Katalog ECTS

Dyplom i opracowania techniczne

Pedagog: prof. Barbara Kowalewska
Asystent/ci: dr Anna Skołożyńska-Cieciera

Pole Opis
Typ przedmiotu kierunkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Program dydaktyczny indywidualny dla poszczególnych studentów, umożliwiający twórczy rozwój każdego z nich. Zwracanie uwagi na cechy osobowe i predyspozycje twórcze studentów w celu właściwego wykorzystania w realizacji projektu. Oferowana jest możliwość realizacji tematów projektowych w zespołach. Zespołowe i indywidualne korekty i dyskusje dydaktyczne.Wykłady omawiające zagadnienia wchodzące w zakres wiedzy i umiejętności architekta wnętrz – wystawiennika: historia wystawiennictwa, współczesne tendencje, możliwości techniczne i materiałowe, warunki realizacji i eksploatacji. Analiza przykładowych wystaw w oparciu  o osobiste refleksje studentów (reportaż o istniejącej w danym czasie wystawie) oraz wiedzę prowadzących. Etapowe przeglądy zaawansowania pracy. Publiczne omówienie koncepcji przestrzenno-plastycznej. Dyskusja. Końcowe podsumowanie rezultatów, ocena indywidualnych dokonań w oparciu o określone kryteria wstępne. Ekspozycja prac kończąca poszczególne semestry.

Forma zajęć:

 • konwersatorium,
 • dialog dydaktyczny,
 • dyskusja dydaktyczna,
 • prezentacja,
 • projekt indywidualny,
 • seminarium magisterskie.
Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zdane egzaminy dotyczące przedmiotów teoretycznych oraz praktycznych przewidzianych programem studiów 1 i 2 semestru.Dla studentów III semestru studiów magisterskich na kierunku architektura wnętrz wymagane jest zaliczenie minimum dwóch semestrów specjalizacji wystawiennictwo.

Wymagania końcowe

Semestr 3:

 • komisyjne zatwierdzenie tematów oraz promotorów teoretycznej pracy pisemnej, aneksu, pracy projektowej z zakresu wystawiennictwa, opracowanie pracy teoretycznej („magisterskiej”)
 • wykonanie aneksu w wybranej pracowni ogólnoplastycznej lub projektowej,
 • przeprowadzenie procesu projektowego na etapie koncepcji scenariusza i koncepcji
 • zasadniczych form ekspozycji w oparciu o przeprowadzoną kwerendę biblioteczną,
 • zapoznanie się ze specyfiką opracowywanego zagadnienia,

 

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Ocena indywidualnej pracy studenta wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie studiów od "0" do "5+". Na ocenę składa się:

 • Samodzielna realizacja koncepcji projektu w poszczególnych etapach pracy - 30%
 • Autorska forma scenariusza i ekspozycji wynikająca z merytorycznych treści podjętego zagadnienia -  30%
 • Terminowa realizacja poszczególnych etapów pracy -  20%
 • Prezentacja scenariusza i projektu -  20%
Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Treść zajęć wynika z podjętych przez studentów tematów indywidualnych. Są to zajęcia, których głównym celem jest indywidualny,twórczy rozwój każdego studenta i każdy z nich wymusza niezależną od innych treść. Najczęściej treściami zajęć są:

 • zasady budowy scenariusza i jego roli w koncepcji merytorycznej wystaw;
 • dyskusja dydaktyczna poświęcona zagadnieniom wystaw muzealnych – czasowym i stałym;
 • wystawy branżowe i problemowe z określeniem indywidualnej tematyki w pawilonach targowych zlokalizowanych na terenach targowych Polski i Europy;
 • zagadnienia rewitalizacji obiektów pofabrycznych w celu lokalizowania w nich złożonych funkcjonalnie ośrodków muzealnych i lokalnych instytucji kulturalnych;
 • indywidualne korekty mobilizujące studenta do poszukiwań autorskiej, oryginalnej formy wystawy, wypowiedzi autorskiej;
 • analiza  wybitnych współczesnych realizacji z dziedziny wystawiennictwa i architektury wnętrz w oparciu o albumy, katalogi oraz autorską dokumentację fotograficzną;
 • omawiane są uwarunkowania techniczne, materiałowe, przestrzenne, komunikacyjne –wynikające z przepisów P. poż. oraz B.H.P

Program nauczania ma na celu uświadomienie i wdrożenie studentom wiedzy i umiejętności wynikających z faktu, że wystawiennictwo jest sztuką podejmującą różnorodne zagadnienia o mniej lub bardziej złożonej problematyce merytorycznej i zróżnicowanych powierzchniach ekspozycyjnych. Wystawiennictwo jest sztuką integracji wielu dziedzin sztuki, techniki i nauki, wymaga umiejętności organizacyjnych, akceptacji pracy zespołowej, znajomości bieżących możliwości technicznych i technologicznych, systematyczności i ciągłego pogłębiania wiedzy fachowej oraz technik przekazu istoty projektowanego dzieła.Program oparty o tematy autorskie zgłaszane przez studentów w obrębie zagadnień określonych przez prowadzącego, umożliwia kreowanie indywidualnych postaw twórczych.Przygotowuje studenta do pracy w zawodzie na poziomie 7 PRK.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Literatura wynika z indywidualnie podejmowanych tematów zarówno semestralnych jak i dyplomowych. Studenci na poziomie studiów magisterskich poruszają się swobodnie w różnorodnych mediach udostępniających wiedzę i informacje niezbędną do świadomego budowania idei merytorycznej i artystycznej projektu. Istnieje między prowadzącymi a studentami przepływ informacji na temat nowości wydawniczych, które w miarę możliwości gromadzone są w pracowni i użytkowane przez studentów.

Większość pozycji wydawniczych jest dostępna w Bibliotece Uczelni. Dodatkowo prowadzący pracownię udostępnia z własnych zbiorów.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Literatura wynika z indywidualnie podejmowanych tematów zarówno semestralnych jak i dyplomowych. Studenci na poziomie studiów magisterskich poruszają się swobodnie w różnorodnych mediach udostępniających wiedzę i informacje niezbędną do świadomego budowania idei merytorycznej i artystycznej projektu. Istnieje między prowadzącymi a studentami przepływ informacji na temat nowości wydawniczych, które w miarę możliwości gromadzone są w pracowni i użytkowane przez studentów.

Większość pozycji wydawniczych jest dostępna w Bibliotece Uczelni. Dodatkowo prowadzący pracownię udostępnia z własnych zbiorów.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U01– wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:

- właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji,

-  dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT);

K_U02 - wykorzystywać wysoce rozwiniętą osobowość artystyczną do tworzenia,

realizowania i wyrażania własnych oryginalnych koncepcji artystycznych;

K_U04 - przeprowadzić analizę kontekstu kulturowego, przestrzennego, funkcjonalnego i technicznego miejsca/obiektu będącego tematem opracowywanego projektu;

K_U05 - świadomie przeprowadzić skomplikowany, wielowątkowy proces projektowy, także o charakterze interdyscyplinarnym;

K_U07 - świadomie korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających twórcze i efektywne przeprowadzenie procesu projektowego i czytelne opracowanie prezentacji projektu technikami tradycyjnymi i technikami komputerowymi na wysokim, profesjonalnym poziomie;

K_U08– współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podjąć wiodącą rolę w takich zespołach;

K_U09 - korzystać z umiejętności warsztatowych w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych oraz stosować efektywne techniki ćwiczenia tych umiejętności, umożliwiające ciągły ich rozwój przez samodzielną pracę;

K_U10 - przygotować rozbudowane prace pisemne i wystąpienia ustne, dotyczące zagadnień szczegółowych związanych z kierunkiem studiów architektura wnętrz i wybraną specjalnością, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł wykorzystywać umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych: sztuki projektowe, sztuki piękne, właściwych dla kierunku studiów architektura wnętrz, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_U11 - w sposób odpowiedzialny podchodzić do publicznych wystąpień związanych z prezentacjami artystycznymi, w tym do prezentacji własnej pracy projektowej (w formie pisemnej i ustnej oraz w formie pokazu, wystawy lub prezentacji multimedialnej),  wykazując się umiejętnością nawiązania kontaktu z publicznością.

K_W01 –w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscypliny artystycznej sztuki projektowe  tworzącej podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu kształcenia;

K_W02 - szczegółowe zasady dotyczące świadomego wykorzystania środków  plastycznych niezbędnych przy opracowywaniu projektów zgodnie z wybraną specjalnością; szczegółowe zasady dotyczące obszaru sztuki niezbędne do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie dyscypliny artystycznej sztuki projektowe;

K_W03 - rozszerzony zakres problematyki związanej z technikami realizacyjnymi, materiałoznawstwem, i innymi specjalistycznymi zagadnieniami istotnymi w architekturze wnętrz, właściwymi dla wybranej specjalności;

K_W04 - szczegółowe zagadnienia dotyczące różnych technik wykonywania prezentacji projektu, w tym techniki komputerowe 2D i 3D;

K_W09 - problematykę związaną z technologiami stosowanymi w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe (w ujęciu całościowym) i rozwojem technologicznym związanym z wybraną specjalnością

K_K02 – wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, w tym podejmowania i rozwijania współpracy z interesariuszami obecnymi na rynku pracy i instytucjami kultury; myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy;

K_K03– odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym:

- rozwijania dorobku zawodu,

- podtrzymywania etosu zawodu,

- przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad;

K_K04– uczenia się przez całe życie, inspirowania i organizowania procesu uczenia się innych osób samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji;

K_K06 –krytycznej oceny odbieranych treści, samooceny własnych rozwiązań projektowych oraz konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób;

K_K07–wypełniania roli społecznej absolwenta uczelni artystycznej podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną pracą i jej etosem efektywnego komunikowania się i inicjowania działań w społeczeństwie oraz prezentowania skomplikowanych zadań w przystępnej formie – z zastosowaniem technologii informacyjnych;

K_K08 –komunikowania się społecznego i kierowania zespołem przejawiających się w szczególności poprzez: inicjowanie działań i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych przedsięwzięć projektowych i artystycznych, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań, integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych, prezentowanie skomplikowanych zadań projektowych i artystycznych w przystępnej formie;

K_K09 - podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych
 • Śledzenie i gromadzenie informacji na temat nowości materiałowych, technicznych i technologicznych w celu stosowania ich w pracy projektowej,
 • Analizowanie i dokumentowanie wartościowych realizacji z zakresu architektury wnętrz i wystawiennictwa w celu poszerzania wiedzy i informacji o wybranym kierunku studiów,
 • Gromadzenie dokumentacji architektonicznej sal muzealnych, galerii i innych wskazanych przez studenta lokalizacji;
 • Gromadzenie prospektów i katalogów zawierających wiedzę o materiałach, technikach i technologii stosowanych w realizacji wnętrz i wystawiennictwie;
 • Gromadzenie dokumentacji studenckich prac kursowych i dyplomowych.
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.3 d 450 15 Konw 450h
Konw [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9790