(en)Katalog ECTS

Italia – Germania. Stołeczność utracona

(en)Pedagog: dr Olaf Kwapis

(en)Pole (en)Opis
Course type do wyboru
Didactic methods

wykład z elementami wykładu konwersatoryjnego

Language of lecture polski;
Prerequisites

Ogólna znajomość historii powszechnej, ze szczególnym uwzględnieniem historii Italii i Niemiec.

Final requirements

Test zaliczeniowy.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Test zaliczeniowy z wiedzy przekazywanej podczas wykładów.

Teaching goals (program content, subject description)

Cykl wykładów poświęconych stolicom dawnych państw włoskich i niemieckich ma na celu prezentację interesującego procesu transalpejskiego transferu wiedzy o sztuce i kulturze oraz powielania praktyki artystycznej jako medium dziedzictwa tożsamości europejskiej wyrażonej poprzez mecenat poszczególnych miast-państw. Z jednej strony chodzi więc o omówienie zależności sztuki i władzy, z drugiej o wskazanie czynników gwarantujących realizację idei długiego trwania procesów kulturowych i historycznych. Proces zjednoczenia – powstanie Królestwa Włoch i Niemiec Kajzerowskich – spowodował bowiem, że miasta te utraciły pierwotne znaczenie polityczne. Do dziś utrzymały jednak znaczącą, a w wielu wypadkach dominującą pozycję kulturową. Siła mecenatu artystycznego niegdysiejszych władców, rozwijana i wspomagana dziś umiejętnie przez inne podmioty, spowodowała utrzymanie zainteresowania sztuką i architekturą dawnych stolic.
Kolejnym celem zajęć jest trening umiejętności sprawnej interpretacji dzieł sztuki osadzonych w przestrzeni miast z uwzględnieniem wzajemnych zależności topografii (drogi), sztuki, polityki i historii.

Compulsory literature used during classes

Procacci, Giuliano, Bożena Kowalczyk-Trupiano, and Joanna Ugniewska. Historia Włochów / Giuliano Procacci ; [przekł. z fr. Bożena Kowalczyk-Trupiano; weryfikacja przekł. Joanna Ugniewska-Dobrzańska]. Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1983.

Żuchowski, Tadeusz J. Patriotyczne mity i toposy : malarstwo niemieckie lat 1800-1848 / Tadeusz J. Żuchowski. Poznań: Wydawnictwo PTPN, 1991.

Additional literature recommended for the student's self learning

Pesci, Ugo, Firenze Capitale (1865-1870), Milano: R. Bemporad & Figlio, 1904 [także nowe wydania - reprint 1988].

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Student posiada umiejętność sprawnej interpretacji dzieł sztuki z powiązaniem ich  w przestrzeni miast z uwzględnieniem wzajemnych zależności topografii (drogi), sztuki, polityki i historii.

Student potrafi scharakteryzować proces transalpejskiego transferu wiedzy o sztuce i kulturze.

Student ma zdolność wskazania czynników gwarantujących realizację idei długiego trwania procesów kulturowych i historycznych.

Student zna zasady powielania praktyki artystycznej jako medium dziedzictwa tożsamości europejskiej wyrażonej poprzez mecenat poszczególnych miast-państw.

Student wie, w jaki sposób możliwe jest omówienie zależności sztuki i władzy.

Student posiada wiedzę o tym, jak procesy zjednoczenia – powstanie Królestwa Włoch i Niemiec Kajzerowskich – spowodowały utratę pierwotnego znaczenia historycznego przez miasta, które do dziś utrzymały jednak znaczącą, a w wielu wypadkach dominującą pozycję kulturową.

Student wie, w jaki sposób siła mecenatu artystycznego niegdysiejszych władców, rozwijana i wspomagana dziś umiejętnie przez inne podmioty, spowodowała utrzymanie zainteresowania sztuką i architekturą dawnych stolic.

Student ma świadomość potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń. 

Student rozumie znaczenie procesów historycznych dla kształtu współczesnego uczestnictwa w kulturze.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Sala dydaktyczna wyposażona w rzutnik multimedialny.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Painting / painting s.8 (en)d 30 2 lecture 30h
lecture [exam]
Media Art s.2 (en)d 30 2 lecture 30h
lecture [exam]
Graphic Arts s.8 (en)d 30 2 lecture 30h
lecture [exam]
Sculpture / rzeźba s.8 (en)d 30 2 lecture 30h
lecture [exam]
History of Art / kultura miejsca s.4 (en)d 30 2 lecture 30h
lecture [exam]
History of Art / kultura miejsca s.6 (en)d 30 2 lecture 30h
lecture [exam]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.10500