Katalog ECTS

Kompozycja brył i płaszczyzn

Pedagog: dr Katarzyna Bucholc

Pole Opis
Typ przedmiotu kierunkowy, obowiązkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)
 • praca indywidualna (podczas zajęć i w domu) w zakresie opracowania ćwiczeń klauzurowych i zadania semestralnego - warsztat manualny          
 • korekty indywidualne i grupowe na modelach trójwymiarowych i rysunkach            
 • okresowe przeglądy stanu zaawansowania prac i wspólne omówienia projektów - dialog interaktywny          
 • polecane lektury poszerzające wiedzę w wymaganym zakresie - wspólna analiza fragmentów.
 • spacer dydaktyczny – obserwacja natury
Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne
 • Egzamin wstępny
 • Umiejętności rysunkowe odręczne i sprawność manualna
 • Wrażliwość i otwartość poznawcza
 • Wyobraźnia przestrzenna

 

Wymagania końcowe

Projekt zadania semestralnego i ćwiczenia wprowadzające w postaci kompozycji przestrzennych
i płaskich realizowane za pomocą modeli trójwymiarowych, rysunków, malarstwa i fotografii. Wszystkie
prace zarchiwizowane w formie plików elektronicznych. Umiejętność  klarownej prezentacji swoich dokonań.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)
 • Czytelność języka plastycznego kompozycji formy końcowej pracy semestralnej i ćwiczeń wprowadzających
 • Jakość wykonania poszczególnych elementów opracowania
 • Rozumne i twórcze korzystanie z dialogu korektowego, w tym umiejętność wyciągania wniosków z podjętych działań
 • Aktywne studiowanie – m.in. podejmowanie różnorodnych prób projektowych i zaangażowanie w samodzielną pracę
 • Terminowość w realizacji poszczególnych etapów projektowych
 • Frekwencja
Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)
 • Język plastyczny - myśl kompozycyjna wyrażona mową czytelnych znaków plastycznych
 • „Widzenie plastyczne” - ćwiczenie uważności, wnikliwości i rozumnych działań na każdym etapie drogi projektowej – od obserwacji poprzez zrozumienie i syntezę plastyczną (scenariusz) do koncepcji projektowej i realizacji ostatecznego dzieła
 • Przestrzeń – różnorodność jej charakterów, celów i przeznaczeń określana przez: elementy kompozycyjne (punkt, linia, płaszczyzna, bryła), narzędzia kompozycyjne (proporcje, rytm, kontrast, symetria, dominanta, prowadzenie wzroku itp.), czynniki plastyczne (kształt, kolor, walor, materia, światło).
 • Ład przestrzenny i środki przybliżające do jego zaistnienia.
 • Natura mistrzem budowania przestrzeni – Rozbudzenie wrażliwości na obserwację i rozumienie naturalnych zjawisk przestrzennych. Docieranie do obiektywnych podstaw (zasad i  struktury wewnętrznej) faktów plastycznych istniejących w świecie natury (elementy bioniki i biozofii).
 • W semestrze zimowym w sposób szczególny podejmowane są zagadnienia:

  1.źródła,cele i zasady tworzenia kompozycji

  2.proporcje w  kompozycjach płaskich i przestrzennych (pojęcia moduł, fraktal, złota proporcja, proporcje liczbowe i geometryczne)

  3.rytm, dominanta, kontrast, melodia - ich rola w kompozycjach przestrzennych
Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć
 • F.Corbalan „Złota proporcja - Matematyka piękna”, Buka Books, Warszawa 2012, Biblioteka Uniwersytecka
 • Jastrzębowski. Rekonstrukcja. O programie przedmiotu Kompozycja Brył i Płaszczyzn Wojciecha Jastrzębowskiego. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa 2016, Biblioteka ASP
 • https://miroslawzelent.pl/nauka/ciag-fibonacciego-zlota-liczba-fi/
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta
 • P. Zumthor „Myślenie architekturą”, Karakter, Kraków 2010, Biblioteka ASP   
 • J.Pallaasma „Oczy skóry – Architektura i zmysły”,  Instytut Architektury 2012, dostępna w księgarniach lub w  Biblioteka Główna woj. Mazowieckiego, Warszawa ul. Koszykowa 26/28, Czytelnia Sztuki                   
 • J.Pallaasma „Myśląca dłoń- Egzystencjalna i ucieleśniona mądrość w architekturze” Instytut Architektury 2015, dostępna w księgarniach lub w Biblioteka Główna woj. Mazowieckiego, Warszawa ul. Koszykowa 26/28, Czytelnia Sztuki               
 • J. Tanizaki „Pochwała cienia” - Karakter, Kraków 2016, dostępna w księgarniach lub w Biblioteka Główna woj. Mazowieckiego,Warszawa ul. Koszykowa 26/28, Czytelnia Sztuki               
 • W.Szolginia „Przyroda uczy budować”, Nasza Księgarnia 1962, Biblioteka Główna woj. Mazowieckiego, ul. Koszykowa 26/28        
 • W.Strzemiński „Teoria widzenia”, Muzeum Sztuki, Łódź 2018, Biblioteka ASP
 • gra Blendoku 2 - aplikacja

X

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U01 wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach poprzez: właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji; dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

K_U02 komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii, brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich;

K_U03 planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole 

K_U04 samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie;

K_U05 tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne oraz dysponować umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażenia;

K_U06 świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego w wybranych obszarach działalności
plastycznej; świadomie posługiwać się właściwą
techniką i technologią w trakcie realizacji prac artystycznych; podejmować
samodzielne decyzje dotyczące realizacji i projektowania własnych prac artystycznych; realizować własne działania artystyczne oparte na
zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i
niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności;

K_U08 świadomie przeprowadzić nieskomplikowany proces projektowy, także o charakterze interdyscyplinarnym;

K_U09 formułować, tworzyć i realizować własne koncepcje projektowe i artystyczne, świadomie poruszać się w zakresie
kompozycji przestrzennej wykorzystując swoje doświadczenie w operowaniu relacjami form, proporcji, koloru i światła;

K_U10 świadomie korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających twórcze i efektywne przeprowadzenie procesu
projektowego i czytelne opracowanie prezentacji projektu technikami
tradycyjnymi i technikami komputerowymi na podstawowym poziomie;

K_U11współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym);

K_W01 w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające
złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscypliny artystycznej sztuki projektowe, tworzącej podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej właściwe dla programu kształcenia;

K_W02 podstawowe zasady dotyczące realizacji prac artystycznych związanych z kierunkiem studiów i specjalnością;
w tym świadome wykorzystanie środków plastycznych w tworzeniu, modyfikowaniu i porządkowaniu przestrzeni oraz zasady dotyczące środków ekspresji i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych;

K_K04 uczenia się przez całe życie, samodzielnego podejmowania niezależnych prac, wykazując się umiejętnością zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy;

K_K06 samooceny i konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób;

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych
 • Warsztat rysunkowy i malarski oraz proste narzędzia modelarskie i materiały łatwe do samodzielnej obróbki
 • aparat fotograficzny
 • komputer w celu podstawowej obróbki fotografii i przygotowania planszy do druku
 • w budynku Akademii: przestrzeń korektowo – wystawiennicza umożliwiająca pracę na miejscu, dostęp do pracowni foto, sporadyczny dostęp do modelarni, stolarni i sali wykładowej
 • czas na pracę indywidualną w domu
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.1 o 45 5 ćw. 45h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9818