Katalog ECTS

Italia – Germania. Stołeczność utracona

Pedagog: dr Olaf Kwapis

Pole Opis
Typ przedmiotu do wyboru
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

wykład z elementami wykładu konwersatoryjnego

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Ogólna znajomość historii powszechnej, ze szczególnym uwzględnieniem historii Italii i Niemiec.

Wymagania końcowe

Test zaliczeniowy.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Test zaliczeniowy z wiedzy przekazywanej podczas wykładów.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Cykl wykładów poświęconych stolicom dawnych państw włoskich i niemieckich ma na celu prezentację interesującego procesu transalpejskiego transferu wiedzy o sztuce i kulturze oraz powielania praktyki artystycznej jako medium dziedzictwa tożsamości europejskiej wyrażonej poprzez mecenat poszczególnych miast-państw. Z jednej strony chodzi więc o omówienie zależności sztuki i władzy, z drugiej o wskazanie czynników gwarantujących realizację idei długiego trwania procesów kulturowych i historycznych. Proces zjednoczenia – powstanie Królestwa Włoch i Niemiec Kajzerowskich – spowodował bowiem, że miasta te utraciły pierwotne znaczenie polityczne. Do dziś utrzymały jednak znaczącą, a w wielu wypadkach dominującą pozycję kulturową. Siła mecenatu artystycznego niegdysiejszych władców, rozwijana i wspomagana dziś umiejętnie przez inne podmioty, spowodowała utrzymanie zainteresowania sztuką i architekturą dawnych stolic.
Kolejnym celem zajęć jest trening umiejętności sprawnej interpretacji dzieł sztuki osadzonych w przestrzeni miast z uwzględnieniem wzajemnych zależności topografii (drogi), sztuki, polityki i historii.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Procacci, Giuliano, Bożena Kowalczyk-Trupiano, and Joanna Ugniewska. Historia Włochów / Giuliano Procacci ; [przekł. z fr. Bożena Kowalczyk-Trupiano; weryfikacja przekł. Joanna Ugniewska-Dobrzańska]. Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1983.

Żuchowski, Tadeusz J. Patriotyczne mity i toposy : malarstwo niemieckie lat 1800-1848 / Tadeusz J. Żuchowski. Poznań: Wydawnictwo PTPN, 1991.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Pesci, Ugo, Firenze Capitale (1865-1870), Milano: R. Bemporad & Figlio, 1904 [także nowe wydania - reprint 1988].

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Student posiada umiejętność sprawnej interpretacji dzieł sztuki z powiązaniem ich  w przestrzeni miast z uwzględnieniem wzajemnych zależności topografii (drogi), sztuki, polityki i historii.

Student potrafi scharakteryzować proces transalpejskiego transferu wiedzy o sztuce i kulturze.

Student ma zdolność wskazania czynników gwarantujących realizację idei długiego trwania procesów kulturowych i historycznych.

Student zna zasady powielania praktyki artystycznej jako medium dziedzictwa tożsamości europejskiej wyrażonej poprzez mecenat poszczególnych miast-państw.

Student wie, w jaki sposób możliwe jest omówienie zależności sztuki i władzy.

Student posiada wiedzę o tym, jak procesy zjednoczenia – powstanie Królestwa Włoch i Niemiec Kajzerowskich – spowodowały utratę pierwotnego znaczenia historycznego przez miasta, które do dziś utrzymały jednak znaczącą, a w wielu wypadkach dominującą pozycję kulturową.

Student wie, w jaki sposób siła mecenatu artystycznego niegdysiejszych władców, rozwijana i wspomagana dziś umiejętnie przez inne podmioty, spowodowała utrzymanie zainteresowania sztuką i architekturą dawnych stolic.

Student ma świadomość potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń. 

Student rozumie znaczenie procesów historycznych dla kształtu współczesnego uczestnictwa w kulturze.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Sala dydaktyczna wyposażona w rzutnik multimedialny.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / malarstwo s.8 d 30 2 w. 30h
w. [egz.]
Sztuka Mediów s.2 d 30 2 w. 30h
w. [egz.]
Grafika s.8 d 30 2 w. 30h
w. [egz.]
Rzeźba / rzeźba s.8 d 30 2 w. 30h
w. [egz.]
Historia Sztuki / kultura miejsca s.4 d 30 2 w. 30h
w. [egz.]
Historia Sztuki / kultura miejsca s.6 d 30 2 w. 30h
w. [egz.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10500