Katalog ECTS

Perspektywa i Geometria

Pedagog: mgr Magdalena Siemienowicz

Pole Opis
Typ przedmiotu Nauczanie kierunkowe. Przedmiot składa się z części teoretycznej - wykładów - i praktycznej - ćwiczeń rysunkowych.
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Wykład / Ćwiczenia / Laboratorium / Warsztaty

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Umiejętność rysowania w stopniu podstawowym.

Wymagania końcowe

Umiejętność rysowania w perspektywie linearnej z jednym, dwoma i trzema punktami zbiegu, z natury i wyobraźni. Podstawowe pojęcia i umiejętnośc rysowania z uwzględnieniem geometrii euklidesowej.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Ćwiczenia/laboratorium - zaliczenie na ocenę ( sposób zaliczenia - prezentacja projektu i dokumentacji )

Wykład - nieoceniany

 

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Opis przedmiotu :

Podejmowane zagadnienia pogłębiają i rozwijają wiedzę oraz umiejętności studenta w zakresie rysunku perspektywicznego. Realizowany program przygotowuje studenta do odręcznego wykonywania rysunków perspektywy linearnej. Student potrafi pracować z perspektywą z jednym, dwoma i trzema punktami zbiegu. Pracuje nad perspektywą z widoku człowieka oraz żabią i ptasią. Umiejętności te pozwolą mu przygotowywać szybkie odręczne szkice projektowe.

Treści programowe :

1) Teoria perspektywy w aspekcie historycznym. Typy perspektywy linearnej. Wyjaśnienie terminów i zależności linii horyzontu i punktów zbiegu. Rysowanie kwadratów w perspektywie z jednym i dwoma punktami zbiegu, nad i pod linią horyzontu. Konstruowanie sześcianów  w perspektywie z jednym,  dwoma i trzema punktami zbiegu, nad i pod linią horyzontu.

2) Opracowanie zjawiska odwzorowania pionowego w perspektywie. Wyjaśnienie zasad konstruowania i korzystania z siatki perspektywicznej. Rysowanie prostopadłościanów o zadanych wymiarach w siatce perspektywicznej. 

3) Czym jest i jak skonstruować perspektywę żabią oraz z lotu ptaka. Czym jest perspektywa odwrócona. Rysowanie z natury sześcianów w perspektywie żabiej i z lotu ptaka.

4) Jak konstruować koło i kulę w perspektywie. Rysowanie z natury kół i kul w perspektywie.

5) Rysowanie z natury oraz wyobraźni

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Perspektywa w rysunku i malarstwie – Jose M. Parramon i Munsta Cablo

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Perspektywa wykreślna dla architektów – Suzin Leon Marek

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U05 - tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne oraz dysponować umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażenia;

K_U06 - świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego w wybranych

obszarach działalności plastycznej; świadomie posługiwać się właściwą techniką i technologią w trakcie realizacji prac artystycznych; podejmować samodzielne decyzje dotyczące realizacji i projektowania

własnych prac artystycznych; realizować własne działania artystyczne oparte na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności;

K_U09 - formułować, tworzyć i realizować własne koncepcje projektowe i artystyczne, świadomie poruszać się w zakresie kompozycji przestrzennej wykorzystując swoje doświadczenie w operowaniu relacjami form, proporcji, koloru i światła;

K_U12 - korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych oraz stosować efektywne techniki ćwiczenia tych umiejętności, umożliwiające ciągły ich rozwój przez samodzielną pracę;

 

K_W02 - podstawowe zasady dotyczące realizacji prac artystycznych związanych z kierunkiem studiów i specjalnością; w tym świadome wykorzystanie środków plastycznych w tworzeniu, modyfikowaniu i porządkowaniu przestrzeni oraz zasady dotyczące środków ekspresji i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych;

K_W04 - podstawowe zagadnienia dotyczące warsztatu plastycznego w architekturze wnętrz oraz różnych technik wykonywania prezentacji projektu, w tym techniki komputerowe 2D i 3D;

K_K01 - krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;

K_K02 - efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów; wykorzystania elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz kontrolowania swoich zachowań w warunkach związanych z publicznymi prezentacjami;

 

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Pomoce dydaktyczne : tablica i pisaki.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.1 o 45 2 ćw. 45h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9819