Katalog ECTS

Historia kultury materialnej i obyczaju

Pedagog: prof. Ewa Braun

Pole Opis
Typ przedmiotu Uzupełniający- obowiązkowy . Semestr 2018-2019/Z III r. tryb licencjacki
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Elementy wykładu uzupełnione prezentacją, konserwatorium z projekcją filmową uzupełniającą omawiane zagadnienia konsultacje realizowanych przez studentów zadań.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zaliczony 4 semestr / tryb licencjacki/

ogólna wiedza z historii kultury i sztuki

Otwartość na inspiracje,

Umiejętność twórczej obserwacji

Wymagania końcowe

Umiejętność kreatywnego poszukiwania rozwiązań twórczych.

Umiejętność korzystania z dokumentacji historycznej/ malarstwo, grafika, fotografia/

Umiejętność prezentacji opracowanego przez studenta zagadnienia z opracowaniem ikonografii tematu

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Zaliczenie semestru i ocena w oparciu o czynny udział w zajęciach. Twórcze zaangażowanie i poziom umiejętności wykonanej pracy semestralnej zleconej przez Prowadzącą Pracownię prezentującą wybrane zagadnienie z kultury życia polskiego dworu w XIX/ XX wieku.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

W pracowni studenci poznają wybrane treści o zjawisku historycznym i kulturowym jakim był polski dwór, z jego tradycją i cechami wyróżniającymi. Materiał ikonograficzny pozwala im poznać funkcję przestrzeni i jej wyposażenie w przebiegu zmieniającej się tradycji i zmieniających się mód i trendów.Zajęcia mają na celu pozyskanie przez studentów niezbędnej wiedzy wspomagającej działania projektowe w oparciu o zachowane przykłady i wzoryz zakresu kultury mieszkalnej.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

praca zbiorowa, Historia obyczaju w Polsce, PWN

Elżbieta Kawecka, W salonie i w kuchni, PIW

Anna Sieradzka, Przechadzki po dawnych wnętrzach, Oficyna Wydawnicza Volumen

Maciej Rydel, Jam dwór polski, Gdańsk

praca zbiorowa, Dwór polski – architektura-tradycja-historia, Kluszczyński

Maja Łozińska, W ziemiańskim dworze, PWN

praca zbiorowa, Polska: Dwory, dworki, Oficyna Wydawnicza Jumar

Steven Parissien, Historia wnętrz, Arkady

Mario Praz, The Illustrated History of Interior Decoration, Thames and Hudson

Gyula Kaesz, Meble stylowe, Ossolineum

Sigrid Hintz, Wnętrza i meble, Arkady

praca zbiorowa, Meble. Historia mebli od renesansu do lat 60 XX wieku, Arkady

Jerzy W. Hołubiec, Polskie lampy i świeczniki, Ossolineum

Henrietta Spencer-Churchill, Tkaniny w stylowych wnętrzach, Arkady

Jadwiga Chruszczyńska, Ewa Orlińska-Mianowska, Tkaniny dekoracyjne. Przewodnik dla kolekcjonerów, Arkady

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Alina Dziekońska-Kozłowska, Moda kobieca XX wieku, Arkady

Anna Sieradzka, Moda w przedwojennej Polsce, PWN

Piotr Libicki, Marcin Libicki, Dwory i pałace wiejskie w Małopolsce i na Podkarpaciu, Rebis

Piotr Libicki, Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu, Rebis

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Absolwent potrafi:

K_U01 - świadomie używać podstawowych praw kompozycji przestrzennej i struktur wizualnych;
K_U04 - realizować własne koncepcje artystyczne oparte na różnorodnych konwencjach;
K_U06 - korzystać z różnorodnych możliwości ekspresji i kreacji twórczej jakie daje scenografia, kostium, figura animowana, projektowanie ubioru;
K_U10 - postawić problem twórczy na podstawie danego tematu, lektury i samodzielnej interpretacji scenariusza.

Absolwent zna i rozumie:

K_W01 - podstawowe linie rozwojowe w historii dramatu i teorii sztuki;
K_W03 - podstawowe zagadnienia z zakresu dyscyplin pokrewnych sztukom plastycznym (reżyseria, architektura wnętrz) pozwalające na realizację zadań zespołowych także o charakterze interdyscyplinarnym;
K_W04 - podstawową problematykę z zakresu historii sztuki, teatru i kina, konwencji teatralnych i filmowych oraz potrafi je powiązać w procesie twórczym;
K_W05 - zagadnienia dotyczące osadzenia osiągnięć w scenografii w kontekście tradycji sztuki światowej i polskiej;
K_W08 - podstawy praktycznej wiedzy w zakresie rysunku, malarstwa, multimediów i architektury;
K_W09 - specyfikę mediów składających się na język teatru i ich roli w procesie budowy znaczeń;
K_W10 - specyfikę języka specjalistycznego z zakresu scenografii teatralnej, filmowej oraz TV.

Absolwent jest gotów do:

K_K01 - podjęcia interpretacji znalezionych źródeł inspiracji i twórczo wykorzystać je w procesie projektowym;
K_K03 - efektywnego komunikowania się w obrębie własnego środowiska i społeczności;
K_K05 - swobodnego posługiwania się fachową terminologią z zakresu scenografii.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Scenografia / projektowanie scenograficzne s.5 o 30 3 ćw. 30h
ćw. [egz.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9881