(en)Katalog ECTS

Artistic migrations - towards the South

(en)Pedagog: dr Olaf Kwapis

(en)Pole (en)Opis
Course type proseminarium
Didactic methods

zajęcia seminaryjne z elementami wykładu konwersatoryjnego oraz samodzielnie przygotowanymi prezentacjami studentów

Language of lecture polski;
Prerequisites

Ogólna wiedza o sztuce i kulturze.

Final requirements

Sprawdzian z wiedzy oraz umiejętności interpretacji zjawisk sztuki i kultury.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Ocena bieżącego zaangażowania studentów w tok zajęć oraz rozmowa końcowa wokół zagadnień poruszanych podczas zajęć.

Teaching goals (program content, subject description)

Proponowane zajęcia będą dotyczyły migracji artystycznych w różnych perspektywach i relacjach, w ujęciu, w którym punktem wyjścia będzie współczesność, a historia jedynie dziedzictwem, wymagającym rozumnego przywołania jako potencjalnego kontekstu interpretacji zjawisk obserwowanych tu i teraz. Podejmiemy więc dialog z dziedzictwem kulturowym i artystycznym w polu współczesnych relacji ideowych, artystycznych oraz intelektualnych rozpiętych pomiędzy Północą Europy a Italią, ale także między wybranymi ośrodkami artystycznymi Europy Zachodniej i Środkowej.

Zadamy sobie kilka fundamentalnych pytań, w tym między innymi:
* Czy Polska, a także inne kraje dzisiejszej Europy wciąż (metaforycznie) leżą nad Morzem Śródziemnym?
* Na czym polega fenomen arkadyjskiego wymiaru regionu Morza Śródziemnego?
* Jak podróż i droga ku wyznaczonym celom (w tym zawierającym idee powrotu i przeniesienia), poczynając od błąkającego się po morzu Odyseusza, a kończąc na dzisiejszych uciekinierach z Bliskiego Wschodu stwarza i modyfikuje europejskie drogi humanistyczne i tworzy nas i naszą śródziemnomorską tożsamość w wymiarze wypowiedzi artystycznej, ale też w perspektywie dziejów idei?
* Z jakich perspektyw i z jakimi intencjami przedstawiciele różnych dziedzin sztuki spoglądają ku „morzu wewnętrznemu” jako metaforze wspólnoty kulturowej, ale też symbolowi różnorodności i odmienności?
* Jak migracje, kolonizacje, związane z nimi geopolityczne i geoartystyczne przemiany stawały się podstawami zmian kulturowych?
* Jak śródziemnomorskie kryzysy migracyjne od antyku po współczesność zmieniały oblicze społeczeństw przynależnych do wspólnego (jednolitego w różnorodności) kręgu kulturowego?
* Jak można te zjawiska intepretować przez sztukę, rozpoznając jej znaczenia, stopień zaangażowania, zakres wyrażania?
* Jak odziedziczone po minionych epokach przedmioty – artefakty znaczą dziś? Jakiej ramy interpretacyjnej i komentarza ideowego się domagają?
* Jak wreszcie problem różnorodnie rozumianych migracji objawia się we współczesnych mediach, jak jest prezentowany, obnażany i komentowany m.in. w kinie, reportażu, filmie dokumentalnym, mediach starego i nowego typu?

Compulsory literature used during classes

Głowacki, Przemysław. Transalpinum : po obu stronach Alp : malarstwo w Europie od Giorgiona i Dürera do Tycjana i Rubensa / [aut. tekstów Przemysław Głowacki et al.]. Olszanica: BOSZ, 2004.

 

Additional literature recommended for the student's self learning

Słodkowski, Piotr. Mapa : migracje artystyczne a zimna wojna "Szum: sztuka polska w rozszerzonym polu". 2013/2014, nr 4, s. 120-121.

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Student potrafi samodzielnie interpretować wybrane przykłady dialogu z dziedzictwem kulturowym i artystycznym w polu współczesnych relacji ideowych, artystycznych oraz intelektualnych rozpiętych pomiędzy Północą Europy a Italią, ale także między wybranymi ośrodkami artystycznymi Europy Zachodniej i Środkowej.

Student samodzielnie wskazuje przykłady znaczenia dziedzictwa kulturowego dla porządku współczesności w sztuce i kulturze.

Student wie na czym polega relacja wiedzy historycznej i praktycznej interpretacji współczesnych przejawów kultury i aktywności artystycznej.

Student posiada wiedzę na temat znaczenia i skutków kultury śródziemnomorskiej dla epok historycznych i współczesności w zakresie twórczej aktywności w Europie i poza kontynentem.

Student rozumie znaczenie dziedzictwa kulturowego dla współczesności i kultury przyszłych pokoleń.

Student rozpoznaje wagę i rolę transmisji kultury i jej artystycznych przejawów dla zasad wyodrębniania oraz funkcjonowania wspólnoty symbolicznej.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Sala wykładowa wyposażona w rzutnik multimedialny.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Painting / painting s.8 (en)d 30 4 pro-seminar 30h
pro-seminar [pass with grade]
History of Art / kultura miejsca s.4 (en)d 30 4 pro-seminar 30h
pro-seminar [pass with grade]
History of Art / kultura miejsca s.2 (en)d 30 4 pro-seminar 30h
pro-seminar [pass with grade]
Media Art s.2 (en)d 30 4 pro-seminar 30h
pro-seminar [pass with grade]
Sculpture / rzeźba s.8 (en)d 30 4 pro-seminar 30h
pro-seminar [pass with grade]
Graphic Arts s.8 (en)d 30 4 pro-seminar 30h
pro-seminar [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.10494