(en)Katalog ECTS

Małe formy pamięci

(en)Pedagog: dr Maria Rudzka

(en)Pole (en)Opis
Course type (en)-brak-
Metody dydaktyczne (forma zajęć) (en)-brak-
Język wykładowy (en)-brak-
Wymagania wstępne (en)-brak-
Wymagania końcowe (en)-brak-
Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny) (en)-brak-
Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu) (en)-brak-
Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć (en)-brak-
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta (en)-brak-
Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje
(en)-brak-
Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych (en)-brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Media Art s.2 (en)d 30 4 pro-seminar 30h
pro-seminar [pass with grade]
Sculpture / rzeźba s.8 (en)d 30 4 pro-seminar 30h
pro-seminar [pass with grade]
Painting / painting s.8 (en)d 30 4 pro-seminar 30h
pro-seminar [pass with grade]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych s.10 (en)d 30 4 pro-seminar 30h
pro-seminar [pass with grade]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury s.10 (en)d 30 4 pro-seminar 30h
pro-seminar [pass with grade]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej s.10 (en)d 30 4 pro-seminar 30h
pro-seminar [pass with grade]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej s.10 (en)d 30 4 pro-seminar 30h
pro-seminar [pass with grade]
Graphic Arts s.8 (en)d 30 4 pro-seminar 30h
pro-seminar [pass with grade]
Interior Design s.2 (en)d 30 4 pro-seminar 30h
pro-seminar [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.10519