(en)Katalog ECTS

Hermeneutics and art

(en)Pedagog: dr Piotr Teodorczuk

(en)Pole (en)Opis
Course type seminaryjny, fakultatywny
Didactic methods

Proseminarium oparte na analizie i dyskusji nad fragmentami tekstów filozoficznych, a także wybranych dzieł sztuki oraz nad prezentowanymi referatami uczestników.

Language of lecture polski;
Prerequisites

Pozytywne zaliczenie dotychczasowych lat studiów.

Final requirements

Zaliczenie ze stopniem na podstawie aktywności na zajęciach i prezentacji referatu.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Aktywne uczestnictwo w zajęciach i dyskusjach.

Prezentacja przygotowanego referatu/prezentacji.

Teaching goals (program content, subject description)

Celem kształcenia jest:
1/ przybliżenie studentom wiedzy z zakresu hermeneutyki i jej wpływie na rozumienie sztuki.
2/ w drodze dyskusji i refleksji, nabranie umiejętności:
- wydawania własnych sądów i opinii dotyczących tej tematyki;
- samodzielnego wypowiadania się i formułowania myśli na temat związków filozofii i sztuki;
- analiza dzieł sztuki i twórczości artystów z punktu widzenia tej teorii;
- operowania pojęciami stosowanymi w tej teorii;
- krytycznego patrzenia na zjawiska występujące w świecie i na teorie je opisujące;
- dalszego samodzielnego kształcenia w tej dziedzinie;

Treści programowe nauczania:

Proseminarium ma przybliżyć problematykę hermeneutyki, oraz jej rozumienie sztuki.

Integralną częścią zajęć jest dyskusja i analiza dzieł sztuki i twórczości wybranych artystów z punktu widzenia omawianej teorii.

Proseminarium skoncentruje się wokół czterech punktów:

1/ poznania problematyki hermeneutyki, szczególnie Hansa Georga Gadamera;

2/ dyskusji i analizy fragmentów tekstów;

3/ analizy dzieł sztuki i twórczości wybranych artystów pod kątem związków sztuki oraz hermeneutyki;

4/ prezentacji referatów i dyskusji nad poruszonymi zagadnieniami;

 

 

Compulsory literature used during classes

1. Gadamer H.-G., Aktualność piękna, tłum. K. Krzemieniowa, Oficyna Naukowa, Warszawa 1993.

2. Gadamer H.-G., Rozum, słowo, dzieje, PIW, Warszawa 2000, r.: Sztuka i naśladownictwo tłum. M. Łukasiewicz (s. 142-157), Estetyka i hermeneutyka. tłum. M. Łukasiewicz,(s. 132-142).

3. Wilkoszewska K. (red.), Estetyki filozoficzne XX wieku, UNIVERSITAS, Kraków 2000, r.: Hermeneutyczny wymiar podstawowych pytań estetyki (s. 91-113).

Additional literature recommended for the student's self learning

I.  teksty źródłowe:

1. Heidegger M., Źródło dzieła sztuki  w: Heidegger M., Drogi lasu, Aletheia, Warszawa 1997.

2. Ricoeur Paul, Egzystencja i hermeneutyka, IW PAX, Warszaw 1985, r.: Struktura i hermeneutyka, tłum. Karol Tarnowski, (s. 145-181), Egzystencja i hermeneutyka, tłum. Karol Tarnowski, (s. 182-203).

3. Ricoeur Paul, Język, tekst, interpretacja, PIW, Warszawa 1989.

 

II.  opracowania:

1. Chmielewski Franciszek, Sztuka, sens, hermeneutyka. Filozofia sztuki H.-G. Gadamera,  Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1993.

2. Woźniak Cezary, Martina Heideggera myślenie sztuki, Wydawnictwo A, Kraków 2004.

3. Ziółkowska-Juś Anna, Doświadczenie estetyczne i sztuka współczesna w hermeneutycznych horyzontach rozumienia, WN UAM, Poznań 2017.

4. Przyłębski Andrzej, Hermeneutyka, ZYSK i S-ka, Poznań 2019.

5. Grondin Jean, Wprowadzenie do hermeneutyki filozoficznej, tłum. L. Łysień, Wyd. WAM, Kraków 2007.

6. Urbaniak Marcin, Hermeneutyka a kierunki myśli współczesnej, UNIVERSITAS, Kraków 2014, r. Główne zasady hermeneutyki, (s. 20-22).

7. Tischner ks. Józef, Myślenie w żywiole piękna, Wyd.Znak, Kraków 2004, (s.7-20).

8. Dybel Paweł, Gadamera myśl o sztuce, Wyd. ASP w Gdańsku, Gdańsk 2014.

 

III.  teksty przydatne do referatu/prezentacji, dotyczące tej problematyki:

1. Gadamer H.-G., Prawda i metoda, tłum. Bogdan Baran, Inter esse, Kraków 1993, (wyd. 2, PWN Warszawa 2004).

2. Gadamer H.-G., Hermeneutyka, tłum. A. Bronk, w: Bronk Andrzej, Zrozumieć świat współczesny, TN KUL, Lublin 1998, (Aneks s. 283-301).

3. Dilthey Wilhelm, Pisma estetyczne, PWN, Warszawa 1982, r.: Powstanie hermeneutyki, (s. 290-312).

4. Boehm Gottfried, O obrazach i widzeniu, UNIVERSITAS, Kraków 2014, r. Hermeneutyka a sztuka nowoczesna, tłum. M. Łukasiewicz (s. 108-115), O hermeneutyce obrazu. tłum. M. Łukasiewicz(s.144-171).

5. Badiou Alain, Mały podręcznik inestetyki, tłum. A. Wasilewski, WN UAM, Poznań 2015, r. Sztuka i filozofia s.9-26.

6. Przyłębski Andrzej, Krytyka hermeneutycznego rozumu, UNIVERSITAS, Kraków 2016.

7. Przyłębski Andrzej, Gadamer, Wiedza Powszechna, Warszawa 2006.

8. Bronk Andrzej, Zrozumieć świat współczesny, TN KUL, Lublin 1998.

9. Bronk Andrzej, Rozumienie, dzieje, język, TN KUL, Lublin 1988.

10. Dybel Paweł, Oblicza hermeneutyki, UNIVERSITAS, Kraków 2012.

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

 student powinien być zdolny do:

1.      dyskutowania i argumentowania nad omawianymi zjawiskami;

2.      analizowania dzieł sztuki w kontekście hermeneutyki;

3.      krytycznego patrzenia na zjawiska występujące w świecie;

4.      dalszego samodzielnego kształcenia w tej dziedzinie;

5.      określenia i analizy kontekstów kulturowych, egzystencjalnych, społeczno-politycznych itp. zawartych w dziełach sztuki;

student powinien osiągnąć wiedzę w zakresie:

1.      omawianych teorii hermeneutyki;

2.      znajomości fragmentów wybranych tekstów;

3.      znajomości terminologii związanej z tematyką zajęć;

4.      znajomość problematyki dotyczącej wpływu hermeneutyki na sztuką;

5.      znajomość historycznego rozwoju teorii hermeneutyki;

 student powinien być zdolny do:

1.      dyskusji i wymiany myśli z innymi osobami;

2.      krytycznej analizy dzieł sztuki;

3.      krytycznego obserwowania życia społecznego i zjawisk kulturowych;

4.      docenienia znaczenia europejskiego dziedzictwa kulturowego i filozoficznego dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturowych;
5.      dostrzegania znaczenia związków sztuki i filozofii w kulturze i życiu człowieka;

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

sala seminaryjna wyposażona w:

- projektor z komputerem do prezentacji;

- wygodne, ergonomiczne miejsca do siedzenia dla studentów umożliwiające robienie notatek, preferowane stoły ustawione w prostokąt, kwadrat, koło, umożliwiające swobodną i partnerską dyskusję.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Painting / painting s.8 (en)d 30 4 pro-seminar 30h
pro-seminar [pass with grade]
Media Art s.2 (en)d 30 4 pro-seminar 30h
pro-seminar [pass with grade]
Sculpture / rzeźba s.8 (en)d 30 4 pro-seminar 30h
pro-seminar [pass with grade]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych s.10 (en)d 30 4 pro-seminar 30h
pro-seminar [pass with grade]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury s.10 (en)d 30 4 pro-seminar 30h
pro-seminar [pass with grade]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej s.10 (en)d 30 4 pro-seminar 30h
pro-seminar [pass with grade]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej s.10 (en)d 30 4 pro-seminar 30h
pro-seminar [pass with grade]
Graphic Arts s.8 (en)d 30 4 pro-seminar 30h
pro-seminar [pass with grade]
Interior Design s.2 (en)d 30 4 pro-seminar 30h
pro-seminar [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.10524