Design: The History, Theory and Practice of Product Design, 2005
Donald Norman, The Design of Everyday Things, 2002
O designie, Kultura Współczesna, numer 3 (61), Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, 2009
Janusz Krupiński, Design/wzornictwo. Studium idei, ASP w Krakowie, 1998
„Design Studies. A Reader”, red. Hazel Clarck, David Brody, 2009
Kenya Hara, „Designing Design”, Lars Muller Publishers, 2008
Tim Parsons, „Thinking Objects. Contemporary Approaches to Product Design”, 2009

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta


Jean Baudrillard, The System of Objects (Radical Thinkers), 2006
(Le système des objets, Éditions Gallimard, París, 1968)
Donald Norman, The Psychology of Everyday things, 1988
Bruno Munari, ¿Cómo nacen los objetos?, GG Diseño, 2010
(Da cosa nasce cosa. Appunto per una metodologia progettuale, 1981)
Bruno Munari, „Design i sztuka”, d2d.pl, Kraków 2014
Deyan Sudjic, The Lenguage of Things, 2008
Mike Press, Rachel Cooper, The Design Experience. The Role of Design and Designers in the Twenty-First Century, 2007
O wzornictwie przemysłowym. Definicje, procedury, korzyści, praca zbiorowa,
red. Paweł Balcerzak, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa, 2007

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

1. umie kreatywnie i twórczo zarządzać procesami projektowymi oraz przedsięwzięciami artystycznymi, K2_U10
2. umie zaplanować i w razie potrzeby świadomie modyfikować przebieg procesu projektowego dobierając odpowiednie metody działania na konkretnych etapach procesu, zarówno w odniesieniu do siebie jak i do innych członków zespołu K2_U10, K2_U06, K2_U04
3. umie określać typologie projektantów, znać charakterystykę osobowości twórczej oraz umieć opisać role jakie pełnią projektanci (profesjonalne, społeczne i kulturowe) K2_U11
4. umie interpretować wpływ cywilizacyjnych problemów społecznych, ekonomicznych i środowiskowych na proces powstawania nowych produktów i usług. K2_U09
5. umie zdefiniować miejsce dyscyplin projektowych wśród innych typów działalności twórczej, naukowej i badawczej, przedstawić definicję projektowania K2_U11
6. umie dokonać analizy, interpretacji oraz oceny zjawisk związanych z projektowaniem, a następnie zaprezentować wyniki analizy i interpretacji w formie pisemnej lub ustnej, a także posługiwać się podstawowymi narzędziami służącymi do pisania prac teoretycznych, takimi, jak bibliografia i przypisy K2_U11
7. umie przygotowywać rozbudowane prace pisemne i wystąpienia ustne na temat sztuki, projektowania produktów, komunikacji wizualnej, z wykorzystaniem różnych źródeł. K2_U11

1. ma wiedzę dotyczącą metodologii projektowania, planowania i prowadzenia procesów projektowania produktów i usług, a także analizowania przebiegu takich procesów, określania ich etapów i specyfiki, metod stosowanych przez projektantów, roli badań i eksperymentów, określania sposobów myślenia i działania projektantów, stosowania analizy i syntezy, dedukcji i indukcji w procesie projektowym K2_W01
2. ma wiedzę na temat możliwych zależności pomiędzy sztukami plastycznymi a projektowaniem. K2_W02
3. rozumie wpływ zagadnień społecznych, technicznych, ekonomicznych i środowiskowych na organizowanie procesu projektowego. K2_W04
4. ma zaawansowaną wiedzę na temat funkcjonujących definicji designu, znać i stosować prawidłową terminologię związaną z dyscyplinami projektowymi K2_W09
5. zna i rozumie relacje pomiędzy projektowaniem a innymi dyscyplinami twórczymi oraz pomiędzy projektowaniem a nauką K2_W10
6. Zna zagadnienia związane z analizą formy i funkcji produktów, znać teorie związane z analizą semantyczną i interpretacją designu K2_W09
7. ma rozszerzoną wiedzę z obszaru nauk humanistycznych takich jak: filozofia, estetyka, teoria mediów, antropologia kultury oraz rozumieć ich związki z wykonywanym zawodem. K2_W10 
8. zna typologie projektantów, charakterystykę osobowości twórczej oraz role jakie pełnią projektanci (profesjonalne, społeczne i kulturowe) K2_W11
9. zna powiązania pomiędzy zagadnieniami teoretycznymi zawodu projektanta i organizatora procesu projektowego a jego praktyką. K2_W09

1. jest gotowy do ustawicznego samokształcenia się na obszarze wykonywanego zawodu projektanta i organizatora procesu projektowego, oraz potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych. K2_K01
2. jest gotowy do krytycznego lecz konstruktywnego podejścia do istniejącej sytuacji społecznej, gospodarczej, rynkowej oraz środowiskowej. K2_K05

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.3 o 30 2 w. 30h
w. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9744