Katalog ECTS

Seminarium

Pedagog: prof. zw. Magdalena Raszewska

Pole Opis
Typ przedmiotu teoretyczny seminarium "Kostiumografki polskie"
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

wykład, dyskusja dydaktyczna, prezentacja pracy własnej

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

 zaliczony I rok studiów magisterskich i uzyskany wpis na II rok

Wymagania końcowe

znajomość omawianego materiału

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

zaliczenie na podstawie aktywności na zajęciach i oceny przygotowanej prezentacji, jak również umiejętności analizy 

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności wypowiadania się, analizy i oceny zjawisk zachodzących z życiu publicznym, w kulturze i sztuce a także przygotowanie warsztatowe i redakcyjne do pisania teoretycznej pracy dyplomowej.

Tematyka zajęć:

 

1.  Co znaczy pojęcie "kostium teatralny" Wykład wstępny

2.  historia kostiumu: od kiedy możemy mówić o kostiumie; rodzaje kostiumu; przemiany historyczne; reforma Talmy; kostium a ubiór; moda; Wykład//prezentacja

3.   Kostium sceniczny w II poł. XX wieku czyli Kilkanaście najpiękniejszych sukien; Wykład il. Prezentacja

4.  "Babski" aspekt kostiumu teatralnego; Wykład. il.

5.  Dwie kostiumografki: Xymena Zaniewska i Irena Biegańska; Wykład il.

6. Projekt badawczy Hypatia w świetle doświadczeń studentek

Oraz: monograficzne prezentacje i wywiady ze scenografkami przygotowane przez studentów według ich wyboru.

 

 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

wszystkie lektury są dostępne w bibliotekach Akademii Teatralnej i Instytutu Teatralnego oraz w BUW.

 

1. Xymena, red. Teresa Drozda, Warszawa 2015 (album).

2. Zofia Kucówna, Zapach szminki, Łódź 2000 (rozdział "Moje suknie")

3. Barbara Król Kaczorowska,  Teatr dawnej Polski. Budynki-Dekoracje-Kostiumy, W-wa. 1971 (rozdział "Kostiumy")

4. Barbara Osterloff, Złota ręka (o Ewie Starowieyskiej), "Teatr" 2012  nr 10 (e-teatr).

5. Jadwiga Rożek-Sieraczyńska, Krystyna Zachwatowicz - scenografie teatralne, Katowice 2018 

6. Monika Chudzikowska (red.), Jolanta Żukowska (red.), Ulotny: Teatr Zofii Wierchowicz, Teatr Wielki - Opera Narodowa, Warszawa 2015.

 

 

 

 

 

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

 Wszystkie lektury dostępne są w bibliotekach Akademii Teatralnej i Instytutu Teatralnego.

1. Katarzyna Fazan (red.), Agnieszka Marszałek (red.), Jadwiga Rożek-Sieraczyńska (red.), Odsłony współczesnej scenografii, Wydawnictwo WUJ, 2016.

2. Agnieszka Koecher-Hensel (red.), Barbara Osterloff (red.), Polska plastyka teatralna: ostatnia dekada, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Centrum Sztuki Studio, Warszawa 1991 (leksykon).

 

Student będzie musiał wykorzystywać w swojej pracy archiwa internetowe dostępne na stronach instytucji publicznych,   portali poświęconych kulturze i sztuce współczesnej. 

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI

 

K_U08    świadomie wykorzystywać wiedzę nabytą podczas studiów do dalszego rozwoju własnej osobowości artystycznej jak też i praktycznie ją zastosować w pracy zawodowej; P7S_UW

 

K_U11    zdefiniować i zrozumieć relacje zachodzące pomiędzy kształtem dzieła a otwartym przez nie pasmem znaczeniowym;                 P7S_UW

 

K_U24    zaprezentować koncepcję swojego spektaklu i wizji jego plastyki;  P7S_UO

P7S_UK

 

K_U27  wypowiadać się w rozszerzonym zakresie na tematy ogólnokulturowe i ogólnoplastyczne;  P7S_UK

WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE

K_W07   kontekst kulturowy historii teatru i kina, konwencji teatralnych i filmowych oraz potrafi zintegrować tę wiedzę w procesie twórczym;P7S_WG  P7S_WK

 

K_W12  specyfikę mediów składających się na język teatru i ich rolę w procesie budowy znaczeń;   P7S_WG

K_W08
specyfikę mediów składających się na język teatru i ich rolę w procesie budowania znaczeń;
P7S_WG

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO

 

K_K03    rozumienia potrzeby ciągłego procesu samorozwoju w odniesieniu do siebie i innych osób;   P7S_UU

P7S_KR

 

K_K06    stałego wzbogacania swojej świadomości ludzkiej i twórczej; P7S_UU  P7S_KR

 

K_K15   wypełniania roli społecznej absolwenta uczelni artystycznej.   P7S_KO

 

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

stoły, krzesła, tablica suchościeralna, komputer z oprogramowaniem i dostępem do internetu, zestaw kina domowego, projektor

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Scenografia / projektowanie scenograficzne s.3 o 30 2 30h
[zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9868