Katalog ECTS

Światło w teatrze

Pedagog: mgr Jedrzej Skajster

Pole Opis
Typ przedmiotu Obowiązkowy. Semestr 2018-2019 /Z III r. tryb lic.
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Ćwiczenia warsztatowe poprzedzone wykładami wprowadzającymi.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zdany egzamin wstępny na studia I st.

Znajomość terminologii i technologii teatralnej i filmowej w zakresie min. podstawowym.

Wymagania końcowe

Umiejętność samodzielnej realizacji etiud reżyserskich w zakresie reżyserii światła teatralnego, poprzedzonej procesem projektowym.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Semestr zimowy: realizacja etiudy reżyserskiej w zakresie reż. światła teatralnego z zastosowaniem reflektorów żarowych (światła białego z uwzględnieniem różnic temperatury barwowej).

Semestr letni: realizacja etiudy reżyserskiej w zakresie reż. światła teatralnego z zastosowaniem reflektorów żarowych (światła filtrowanego - barwnego). Zaliczenie ustne sprawdzające wiedzę i znajomość terminologii, stosowanej w praktyce teatralnej.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Celem jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności, umożliwiające samodzielną pracę twórczą w zakresie reżyserii światła teatralnego, w pracy z urządzeniami konwencjonalnymi.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Max Keller, Fascynujące Światło. Oświetlenie w teatrze i na estradzie, Wyd. LTT
Piotr Mitzner, Teatr, światła i cienia: oświetlenie teatrów warszawskich na tle historii oświetlenia od średniowiecza do czasów najnowszych, Wyd. PIW
Adolphe Appia, Dzieło sztuki żywej, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Richard Pilbrow, Stage Lighting Design, Nick Hern Books
Yaron Abulafia, The Art of Light on Stage. Lighting in Contemporary Theatre, Routledge
Michael Govan, Christine Y. Kim, James Turrell: A Retrospective

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Absolwent potrafi:

K_U01 - świadomie używać podstawowych praw kompozycji przestrzennej i struktur wizualnych;
K_U02 - podejmować swobodne działania w obszarze rysunku i malarstwa studyjnego wykorzystując wiedzę na temat kompozycji, proporcji, perspektywy, światłocienia i koloru;
K_U06 - korzystać z różnorodnych możliwości ekspresji i kreacji twórczej jakie daje scenografia, kostium, figura animowana, projektowanie ubioru;
K_U07 - zrozumieć relacje zachodzące pomiędzy kształtem dzieła a otwartym przez nie pasmem znaczeniowym.

 

 

Absolwent zna i rozumie:

K_W02 - problematykę związaną z technikami i technologiami twórczości scenograficznej;
K_W03 - podstawowe zagadnienia z zakresu dyscyplin pokrewnych sztukom plastycznym (reżyseria, architektura wnętrz) pozwalające na realizację zadań zespołowych także o charakterze interdyscyplinarnym;
K_W08 - podstawy praktycznej wiedzy w zakresie rysunku, malarstwa, multimediów i architektury;
K_W09 - specyfikę mediów składających się na język teatru i ich roli w procesie budowy znaczeń;
K_W10 - specyfikę języka specjalistycznego z zakresu scenografii teatralnej, filmowej oraz TV.

 

 

Absolwent jest gotów do:

K_K01 - podjęcia interpretacji znalezionych źródeł inspiracji i twórczo wykorzystać je w procesie projektowym;
K_K03 - efektywnego komunikowania się w obrębie własnego środowiska i społeczności;
K_K04 - efektywnego rozwiązywania problemów dotyczących szeroko pojętej pracy projektowej jak i też własnej kreacji artystycznej;

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Pomieszczenie spełniające standardy sali teatralnej (wysokość stropu, atestowany ruszt oświetleniowy, wyciemnienie);
Sprzęt oświetleniowy: reflektory konwencjonalne typu PAR, PC, FRESNEL, PROFIL, reflektory typu "ruchoma głowa" typu WASH, PROFIL, SPOT, naświetlacze asymetryczne typu CYCLORAMA;
Konsoleta oświetleniowa obsługująca protokół DMX512;
Regulatory napięcia na min. 24 obwody;
Przewody zasilające i sygnałowe;
Filtry barwne;
Statywy do zastosowań oświetleniowych;
Rzutnik multimedialny;
Przenośny komputer osobisty z oprogramowaniem graficznym skonfigurowany do współdziałania z rzutnikiem;

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Scenografia / projektowanie scenograficzne s.5 o 45 2 ćw. 45h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9883