Katalog ECTS

Projektowanie kostiumu

Pedagog: dr hab. Dorota Kołodyńska

Pole Opis
Typ przedmiotu -brak-
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Dialog dydaktyczny z elementami zajęć warsztatowych i ćwiczeń kreacyjnych; korekty indywidualnych projektów realizowanych wg. wyznaczonych tematów; 

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

zdany egzamin na studia licencjackie, kompetencje kwalifikujące do twórczej pracy.

Wymagania końcowe

Umiejętność kreatywnego poszukiwania rozwiązań twórczych w zakresie projektowania kostiumu.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

 Ocena prac semestralnych, będących praktyczną realizacją projektową zadanych tematów:

 - ocena indywidualnej pracy studenta

- ocena poziomu wiedzy i umiejętności

- ocena poziomu prezentacji i merytorycznej oceny swojego projektu

- ocena aktywności udziału w zajęciach

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

- rozwijanie indywidualnej kreatywności

- uwrażliwienie na rolę eksperymentu w procesie tworzenia

- kształcenie podstaw projektowania kostiumu

- zaznajamianie z elementami pracy nad praktyczną realizacją projektów kostiumów

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć -brak-
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta -brak-
Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

 K_U02-  absolwent potrafi wykorzystywać myślenie abstrakcyjne w rozwiązywaniu problemów plastycznych

 K_U03- absolwent potrafi korzystać w rozszerzonym zakresie z różnorodnych możliwości, jakie daje sztuka mediów ( fotografia, videoart itp.)

 K_U05 - absolwent potrafi świadomie korzystać w pracy twórczej z własnych doświadczeń, refleksji, intuicji, przeżyć i wrażeń płynących z osobistych doświadczeń

 K_U22 - absolwent potrafi zdefiniować problem twórczy na podstawie danego tematu, lektury i samodzielnej interpretacji scenariusza

 

 

 

K_W07 - absolwent zna i rozumie kontekst kulturowy historii teatru i kina, konwencji teatralnych i filmowych oraz potrafi zintegrować tę wiedzę w procesie twórczym

K_W07 - absolwent zna i rozumie rolę myślenia abstrakcyjnego w procesie rozwiązywania problemów plastycznych

K_W12 - specyfikę mediów składających się na język teatru i ich rolę w procesie budowania znaczeń

 

 

K-K01- absolwent jest gotowy do pojęcia interpretacji znalezionych źródeł inspiracji i twórczo wykorzystać je w procesie projektowym

K_K03 - absolwent jest gotowy do rozumienia potrzeby ciągłego procesu samorozwoju w odniesieniu do siebie i innych osób

K_K10 - absolwent jest gotowy do krytycznej analizy swojej pracy oraz rozumienia potrzeby ciągłego procesu samokształcenia

K_K13 - absolwent jest gotów do profesjonalnego i odpowiedzialnego podchodzenia do rozwiązywania problemów dotyczących szeroko pojętej pracy projektowej jak też i własnych działań kreacyjnych

 

 

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

komputer, drukarka, odbiornik telewizyjny, aparat cyfrowy, DVD, stoły, maszyny do szycia, manekiny krawieckie, manekiny wystawiennicze, stanowiska do prasowania, materiały włókiennicze, podstawowy sprzęt do farbowania tkanin; specjalistyczne albumy, czasopisma.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Scenografia / projektowanie scenograficzne s.5 d 30 4 ćw. 30h
ćw. [egz.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9876