Katalog ECTS

Projektowanie scenografii filmowej

Pedagog: prof. Janusz Sosnowski

Pole Opis
Typ przedmiotu Pracownia Projektowania Scenografii Filmowej
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Projekt indywidualny, konwersatorium, ćwiczenia, wykłady z elementami prezentacji multimedialnej, e-learning

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

zdany egzamin wstępny na studia magisterskie, kompetencje kwalifikujące do twórczej pracy, podstawowa znajomość problematyki filmowej umiejętności warsztatowe: rysunek, rysunek roboczy (techniczny).

Wymagania końcowe

Wykonanie projektu scenografii filmowej do wybranego tekstu literackiego. Umiejętność świadomego projektowania scenografii filmowej z uwzględnieniem specyfiki tej formy wypowiedzi artystycznej oraz możliwości i ograniczeń jakie daje produkcja filmowa. Umiejętność kreatywnego poszukiwania rozwiązań twórczych. Umiejętność poszukiwania obiektów zdjęciowych odpowiednich dla opracowywanego tematu, a także ich adaptacji z uwzględnieniem okresu historycznego, w którym rozgrywa się akcja opracowywanego tekstu literackiego.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Warunkiem przystąpienia do oceny jest wykonanie i przedstawienie wszystkich ćwiczeń.

Ocena wartości artystycznej prezentowanych prac - 50% (0-3p)

Ocena jakości technicznej prezentowanych prac - 20% (0-1p)

Ocena samodzielności w obrębie pracy twróczej - 20% (0-1p)

Systematyczność w pacy - 10% (0-0,5p)

wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie studiów.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Przygotowanie do samodzielnej pracy twórczej w interdyscyplinarnym zespole w filmie, telewizji i reklamie oraz do prezentacji jej rezultatów.

Wykształcenie swobody wobec wyzwań, jakie niosą teksty z różnych okresów historycznych i różnych kultur.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1) "Basic TV Staging" Gerald Millerson, Wyd. Focal Press. Lndon&Boston

2) "Film Design" Terence St John Marner, Wyd. The Tantivy Press, London
3) "Production Design & Art. Direction Screencraft" Peter Ettedgui, Wyd. Roto Vision
4) "Film Architecture Set Design from Metropolis to Blade Runner" Dietrich Neumann, Wyd. Prestel. Munich, New York
5) "Polska plastyka telewizyjna" Wydawnictwo Radia i Telewizji, Warszawa 1969

6) "Learning from Hollywood. Architecture and Film" Hans Dieter Schaal, Wyd Edition Acel Menges 1996

7) "Setting the Scene. The Grat Hollywood Art. Directors" Robert S.Senett, Wyd. Harry N.Abrams, Inc., Publishers

8) "Screen Deco" Howard Mandelbaum, Eric Myers. Wyd. St. Martin's Press, New York

9) "Forties Screen Style: A Celebration of High Pastich in Hollywood" Howard Mandelbaum, Eric Myers. Wyd. St. Martin's Press, New York

10) "Designing Dreams. Modern Architecture in the Movies" Donald Albrecht, Wyd. Themes and Hudson 1986

11) "Perspective Drawing For the Theatre" Harry Morgan, Wyd. Drama Books Specialists (Publishers)

 

 

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

1) "Autentic Decor. The Domestic Interior 1620-1920" Peter Thornton Wyd. Weidenfeld and Nicolson, London

2) "Nineteenth - Century Decration. The Art. of Interior" Charlotte Gere, Wyd. Harry N.Abrams, Inc. New York

3) "Eighteen  Century Decration. Design and the Domestic Interior in England" Charles Saumarez Smith, Wyd. Harry N.Abrams, Inc. Publishers

4) "Seventeenth Century Interior Decoration in England, France & Holland." Peter Thornton, Wyd. Yale University Press, New Haven and London.

5) The Italian Renaissance Interior 1400-1600" Peter Thornton Wyd. Harry N.Abrams, Inc. New York

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Korzystanie z zasobów bibliotecznych, ikonograficznych.

Posługiwanie się językiem specjalistycznym z zakresu scenografii filmowej.

Projektowanie w różnych technikach, skalach i konwencjach.

Wykonanie projektów realizacyjnych i technicznych dekoracji, mebli i rekwizytów.

Współpraca z reżyserem, autorem zdjęć i producentem.

Umiejętność interpretacji tekstu, jego stylu i konwencji

Znajomość technologii budowy dekoracji filmowych, rzemiosł i materiałów

Znajomość języka specjalistycznego z zakresu scenografii filmowej

Krytyczna ocena swojej pracy

Asertywna postawa.

Praca zespołowa.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

rzutnik multimedialny lub komputer z dużym ekranem

komputer

kopiarka/drukarka A3

papier do drukarki

duże stoły

pomoce rysunkowe (m.in. skalówki, ekierki, cyrkle, ołówki)

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Scenografia / projektowanie scenograficzne s.2 o 75 4 ćw. 75h
ćw. [egz.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9990