Katalog ECTS

Kreacja przekazu

Pedagog: prof. Ksawery Piwocki
Asystent/ci: mgr Jakub Marzoch

Pole Opis
Typ przedmiotu obowiązkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

-projekty indywidualne (w tym opis wybranego tematu na podstawie zebranego materiału)
-ćwiczenia
-projekty zbiorowe
-dyskusja i dialog dydaktyczny

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

- znajomość podstawowych i rozszerzonych pojęć z obszaru dziedziny projektowania;
- kojarzenie zależności pomiędzy tradycyjnymi kodami kulturowymi a współczesnymi formami wypowiedzi projektowej i metodami formułowania założeń projektowych;
- zrozumienie zależności istniejących pomiędzy kreacją, formą wypowiedzi, funkcją i technologią realizacji produktu lub wydarzenia;
- umiejętność opisu projektowanego opracowania z powołaniem się na materiały tekstowe i ikonograficzne;
- umiejętność prezentacji projektu;

Wymagania końcowe

Omówienie założeń i wykonanie projektu, uzasadnienie wybranej formy odpowiedzi oraz metody prezentacji. Projekt powinien podejmować temat o odpowiednim stopniu skomplikowania, obejmujący założenia oparte na odpowiednio dobranej ikonografii, literaturze i materiałach, oraz elementów skorelowanych formalnie, plastycznie, użytkowo i technicznie, a także być kreacyjną wypowiedzią w odpowiednio dobranym i adekwatnym do wybranego tematu medium. Rozpoczynając pracę należy odejść od myślenia przedmiotowego na rzecz myślenia problemowego. W konsekwencji powinien powstać projekt w którym na podstawie analizy i doboru odpowiednich środków zostanie zrealizowana autorska i twórcza wypowiedź na opracowany temat.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Forma zaliczenia przedmiotu - ocena

Skala ocen – zgodna z Regulaminem Studiów ASP w Warszawie

Metoda zaliczenia przedmiotu - egzamin

Kryteria oceny:
-ocena artystycznego i technicznego poziomu rozwiązania projektowego;
-ocena stopnia innowacyjności rozwiązania projektowego;
-ocena opracowania tekstowego (na podstawie zebranych materiałów);
-ocena jakości prezentacji projektu na wybranych nośnikach;
-ocena stopnia zaangażowania w realizację projektu oraz umiejętność efektywnego przełożenia wskazań i wytycznych uzyskanych w toku konsultacji oraz w wyniku dyskusji i dialogu (relacja mistrz-uczeń);
-ocena stopnia zaangażowania w realizację projektu oraz umiejętność dyskusji i dialogu z prowadzącymi;

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Cel zajęć:
Pogłębienie wiedzy nabytej. Uświadomienie szerokich uwarunkowań kulturowych, cywilizacyjnych, socjologicznych, antropologicznych, społecznych, technicznych, środowiskowych, rynkowych i warsztatowych jakie spełniać winna kreatywna praca projektowa. Wykształcenie studenta posiadającego zdolność do kierowania procesem projektowym wykonywanym przez zespół specjalistów o specjalnościach plastycznych, technicznych, marketingowych i ekonomicznych. Umiejętność poszukiwania materiałów koniecznych do przygotowania rozwiązania problemu projektowego, znaczenie kreacji artystycznej opartej na wiedzy, oraz do podjęcia pracy badawczej koniecznej do zrozumienia i opanowania spektrum informacji wybranych z opracowywanego obszaru.

Treści programowe nauczania:
W semestrze II i III uzupełniających studiów magisterskich (pracownia niedyplomująca) realizowane są jeden lub dwa tematy projektowe w zależności od stopnia skomplikowania:

W semestrze II
Rozbudowany temat badawczy, określony w sposób otwarty, umożliwiający różną i autorska interpretację. Temat skorelowany dziedzinami życia kulturalnego, społecznego i gospodarczego. Realizacja tematu jest zależna od zainteresowań studenta związanych z własną koncepcją kształtowania doświadczeń projektowych. Na podstawie dobranych materiałów student formułuje założenia projektu, jego opis i autorski komentarz do wybranego zagadnienia. Ten wyjściowy materiał (tekst, ilustracje),ma być opracowany w formie graficznej lub medialnej adekwatnej do wybranego tematu. Rozwinięciem i projektowym zamknięciem opracowania powinna być realizacja w dowolnej technice – grafika, film, opracowanie wielomedialne, produkt, oraz przygotowanie uzgodnionej z prowadzącymi prezentacji. Zajęcia prowadzone są indywidualnie w ustalanych cotygodniowo terminach.

W semestrze III
Zadanie projektowe mające za zadanie ćwiczenie umiejętności nabytych podczas I roku magisterskiego stanowiące uzupełnienie zagadnień związanych z graficznym, medialnym lub trójwymiarowym rozwiązaniem przyjętego rozwiązania projektowego. Ćwiczenie ma za zadanie rozbudzenie innowacyjnego i nie-konwencjonalnego podejścia do formy i rodzaju wypowiedzi projektowej skorelowanej z treściami wywołanymi opracowywanym tematem. Praca zakończona omówioną korektowo prezentacją jest istotnym i ocenionym elementem realizacji.
Studenci winni nabyć umiejętność poszukiwania materiałów koniecznych do realizacji projektu ,wykształcić umiejętność określenia kontekstów wpływających na proces projektowy. Istotne w treściach programowych pracowni jest rozwijanie indywidualnego i osobistego stosunku do wartości, refleksji, interpretacji, wiedzy i erudycji koniecznej do świadomego określania swojej postawy wobec wyzwań przed którymi postawiony jest dzisiaj każdy twórca. Pełny dobór środków do przygotowania realizacji projektowej, poprzedzonej opracowanym briefem , ma na celu najpełniejszą i najprecyzyjniejszą prezentację opracowania w formie obiektu, produktu, rzeźby, fotografii, filmu, wizualizacji 3D, animacji, działania artystycznego. Wymagane jest podejście kreatywne, interpretacyjne, pogłębione źródłowo.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć -brak-
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Richard Morris - “Projektowanie produktu”, Wydawnictwa Naukowe PWN, 2009
„Sztuka Projektowania”, katalog, wstępy ZPAP 2008
Quentin Newark - „Design i grafika dzisiaj”, ABE Dom Wydawniczy, 2002
Mieczysław Porębski - „Ikonosfera”, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972
Alvin Toffler - „Trzecia fala”, Wydawnictwo Kurpisz, 2006
Zygmunt Bauman - „Społeczeństwo w stanie oblężenia”, Wydawnictwo Sic, 2006
Naomi Klein - „No Logo”, Świat Literacki, 2004
James Gleick – „Informacja, bit, wszechświat, rewolucja”, Wydawnictwo Znak, 2012
Kwartalnik „2+3D”, Fundacja Rzecz Piękna, wszystkie roczniki
„Od zwierząt do bogów” Yuval Noah Harari, PWN, Warszawa 2016
‘Homo Deus, krótka historia jutra” Yuval Noah Harari, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 2017
„Wzornictwo na Myśliwieckiej - 40 lat Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie” Wydanie zbiorowe, Wydawnictwo ASP w Warszawie 2018

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Absolwent potrafi:
-tworzyć i realizować własne koncepcje projektowe i artystyczne, osiągając zamierzone cele estetyczne, użytkowe, techniczne i komercyjne;
-posługiwać się właściwymi elementami warsztatu projektowego i artystycznego w zakresie projektowania;
-współdziałać i pracować z innymi osobami w ramach pracy zespołowej;
-swobodnie posługiwać się w projektowaniu podstawowymi materiałami oraz technologiami niezbędnymi do wytwarzania projektowanych obiektów;
-projektować rozwiązania zgodne z zasadami ergonomii i podstawowymi zasadami psychologii;
-tworzyć kompozycje płaskie oraz rzeźbiarsko kształtować obiekty trójwymiarowe wykorzystując świadomie elementy języka plastycznego jak: kompozycja, kontrast, rytm, kolor, faktura, światłocień itp.;
-wykorzystywać umiejętności językowe właściwe dla kierunku studiów, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego ze szczególnym naciskiem na problematykę projektowania.

Absolwent zna i rozumie:
-podstawowe zasady dotyczące metodologii projektowania potrzebne do realizacji własnych projektów;
-podstawowe pojęcia związane z warsztatem plastycznym na polu sztuki i projektowania;
-historię oraz współczesne zjawiska na polu sztuk plastycznych i projektowania;
-wpływ technologii, użytkowania oraz uwarunkowań rynkowych na formę projektowanego obiektu;
-podstawowe zasady ergonomii i psychologicznych oddziaływań produktów;
-podstawowe zasady ekologii i ekologicznych strategii projektowania;
-problematykę związaną z materiałami i technikami modelarskimi przydatnymi do ralizacji projektowanych obiektów;

Absolwent jest gotów do:
-ustawicznego samokształcenia się w obszarze wykonywanego zawodu projektanta;
-samodzielnego analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei, przygotowywania dokumentacji i prezentacji;
-właściwego organizowania własnej pracy;
-adaptowania się do nowych okoliczności oraz kontrolowania własnego zachowania w stopniu umożliwiającym publiczne prezentacje;
-komunikowania się społecznego w ramach pracy zespołowej w szczególności: współpracy, negocjowania, współdziałania, prezentacji swoich poglądów oraz przyjmowania poglądów innych;

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

-biblioteka specjalistyczna;
-pracownia komputerowa z dostępem do Internetu;
-modelarnia wyposażona w podstawowe urządzenia do obróbki metalu, drewna i tworzyw sztucznych:
-dostęp do pracowni rzeźby i malarstwa
-dostęp do druku 2D i 3D
-świadome korzystanie z Internetu

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.3 o 150 6 ćw. 150h
ćw. [egz.]
ćw. [zal.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9745