Katalog ECTS

Projektowanie scenografii

Pedagog: dr hab. Marek Chowaniec

Pole Opis
Typ przedmiotu Opcjonalne
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Dialog z elementami zajęć warsztatowych i ćwiczeń. Korekty indywidualnych projektów realizowanych wg wyznaczonych tematów. Regularne indywidualne konsultacje.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zdany egzamin na studia magisterskie, kompetencje kwalifikujące do twórczej pracy, niezależność w formułowaniu poglądów.

Wymagania końcowe

Umiejętność kreatywnego poszukiwania rozwiązań twórczych w zakresie projektowania scenografii, zdanie egzaminów zamykających pierwszy rok studiów drugiego stopnia.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Ocena prac semestralnych, będących praktyczną realizacją projektową zadanych tematów:

- ocena indywidualnej pracy artystycznej studenta

- ocena poziomu wiedzy i umiejętności

- ocena poziomu prezentacji i merytorycznej obrony swojego projektu

- ocena indywidualnej kreatywności i umiejętności jej wyrażania

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Treści programowe nauczania (treść zajęć):

- rola inspiracji w projektowaniu scenografii

- zasady przedstawienia projektowanej scenografii w dokumentacji technicznej

- zasady współpracy z zespołem realizacyjnym, przy zachowaniu własnego języka artystycznego

- współczesne technologie jako narzędzia w budowaniu świadomego warsztatu artystycznego

- ćwiczenia polegające na rozwoju indywidualnego myślenia, niezależności poglądów i odwagi w ich głoszeniu.

Cel zajęć:

- przygotowanie studentów do samodzielnego projektowania scenografii

- wprowadzenie w specyfikę zawodu scenografa, pokazanie obszarów które będą tematem do poszukiwań i rozwiązań twórczych w przyszłej profesji

- umiejętność kreacyjnego projektowania i efektywna prezentacja koncepcji twórczych.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Zbigniew Raszewski, "Krótka historia teatru polskiego", Warszawa, PIW.

Władysław Strzemiński, "Teoria widzenia", Kraków, Wydawnictwo Literackie.

Denise Bablet, "Rewolucje sceniczne XX wieku", Warszawa, 1980.

Zenobiusz Strzelecki, "Współczesna scenografia polska", Warszawa, 1983 (album) i 1984 (komentarz).

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Hiltrud Oman, "Joseph Beuys. Die Kunst auf dem Weg zum Leben", Monachium, 1998.

Margot Berthold, "Historia teatru", Warszawa, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe.

Marvey K. Smith, "Scene design and stage lighting", Nowy Jork.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Absolwent potrafi:

K_U01 - stosować prawa kompozycji przestrzennej i struktur wizualnych oraz potrafi
praktycznie je zastosować w procesie projektowania scenografii;

K_U03 - świadomie korzystać w pracy twórczej z własnych doświadczeń, refleksji, intuicji,
przeżyć i wrażeń płynących z osobistych doświadczeń;

K_U05 - tworzyć pełne opracowania projektowe dysponując rozszerzoną wiedzą z zakresu
stosowania różnorodnych środków ekspresji i kreacji twórczej jakie daje scenografia,
kostium, figura animowana;

K_U06 - przedstawić istotę swoich rozwiązań współpracownikom i wykonawcom w ramach
realizacji rozbudowanych projektów teatralnych, filmowych i telewizyjnych;

K_U07 - wykonać rysunki techniczne dla wszystkich pracowni teatralnych (szczegółowe
rozrysowanie elementów zaprojektowanej scenografii, stosowanie wszelkich
rodzajów skali rysunku technicznym, używania jej w zależności od potrzeb w ramach
realizacji rozbudowanych projektów teatralnych, filmowych i telewizyjnych;

K_U09 - korzystać w sposób świadomy z dostępnych środków plastycznych, konwencji i stylów
estetycznych właściwych dla projektowanego spektaklu;

K_U10 - zdefiniować problem twórczy na podstawie danego tematu, lektury i samodzielnej
interpretacji scenariusza;

K_U12 - wykorzystywać umiejętności językowe w zakresie sztuk plastycznych, właściwych dla
kierunku scenografia, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B+
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Absolwent zna i rozumie:

K_W01 - szczegółowy kontekst historyczny dramatu i teorii sztuki;

K_W02 - szczegółowe zasady dotyczące dyscyplin pokrewnych sztukom plastycznym (reżyseria,
architektura wnętrz) pozwalające na realizację zadań zespołowych także o
charakterze interdyscyplinarnym;

K_W03 - problematykę związaną z technologiami oraz materiałami niezbędnymi w procesie
projektowym scenografii filmowej i telewizyjnej;

K_W06 - szczegółowe zagadnienia związane z procesem budowania narracji i kształtowania
znaczeń za pomocą uwarunkowań przestrzennych;

K_W07 - problematykę mającą związek z funkcjonowania zawodu scenografa w kontekście
finansowym, organizacyjnym, marketingowym; zna zasady BHP oraz prawne, ze
zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia związane z prawem autorskim;

K_W09 - specyfikę mediów składających się na język teatru i ich rolę w procesie budowy
znaczeń.

Absolwent jest gotów do:

K_K01 - stania się w pełni kompetentnym i samodzielnym scenografem zdolnym do
świadomego wykorzystywania nabytej wiedzy;

K_K02 - inicjowania działań artystycznych w obrębie szeroko pojętej kultury (w szczególności
dotyczy to podejmowania projektów o charakterze interdyscyplinarnych oraz
rozbudowanych projektów scenograficznych wymagających współpracy ze
specjalistami w różnorodnych dziedzinach);

K_K03 - rozumienia potrzeby ciągłego procesu samorozwoju w odniesieniu do siebie i innych
osób;

K_K04 - świadomego przewodniczenia rozmaitym działaniom zespołowym w obszarze
przedsięwzięć twórczych oraz do prowadzenia własnego projektu;

K_K05 - profesjonalnego i odpowiedzialnego podchodzenia do rozwiązywania problemów
dotyczących szeroko pojętej pracy projektowej jak i też własnych działań kreacyjnych.

 

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Komputer, drukarka, odbiornik telewizyjny, DVD, stoły, plany techniczne teatrów i sal widowiskowych, katalogi próbek materiałowych, specjalistyczne albumy i czasopisma.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Scenografia / projektowanie scenograficzne s.3 o 30 8 ćw. 30h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9866