Katalog ECTS

Projektowanie kostiumu

Pedagog: dr hab. Dorota Kołodyńska

Pole Opis
Typ przedmiotu -brak-
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

 - dialog dydaktyczny z elementami zajęć warsztatowych i ćwiczeń kreacyjnych;

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zdany egzamin na studia licencjackie; samodzielność w myśleniu.

Wymagania końcowe

zdanie egzaminu zamykającego proces edukacji na poziomie I roku  studiów I stopnia, obejmującego zajęcia praktyczne i zajęcia teoretyczne.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Ocena prac semestralnych będących praktyczną realizacją projektową zadanych tematów:

- ocena indywidualnej pracy artystycznej studenta

- ocena poziomu wiedzy i umiejętności

- ocena poziomu prezentacji i merytorycznej oceny swojego projektu

- ocena indywidualnej kreatywności i umiejętności jej wyrażania

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

- rozwijanie indywidualnej kreatywności

- uwrażliwienie na rolę eksperymentu w procesie tworzenia

- kształcenie podstaw projektowania kostiumu

- zaznajamianie z elementami praktycznej pracy nad realizacją kostiumu

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Maria Gutkowska- Rychlewska, Historia ubiorów. Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław- Warszawa- Kraków, 1968

Maguellon Toussaint Samat, Historia stroju. Wyd. W.A.B.2011

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Anna Sieradzka " Tysiąc lat ubioru w Polsce" Wyd Arkady, 2003

Moda. Historia od 18-go do 20-go wieku. Tom I, II. Instytut ubiorów w Kyoto. Wyd Taschen, 2012

Antropologia Widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów. Oprac. Agata Chałupnik, Wojciech Dudzik, Leszek Kolankiewicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2008

Wiedza o kulturze, cz.3: Teatr w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów. Oprac. Wojciecj Dudzik, Leszek Kolankiewicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1991

Jan Kott "Szekspir współczesny", Wydawnictwo Literackie Kraków, 1991

Maria Rzepińska "Siedem wieków malarstwa europejskiego". Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991.

 

 

 

 

 

 

 

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U03 - absolwent potrafi świadomie korzystać z różnorodnych możliwości, jakie daje sztuka mediów ( fotografia, videoart itp.)

K_U04 - absolwent potrafi świadomie dobierać właściwe środki wyrazu w procesie ekspresji artystycznej

K_U05 - absolwent potrafi realizować własne koncepcje artystyczne oparte na różnorodnych konwencjach

K_U06 - absolwent potrafi wykorzystywać wiedzę zdobytą podczas studiów w praktyce zawodowej

K_U07 - absolwent korzystać z różnorodności środków ekspresji i kreacji twórczej jakie daje scenografia, kostium, figura animowana, projektowanie ubioru

K_U08 - absolwent potrafi poszukiwać nowych technologii w celu ich użycia w obrębie form obrazowania

K_U09 - absolwent potrafi zrozumieć relacje znaczeniowe zachodzące między kształtem dzieła a otwartym przez nie pasmem znaczeniowym

K_U10 - absolwent potrafi współpracować z innymi osobami w ramach prac i projektów zespołowych, a także zadań o charakterze interdyscyplinarnym

K-U11 - absolwent potrafi komunikować się poprzez rysunek ( rysunek odręczny, rysunek z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi i specjalistycznych programów komputerowych)

K-U24 - absolwentpotrafi zaprezentować koncepcję swojego spektaklu i wizji jego plastyki

K_W04 - absolwent zna i rozumie podstawową problematykę z zakresu historii sztuki, teatru i kina, konwencji teatralnych i filmowych oraz potrafi je powiązać z procesem twórczym

K_W06 - absolwent zana i rozumie podstawowe cechy teatru rozumianego jako medium twórczości w obszarze sztuki

K_W07 - absolwent zna i rozumie podstawowe procesy służące budowaniu narracji kształtu znaczeń za pomocą budowania okoliczności przestrzennych

K_W08 absolwent zna i rozumie specyfikę mediów składających się na język teatru i ich rolę w procesie budowania znaczeń

K_K01 - absolwent jest gotowy do pojęcia interpretacji znalezionych źródeł inspiracji i twórczo wykorzystać je w procesie projektowym

K_K03 - absolwent jest gotowy do samodzielnego prowadzenia procesu samorozwoju i samokształcenia

K_K10 - absolwent jest gotów do efektywnego wykorzystania posiadanych wartości etycznych i estetycznych oraz znajomości własnej osobowości twórczej

K_K13 - absolwent jest gotów do profesjonalnego i odpowiedzialnego podchodzenia do rozwiązywania problemów dotyczących szeroko pojętej pracy projektowej jak też i własnych działań artystycznych

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

komputer, drukarka, odbiornik telewizyjny, aparat cyfrowy, DVD, stoły, krzesła, maszyny do szycia, manekiny krawieckie, manekiny wystawiennicze,, stanowisko do prasowani, materiały włókiennicze, podstawowy sprzęt do farbowania tkanin; specjalistyczne albumy, czasopisma.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Scenografia / projektowanie scenograficzne s.3 o 30 8 ćw. 30h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9865