Katalog ECTS

Rysunek i kolor

Pedagog: prof. Elżbieta Banecka

Pole Opis
Typ przedmiotu ogólnoplastyczny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)
 • wykłady z elementami prezentacji multimedialnej,
 • dyskusje problemowe (praca indywidualna),
 • e-learning,
 • konwersatorium (dialog i dyskusja dydaktyczna – korekty indywidualne i grupowe),
 • seminarium kursowe,
 • zajęcia warsztatowe
Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne
 • zdany egzamin wstępny,
 • kompetencję i umiejętności z zakresu podstaw kompozycji, rysunku, malarstwa, widzenia przestrzennego
Wymagania końcowe
 • umiejętność świadomego korzystania z warsztatu, 
 • umiejętność kreatywnego poszukiwania rozwiązań twórczych w obrębie szeroko pojętego rysunku i malarstwa

 

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

ocena indywidualnej pracy artystycznej studenta na podstawie wykonania i przedstawienia ćwiczeń wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie studiów

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)
 • przygotowanie studentów do samodzielnego wyrażania rysunkiem i malarstwem własnych zamierzeń twórczych,
 • umiejętność wnikliwej obserwacji natury i relacji barwnych,
 • pogłębienie umiejętności wyboru właściwej techniki przekazu plastycznego poprzez poznane warsztatowe działania praktyczne, oparte na studium modela, przestrzeni, natury i wiedzy z zakresu kompozycji, konstrukcji obrazu i technologii plastycznych,
 • doskonalenie umiejętności doboru środków artystycznych adekwatnych do wyrażanej treści
Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Literatura:

 • „Kolor” David Hornung, wyd. Universitas Kraków 2009,
 • „Ekspresjonizm” Ashley Bassie,
 • „Historia rysunku” Terissio Pignatti,
 • „Anatomia dla artystów” Sarah Simblet,
 • „Jak rysować postać ludzką” Victor Ambrus,
 • „Une lecon d'anatomie. Figures du corps a l'ecole arts des Beux Artes”
 • „Punkt, linia a płaszczyzna” Wasilij Kandinsky,
 • „Style i kierunki w malarstwie” Patricia Friole R. Carrassot, Isabelle Marcaode,
 • „Wszystko o sztuce” Stanisław K.Stopczyk,
 • „Paragone” Leonardo da Vinci,
 • „Sztuka i złudzenie” Ernst H. Gombrich,
 • „Historia koloru” Maria Rzepińska
 • seria: „Sztuka świata”,
 • seria: „Sztuka i czas”,
 • „Powinność i bunt. ASP w Warszawie 1944-2004",

Albumy:

 • albumy wydawane przez Akademie Sztuk Pięknych w Polsce (Katowice, Gdańsk, Wrocław, Poznań, Łódź, Kraków, Warszawa)

Czasopisma:

 • „2+3D”,
 • „Aspiracje”,
 • „Format-Pismo Artystyczne”

( Dostępne w Bibliotece ASP w Warszawie )

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta
 • „Degas, Cezanne, Picasso z prywatnych zbiorów w Szwajcarii” Beat Wisner,
 • „Leonardo da Vinci – malarz, wynalazca, wizjoner, matematyk, filozof, inżynier”

( Dostępne w Bibliotece ASP w Warszawie )

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

1. potrafi swobodnie i świadomie posługiwać się środkami plastycznymi,
2. potrafi myśleć abstrakcyjnie (odejście od ilustrowania rzeczywistości),
3. potrafi widzieć przestrzennie,
4. student posiadł umiejętność wnikliwej obserwacji natury,
5. student posiadł umiejętność świadomej interpretacji postaci ludzkiej, przy całkowitym opanowaniu anatomii,
6. student posiadł umiejętność użycia skrótu plastycznego i syntezy.

 • K_U01 - świadomie używać podstawowych praw kompozycji przestrzennej i struktur wizualnych;
 • K_U02 - podejmować swobodne działania w obszarze rysunku i malarstwa studyjnego wykorzystując wiedzę na temat kompozycji, proporcji, perspektywy, światłocienia i koloru; 
 • K_U04 - świadomie dobierać właściwe środki wyrazu w procesie ekspresji artystycznej;
 • K_U05 - realizować własne koncepcje artystyczne oparte na różnorodnych konwencjach;K_U08 - poszukiwać nowych technologii w celu ich użycia w obrębie form obrazowania;
 • K_U15 - swobodnie posługiwać się środkami plastycznymi oraz samodzielnie podejmować ćwiczenia doskonalące umiejętności warsztatowe.

1. znajomość terminologii z zakresu sztuk plastycznych na poziomie podstawowym,
2. znajomość podstaw kompozycji na poziomie podstawowym,
3. znajomość podstaw samodzielnej analizy sztuki współczesnej na poziomie podstawowym.

 • K_W09 - podstawy praktycznej wiedzy w zakresie rysunku, malarstwa, multimediów i architektury.

1. zdolność do krytycznej analizy swojej pracy.

 • K_K06 - podjęcia krytycznej analizy swojej pracy oraz rozumienia potrzeby ciągłego procesu samokształcenia;
 • K_K09 - efektywnego rozwiązywania problemów dotyczących szeroko pojętej pracy projektowej jak i też własnej kreacji artystycznej;
 • K_K11 - świadomego korzystania z zasad prawa autorskiego i pochodnych.
Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Opis wymagań dotyczących pracowni:
dostęp do naturalnego światła, dostęp do wody bieżącej,

Wyposażenie i pomoce dydaktyczne: 
sztalugi, deski do rysowania, kubiki, stołki, szuflady na prace studentów, szafy na materialy plastyczne studentów i pracowni, drukarka, skaner, rzutnik mulitmedialny, komputer, aparat fotograficzny cyfrowy, albumy, szkielet ludzki, reflektory, rekwizyty do studiowania martwej natury

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Scenografia / projektowanie scenograficzne s.5 d 75 4 ćw. 75h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9875