Katalog ECTS

Migracje artystyczne: w stronę Południa

Pedagog: dr Olaf Kwapis

Pole Opis
Typ przedmiotu proseminarium
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

zajęcia seminaryjne z elementami wykładu konwersatoryjnego oraz samodzielnie przygotowanymi prezentacjami studentów

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Ogólna wiedza o sztuce i kulturze.

Wymagania końcowe

Sprawdzian z wiedzy oraz umiejętności interpretacji zjawisk sztuki i kultury.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Ocena bieżącego zaangażowania studentów w tok zajęć oraz rozmowa końcowa wokół zagadnień poruszanych podczas zajęć.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Proponowane zajęcia będą dotyczyły migracji artystycznych w różnych perspektywach i relacjach, w ujęciu, w którym punktem wyjścia będzie współczesność, a historia jedynie dziedzictwem, wymagającym rozumnego przywołania jako potencjalnego kontekstu interpretacji zjawisk obserwowanych tu i teraz. Podejmiemy więc dialog z dziedzictwem kulturowym i artystycznym w polu współczesnych relacji ideowych, artystycznych oraz intelektualnych rozpiętych pomiędzy Północą Europy a Italią, ale także między wybranymi ośrodkami artystycznymi Europy Zachodniej i Środkowej.

Zadamy sobie kilka fundamentalnych pytań, w tym między innymi:
* Czy Polska, a także inne kraje dzisiejszej Europy wciąż (metaforycznie) leżą nad Morzem Śródziemnym?
* Na czym polega fenomen arkadyjskiego wymiaru regionu Morza Śródziemnego?
* Jak podróż i droga ku wyznaczonym celom (w tym zawierającym idee powrotu i przeniesienia), poczynając od błąkającego się po morzu Odyseusza, a kończąc na dzisiejszych uciekinierach z Bliskiego Wschodu stwarza i modyfikuje europejskie drogi humanistyczne i tworzy nas i naszą śródziemnomorską tożsamość w wymiarze wypowiedzi artystycznej, ale też w perspektywie dziejów idei?
* Z jakich perspektyw i z jakimi intencjami przedstawiciele różnych dziedzin sztuki spoglądają ku „morzu wewnętrznemu” jako metaforze wspólnoty kulturowej, ale też symbolowi różnorodności i odmienności?
* Jak migracje, kolonizacje, związane z nimi geopolityczne i geoartystyczne przemiany stawały się podstawami zmian kulturowych?
* Jak śródziemnomorskie kryzysy migracyjne od antyku po współczesność zmieniały oblicze społeczeństw przynależnych do wspólnego (jednolitego w różnorodności) kręgu kulturowego?
* Jak można te zjawiska intepretować przez sztukę, rozpoznając jej znaczenia, stopień zaangażowania, zakres wyrażania?
* Jak odziedziczone po minionych epokach przedmioty – artefakty znaczą dziś? Jakiej ramy interpretacyjnej i komentarza ideowego się domagają?
* Jak wreszcie problem różnorodnie rozumianych migracji objawia się we współczesnych mediach, jak jest prezentowany, obnażany i komentowany m.in. w kinie, reportażu, filmie dokumentalnym, mediach starego i nowego typu?

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Głowacki, Przemysław. Transalpinum : po obu stronach Alp : malarstwo w Europie od Giorgiona i Dürera do Tycjana i Rubensa / [aut. tekstów Przemysław Głowacki et al.]. Olszanica: BOSZ, 2004.

 

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Słodkowski, Piotr. Mapa : migracje artystyczne a zimna wojna "Szum: sztuka polska w rozszerzonym polu". 2013/2014, nr 4, s. 120-121.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Student potrafi samodzielnie interpretować wybrane przykłady dialogu z dziedzictwem kulturowym i artystycznym w polu współczesnych relacji ideowych, artystycznych oraz intelektualnych rozpiętych pomiędzy Północą Europy a Italią, ale także między wybranymi ośrodkami artystycznymi Europy Zachodniej i Środkowej.

Student samodzielnie wskazuje przykłady znaczenia dziedzictwa kulturowego dla porządku współczesności w sztuce i kulturze.

Student wie na czym polega relacja wiedzy historycznej i praktycznej interpretacji współczesnych przejawów kultury i aktywności artystycznej.

Student posiada wiedzę na temat znaczenia i skutków kultury śródziemnomorskiej dla epok historycznych i współczesności w zakresie twórczej aktywności w Europie i poza kontynentem.

Student rozumie znaczenie dziedzictwa kulturowego dla współczesności i kultury przyszłych pokoleń.

Student rozpoznaje wagę i rolę transmisji kultury i jej artystycznych przejawów dla zasad wyodrębniania oraz funkcjonowania wspólnoty symbolicznej.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Sala wykładowa wyposażona w rzutnik multimedialny.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / malarstwo s.8 d 30 4 30h
[zal. z oceną]
Historia Sztuki / kultura miejsca s.4 d 30 4 30h
[zal. z oceną]
Historia Sztuki / kultura miejsca s.2 d 30 4 30h
[zal. z oceną]
Sztuka Mediów s.2 d 30 4 30h
[zal. z oceną]
Rzeźba / rzeźba s.8 d 30 4 30h
[zal. z oceną]
Grafika s.8 d 30 4 30h
[zal. z oceną]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10494