Katalog ECTS

Projektowanie scenografii operowej

Pedagog: dr hab. Paweł Dobrzycki

Pole Opis
Typ przedmiotu -brak-
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

• połączenie elementów wykładu, konwersatorium i korekt ćwiczenia projektowego

• koncepcje i szkice poszczególnych studentów są podstawą do dyskusji:

a) omówienia przykładów metod projektowania scenograficznego

b) omówienia relacji scenografa z innymi artystami teatru

c) omówienia zjawisk kulturowych i artystycznych związanych z opracowywanym projektem (na przykład: pojęcie i tradycja karnawału, element groteski w sztuce, konwencje teatralne itp.)

• seminarium jako wyrażanie przez studentów opinii, możliwość dyskusji na tematy pojawiające się w trakcie korekt projektów oraz omawianie lektur

• korekta indywidualna, korekta pracy projektowej, rozmowy służące rozwojowi studenta, konkretyzujące kierunki jego dalszej pracy

• e-learning

Język wykładowy -brak-
Wymagania wstępne

- zdany egzamin Wydziału Scenografii na studia II stopnia

- warsztat projektowania scenografii na poziomie dyplomu licencjackiego

Wymagania końcowe

- projekt scenografii - przestrzeni oraz kostiumów wraz z uwzględnieniem ich zmian

- umiejętność świadomego, samodzielnego kreowania przestrzeni scenicznej oraz procesu zachodzących w niej przemian

- umiejętność właściwego podania projektu

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

• ocena projektu przedstawienia w postaci aliterackiego opisu obrazów scenicznych bądź szkicu storyboard’u, jego zawartości intelektualnej i przesłania – 15%

• ocena storyboard’u bądź projektów scenograficznych przestrzeni i kostiumów pod kątem ich wartości plastycznych oraz zgodności z założeniami – 50%

• ocena umiejętności artykułowania i obrony swych koncepcji i wizji artystycznych oraz ocena ogólnej aktywności studenta na zajęciach – 35%

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Tematy ćwiczeń projektowych:

1. Wybrane opery (np.: Orfeusz, Turandot, Medea i inne) oraz teksty dramatyczne lub literackie, poddające się adaptacji na scenę - w zależności od wyboru i potrzeb studenta.

2. Opieka dydaktyczna nad scenografiami projektowanymi przez studentów realizowanymi do scen reżyserowanych przez studentów Wydziału Reżyserii Akademii Teatralnej powstających na Seminarium reżyserskim po opieką pedagoga AT.

Treść zajęć:

1. Omówienie tekstu będącego punktem wyjścia dla pracy projektowej, jego możliwych interpretacji, zarysowanie sylwetki autora i tradycji inscenizacji jego dzieł;

2. Wskazanie odpowiednich tekstów źródłowych, inspirujących zjawisk kulturowych i artystycznych; 3. Dyskusja nad koncepcją inscenizacyjną; 4. Korekty szkiców i projektów studentów: każdy projekt jest prowadzony indywidualnie w celu uzyskania jak najszerszego spektrum rozwiązań, pokazujących studentom heurystyczne możliwości rozwiązań.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Wybrane teksty dotyczące oper i sylwetki Mozarta, np. monografia Abrechta Schweitzera „Mozart”;

Odpowiednie filmy i spektakle „Czarodziejskiego fletu” na DVD;

a) zasoby internetowe dotyczące opery; Wybrane teksty i albumy wiążące się wprost lub ogólnie z treściami tekstów i koncepcją spektaklu, wybrane teksty na temat konkretnych zjawisk kulturowych bądź artystycznych. Przykłady:

a) Marta Fik „Konwencje teatralne”;

b) Denis Bablet „Teatr XX wieku”;

c) Odpowiednie filmy i spektakle na DVD;

d) Wybrane eseje teatralne i teoretyczne Jana Kotta, Erwina Axera, Michaiła Bachtina i innych;

e) Z uwagi na brak na polskim rynku specjalistycznej literatury przeglądanie i komentowanie pozycji z prywatnej biblioteki prowadzącego.

f) zasoby internetowe dotyczące poruszanych problemów i ich ikonografia

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Opracowania dotyczące oper, np. ”1001 oper” Piotra Krajewskiego w dwóch tomach

• Periodyki teatralne,

• Podstawowe pozycje literatury światowej np.: „Mistrz i Małgorzata” Bułhakowa,

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Absolwent potrafi:

K_U01 stosować prawa kompozycji przestrzennej i struktur wizualnych oraz potrafi praktycznie je zastosować w procesie projektowania scenografii; P7S_UW

K_U02 wykorzystywać myślenie abstrakcyjne w rozwiązywaniu problemów plastycznych; P7S_UW

K_U04 korzystać w rozszerzonym zakresie z umiejętności świadomego doboru środków wyrazu w procesie ekspresji artystycznej; P7S_UW

K_U05 świadomie korzystać w pracy twórczej z własnych doświadczeń, refleksji, intuicji, przeżyć i wrażeń płynących z osobistych doświadczeń; P7S_UW

K_U07 dotrzeć do źródeł inspiracji oraz wiedzy z zakresu zadanego tematu i kreatywnie je zastosować w poszczególnych fazach projektu; P7S_UW P7S_UK

K_U08 świadomie wykorzystywać wiedzę nabytą podczas studiów do dalszego rozwoju własnej osobowości artystycznej jak też i praktycznie ją zastosować w pracy zawodowej; P7S_UW

K_U09 tworzyć pełne opracowania projektowe dysponując rozszerzoną wiedzą z zakresu stosowania różnorodnych środków ekspresji i kreacji twórczej jakie daje scenografia, kostium, figura animowana; P7S_UW

K_U10 wykorzystywać i tworzyć technologie w celu zastosowania ich w obrębie form obrazowania, także w ramach realizowania rozbudowanych projektów scenograficznych; P7S_UW

K_U11 zdefiniować i zrozumieć relacje zachodzące pomiędzy kształtem dzieła a otwartym przez nie pasmem znaczeniowym; P7S_UW

K_U14 przedstawić istotę swoich rozwiązań współpracownikom i wykonawcom w ramach realizacji rozbudowanych projektów teatralnych, filmowych i telewizyjnych; P7S_UW P7S_UO

K_U15 wykonać rysunki techniczne dla wszystkich pracowni teatralnych (szczegółowe rozrysowanie elementów zaprojektowanej scenografii, stosowanie wszelkich rodzajów skali rysunku technicznym, używania jej w zależności od potrzeb w ramach realizacji rozbudowanych projektów teatralnych, filmowych i telewizyjnych; P7S_UW

K_U16 przygotować i opracować szczegółowe założenia koncepcji i dokumentacji projektowej dotyczącej zagadnień technicznych i plastycznych w odniesieniu do realizowanego projektu; P7S_UW P7S_UK

K_U18 swobodnie i w sposób świadomy posługiwać się środkami plastycznymi w celu rozwiązywania problemów w obszarze kreacji abstrakcyjnych działań twórczych; P7S_UW

K_U19 rozwijać indywidualne metody twórcze; P7S_UW

K_U20 oddziaływać na wrażliwość widza poprzez zastosowanie świadomej syntezy elementów muzyki, teatru i plastyki scenicznej; P7S_UW

K_U21 korzystać w sposób świadomy z dostępnych środków plastycznych, konwencji i stylów estetycznych właściwych dla projektowanego spektaklu; P7S_UW

K_U22 zdefiniować problem twórczy na podstawie danego tematu, lektury i samodzielnej interpretacji scenariusza; P7S_UW P7S_UK

K_U23 w sposób odpowiedzialny zaprezentować koncepcję scenograficzną reżyserowi i innymi współpracownikom w odniesieniu do złożonego projektu scenograficznego; P7S_UO P7S_UK

K_U24 zaprezentować koncepcję swojego spektaklu i wizji jego plastyki; P7S_UO P7S_UK K_U25 zaprezentować swoje poglądy i przekonania będące podstawą jego pracy twórczej; P7S_UO P7S_UK

K_U26 w świadomy i logiczny sposób uzasadnić założenia swojego projektu w odniesieniu do zaawansowanej koncepcji scenograficznej; P7S_UK

K_U27 wypowiadać się w rozszerzonym zakresie na tematy ogólnokulturowe i ogólnoplastyczne; P7S_UK

K_U28 werbalizować treści emocjonalne i intelektualne na temat realizowanego spektaklu lub zdarzenia plastycznego; P7S_UK

K_U29 wyrazić swój stosunek do rzeczywistości, określenia miejsca i roli artysty, jego posłannictwa oraz sensu i możliwości działania a także analizy relacji artysta-świat otaczający; P7S_UK

K_U30 w sposób odpowiedzialny podchodzić do publicznych prezentacji projektu w formie pokazu, wystawy, prezentacji multimedialnej, również w odniesieniu do rozbudowanego projektu scenograficznego; P7S_UK P7S_UO

 

 

Absolwent zna i rozumie:

K_W02 problematykę związaną z materiałami, technologiami i rozwiązaniami technicznymi związanymi z pracą rzemieślników teatralnych wystarczającą do wykonania projektów scenograficznych oraz do pełnienia nad nimi nadzoru autorskiego; P7S_WG

K_W07 kontekst kulturowy historii teatru i kina, konwencji teatralnych i filmowych oraz potrafi zintegrować tę wiedzę w procesie twórczym; P7S_WG P7S_WK

K_W08 specyfikę mediów składających się na język teatru i ich rolę w procesie budowania znaczeń; P7S_WG

K_W09 szczegółowe zagadnienia związane z procesem budowania narracji i kształtowania znaczeń za pomocą uwarunkowań przestrzennych; P7S_WG

K_W10 problematykę mającą związek z funkcjonowania zawodu scenografa w kontekście finansowym, organizacyjnym, marketingowym; zna zasady BHP oraz prawne, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia związane z prawem autorskim; P7S_WG P7S_WK

K_W11 rolę myślenia abstrakcyjnego w procesie rozwiązywania problemów plastycznych; P7S_WG

K_W12 specyfikę mediów składających się na język teatru i ich rolę w procesie budowy znaczeń; P7S_WG

K_W13 problematykę związaną z budową dekoracji teatralnych, filmowych i TV; posiada znajomość materiałów i specyfiki rzemiosł związanych z procesem realizacyjnym. P7S_WG

 

Absolwent jest gotów do:

K_K01 stania się w pełni kompetentnym i samodzielnym scenografem zdolnym do świadomego wykorzystywania nabytej wiedzy; P7S_KR

K_K03 rozumienia potrzeby ciągłego procesu samorozwoju w odniesieniu do siebie i innych osób; P7S_UU P7S_KR

K_K04 świadomego przewodniczenia rozmaitym działaniom zespołowym w obszarze przedsięwzięć twórczych oraz do prowadzenia własnego projektu; P7S_KK

K_K05 funkcjonowania zgodnie z indywidualnie wypracowanym systemem odpowiednim dla jego osobistych upodobań i uwarunkowań; P7S_KR P7S_KK

K_K06 stałego wzbogacania swojej świadomości ludzkiej i twórczej; P7S_UU P7S_KR

K_K07 dysponowania w poszerzonym zakresie umiejętnością adaptowania się do nowych, zmiennych okoliczności, które mogą mieć miejsce podczas wykonywania pracy zawodowej lub twórczej; P7S_KK

K_K08 świadomego zaplanowania swojej ścieżki kariery zawodowej w oparciu o zdobyte na studiach umiejętności i wiedzę oraz o wiedzę zdobytą w procesie ustawicznego samokształcenia; P7S_KO P7S_KR

K_K09 prowadzenia negocjacji oraz koordynowania realizowanego przedsięwzięcia; P7S_KK

K_K10 krytycznej analizy swojej pracy oraz rozumienia potrzeby ciągłego procesu samokształcenia; P7S_UU P7S_KR

K_K11 świadomego wykorzystywania (w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności) mechanizmów psychologicznych w obrębie twórczości własnej jak i funkcjonowania na współczesnym rynku pracy; P7S_KK

K_K13 profesjonalnego i odpowiedzialnego podchodzenia do rozwiązywania problemów dotyczących szeroko pojętej pracy projektowej jak i też własnych działań kreacyjnych; P7S_KO P7S_KR

K_K15 wypełniania roli społecznej absolwenta uczelni artystycznej. P7S_KO

K_U01 stosować prawa kompozycji przestrzennej i struktur wizualnych oraz potrafi
praktycznie je zastosować w procesie projektowania scenografii; P7S_UW

K_U02 korzystać w rozszerzonym zakresie z różnorodnych możliwości, jakie daje sztuka
mediów (fotografia, wideoart itp.);P7S_UW  P7S_UU

K_U03 świadomie korzystać w pracy twórczej z własnych doświadczeń, refleksji, intuicji,
przeżyć i wrażeń płynących z osobistych doświadczeń; P7S_UW P7S_UU

K_U04 dotrzeć do źródeł inspiracji oraz wiedzy z zakresu zadanego tematu i kreatywnie je
zastosować w poszczególnych fazach projektu; P7S_UU

K_U05
tworzyć pełne opracowania projektowe dysponując rozszerzoną wiedzą z zakresu
stosowania różnorodnych środków ekspresji i kreacji twórczej jakie daje scenografia,
kostium, figura animowana; P7S_UW

K_U06 przedstawić istotę swoich rozwiązań współpracownikom i wykonawcom w ramach
realizacji rozbudowanych projektów teatralnych, filmowych i telewizyjnych; P7S_UK P7S_UO

K_U07
wykonać rysunki techniczne dla wszystkich pracowni teatralnych (szczegółowe
rozrysowanie elementów zaprojektowanej scenografii, stosowanie wszelkich
rodzajów skali rysunku technicznym, używania jej w zależności od potrzeb w ramach
realizacji rozbudowanych projektów teatralnych, filmowych i telewizyjnych;P7S_UW

K_U08 oddziaływać na wrażliwość widza poprzez zastosowanie świadomej syntezy
elementów muzyki, teatru i plastyki scenicznej; P7S_UK

K_U09 korzystać w sposób świadomy z dostępnych środków plastycznych, konwencji i stylów
estetycznych właściwych dla projektowanego spektaklu;P7S_UW P7S_UU

K_U10 zdefiniować problem twórczy na podstawie danego tematu, lektury i samodzielnej
interpretacji scenariusza; P7S_UW P7S_UU

K_U11
w sposób odpowiedzialny podchodzić do publicznych prezentacji projektu w formie
pokazu, wystawy, prezentacji multimedialnej, również w odniesieniu do
rozbudowanego projektu scenograficznego; P7S_UK

K_W04 kontekst kulturowy historii teatru i kina, konwencji teatralnych i filmowych oraz
potrafi zintegrować tę wiedzę w procesie twórczym; P7S_WG

K_W05 specyfikę mediów składających się na język teatru i ich rolę w procesie budowania
znaczeń; P7S_WG

K_W06 szczegółowe zagadnienia związane z procesem budowania narracji i kształtowania
znaczeń za pomocą uwarunkowań przestrzennych; P7S_WG

K_W08 rolę myślenia abstrakcyjnego w procesie rozwiązywania problemów plastycznych; P7S_WK

K_W09 specyfikę mediów składających się na język teatru i ich rolę w procesie budowy
znaczeń; P7S_WG P7S_WK

K_K01 stania się w pełni kompetentnym i samodzielnym scenografem zdolnym do
świadomego wykorzystywania nabytej wiedzy;P7S_KK P7S_KO
K_K02
inicjowania działań artystycznych w obrębie szeroko pojętej kultury (w szczególności
dotyczy to podejmowania projektów o charakterze interdyscyplinarnych oraz
rozbudowanych projektów scenograficznych wymagających współpracy ze
specjalistami w różnorodnych dziedzinach); P7S_KK P7S_KO
K_K03 rozumienia potrzeby ciągłego procesu samorozwoju w odniesieniu do siebie i innych
osób; P7S_KK
K_K04 świadomego przewodniczenia rozmaitym działaniom zespołowym w obszarze
przedsięwzięć twórczych oraz do prowadzenia własnego projektu;P7S_KR P7S_KO
K_K05 profesjonalnego i odpowiedzialnego podchodzenia do rozwiązywania problemów
dotyczących szeroko pojętej pracy projektowej jak i też własnych działań kreacyjnych;P7S_KK P7S_KO
K_K07 wypełniania roli społecznej absolwenta uczelni artystycznej. P7S_KO

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Wyposażenie pracowni:

rzutnik lub ekran plazmowy, komputer, stół, krzesła

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Scenografia / projektowanie scenograficzne s.3 o 30 8 ćw. 30h
ćw. [egz.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9869