(en)Katalog ECTS

Knowledge about visual actions and structures

(en)Pedagog: dr hab. Jan Mioduszewski
(en)Asystent/ci: mgr Monika Kopczewska

(en)Pole (en)Opis
Course type Obowiązkowy
Didactic methods

Wykład z prezentacja multimedialną

Ćwiczenia warsztatowe

Projekt indywidualny w odpowiedzi na postawiony w ćwiczeniu problem

Dyskusja dydaktyczna, korekta

Language of lecture polski;
Prerequisites

Zaliczenie 1 semestru w zakresie przedmiotu Wiedza o działaniach i strukturach wizualnych

Final requirements

Forma i sposób zaliczenia:

 

Nadesłanie do piątku 29.05.2020 do godz. 16 na e-mail: monika.kopczewska@asp.waw.pl  wszystkich prac wykonanych w odpowiedzi na wszystkie ćwiczenia postawione w semestrze (Skala walorowa szarości, reliefy, kolory dopełniające) zreprodukowanych fotograficznie. Reprodukcje należy ułożyć w wielostronicowy plik .pdf A4, w kolejności ćwiczeń. Plik zapisać w rozdzielczości min. 120 .dpi, nie cięższy niż 15 MB. Prace należy ułożyć w kolejności wykonywania ćwiczeń. Reliefy prosimy sfotografować w 3 ujęciach każdy, na białym tle: 1. całość z góry; 2. całość w ujęciu z góry pod skosem, z widoczną grubością podstawy; 3. wybrany detal.

 

Warunkiem zaliczenia jest realizacja wszystkich ćwiczeń w semestrze.

Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach w semestrze. Student/ka ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności.

Terminowe nadesłanie prac jest kolejnym warunkiem zaliczenia.

 

Kryteria oceny:

 

Ocena indywidualności odpowiedzi na stawiany problem                                                                     

Ocena jakości wykonania i wyrazu podjętej realizacji                                                             

              

 

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Nadesłanie do piątku 29.05.2020 do godz. 16 na e-mail: monika.kopczewska@asp.waw.pl  wszystkich prac wykonanych w odpowiedzi na wszystkie ćwiczenia postawione w semestrze (Skala walorowa szarości, reliefy, kolory dopełniające) zreprodukowanych fotograficznie. Reprodukcje należy ułożyć w wielostronicowy plik .pdf A4, w kolejności ćwiczeń. Plik zapisać w rozdzielczości min. 120 .dpi, nie cięższy niż 15 MB. Prace należy ułożyć w kolejności wykonywania ćwiczeń. Reliefy prosimy sfotografować w 3 ujęciach każdy, na białym tle: 1. całość z góry; 2. całość w ujęciu z góry pod skosem, z widoczną grubością podstawy; 3. wybrany detal.

 

 

Teaching goals (program content, subject description)

Trzy ćwiczenia w semestrze:

1.

Skala walorowa trzech szarości o stopniowaniu równym wykonana z zamalowanych papierów, klejona (A3)

Skala walorowa wielu szarości, malowana(A3)

2.

Relief biały inspirowany strukturami pochodzącymi z natury (format nie większy niż 40x40 cm)

Relief czarny inspirowany strukturami pochodzącymi z natury, wariacja kompozycyjna(format taki sam jak białego)

3.

Zestawienie barw dopełniających- harmonizująca jasność i nasycenie, praca klejona z zamalowanych papierów (A3)

Zestawienie barw dopełniających i szarość o tej samej jasności, praca klejona z zamalowanych papierów (A3)

Gama koloru, praca malowana (A3)

 

Cele dydaktyczne

Celem zajęć jest nauka komponowania i analizy układów wizualnych płaskich i trójwymiarowych.

Założeniem pracowni jest przekazać wiedzę kompozycyjną i rozwinąć indywidualność studenta zgodnie z jego dyspozycjami i talentem.

 

Treści programowe szczegółowo:

·         Przedstawianie światła i cienia w kodzie walorowym. Trzystopniowa skala szarości, wielostopniowa skala szarości- wykład:

1.      Poznanie zagadnienia skali walorowej o równym stopniowaniu.

2.      Poznanie pojęcia waloru (jasności).

3.      Poznanie zjawiska relatywizmu walorowego (pozornego jaśnienia bądź ciemnienia waloru w zależności od formy i kontekstu występowania).

4.      Wprowadzenie pojęcia monochromatyzmu.

5.      Wprowadzenie opozycji barwy achromatyczne (czerń, biel, szarość), barwy chromatyczne (pozostałe kolory).

·         Przedstawianie światła i cienia w kodzie walorowym. Trzystopniowa skala szarości, wielostopniowa skala szarości- ćwiczenie:

1.      Umiejętność tworzenia kompozycji w zawężonej, trzystopniowej skali szarości. Maksymalnie bogate operowanie ograniczonymi środkami wyrazu. Porównanie różnicy oddziaływania pomiędzy kompozycją o twardych przejściach pomiędzy szarościami (kompozycja klejona z szarych zamalowanych przez studenta papierów) a kompozycją swobodnie malowaną w wielostopniowej skali szarości.

·         Działanie światła w reliefie lub układzie przestrzennym.

      Relief biały – odbijający światło. Relief czarny – pochłaniający światło- wykład:

1.   Podział reliefów (relief płaski, wklęsły, wypukły, dwukierunkowy)

2.   Reliefy w sztuce starożytnej.

3.   Reliefy w sztuce awangardy XX wieku.

4.   Rola światłocienia w reliefie – światło i cień jako współtwórcy układu.

·         Działanie światła w reliefie lub układzie przestrzennym.

Relief biały – odbijający światło. Relief czarny – pochłaniający światło- ćwiczenie:

1.      Nabycie umiejętności kształtowania białego i czarnego reliefu z bristolu, pianki, płyty pilśniowej miękkiej.

2.      Nabycie umiejętności celowej organizacji brył, gięcia i obróbki papieru aby uzyskać bogate zjawiska światłocieniowe.

3.      Nabycie umiejętności zestawiania i kontrastowania rozmaitych brył i form z papieru z uwzględnieniem walorów światłocieniowych przy założonym oświetleniu realizacji z jednego kierunku światłem dziennym.

·         Kolory dopełniające. Relatywizm działania neutralnej szarości w sąsiedztwie kolorów dopełniających – wykład:

1.      Koło barw. Barwy dopełniające.

2.      Zjawisko dopełniania barw w fizyce i malarstwie.

3.      Zestawienia dopełniające – najsilniejszy kontrast chromatyczny.

4.      Walor a kontrastowanie barw.

5.      Wpływ zestawienia barw dopełniających na kolor neutralny-szarość.

·         Kolory dopełniające. Relatywizm działania neutralnej szarości w sąsiedztwie kolorów dopełniających – ćwiczenie:

1.   Umiejętność tworzenia kompozycji opartej o kontrast dopełniający wybranej pary barw 

      (np. czerwień-zieleń). Uiejętność tworzenia gamy barwnej.

 

 

 

 

Compulsory literature used during classes

David Hornung, Kolor-kurs dla artystów i projektantów, Universitas, Kraków 2009

Jan Mioduszewski, Kolor, w: Inna Formuła Obrazu/ Struktura, Przestrzeń, Materiał, Kolor, red. Jacek Dyrzyński, Jan Mioduszewski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, 2014

Additional literature recommended for the student's self learning

R. Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa, Warszawa 1978

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Absolwent potrafi:

 

1.       Komponować obrazy z wykorzystaniem wprowadzonych zasad kompozycji. Budować utwory ze znajomością psychofizjologii odbioru obrazu. Przewidywać oddziaływanie zastosowanych środków artystycznych na odczucia widza. Wykorzystywać wiedzę dotyczącą kompozycji w tworzeniu utworów o dużej jakości, silnym wyrazie i ekspresji.

2.       Poprzez ćwiczenia w Pracowni Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych student/ka dąży do umiejętności autoanalizy tworzonych przez siebie obrazów. Bazując na wiedzy kompozycyjnej potrafi podejmować trafne decyzje artystyczne.

3.       Jako artysta/ka-malarz/ka potrafi łączyć zagadnienia malarskie z zagadnieniami pół-przestrzennymi. Potrafi przechodzić od obszarów płaskich (obrazy na płaszczyźnie) do obszarów przestrzennych (reliefy, układy przestrzenne). 

Absolwent zna i rozumie:

 

1.       Zna i rozumie kluczowe zagadnienia związane z komponowaniem utworów na płaszczyźnie oraz podstawowe prawa psychofizjologii widzenia.

2.      Zna i rozumie szczegółowe zagadnienia budowy utworów plastycznych na płaszczyźnie:        

a.       relacje pomiędzy elementami kompozycji, relacje pomiędzy elementami kompozycji a płaszczyzną obrazu, oddziaływanie form użytych w obrazie na widza, uwarunkowania psychofizjologiczne odbioru obrazu i konieczność dostosowania budowy obrazu do tych uwarunkowań, klasyczne zasady harmonii, równowagi. Kształtowanie ekspresji obrazu.

b.       rolę światłocienia w układach pół-przestrzennych - reliefach. Budowanie architektoniki reliefu. Kontrastowanie brył i form w reliefie. Rozumie zależności płaszczyzna-bryła.

c.       malarską skalę walorową szarości o stopniowaniu równym.

d.       zasadę kontrastu dopełniającego barwy. Zna i rozumie teorię koloru.

3.       Rozumie zasady przeprowadzania analizy pracy własnej w kontekście dzieł malarskich, rysunkowych, architektonicznych i innych w sztuce dawnej i współczesnej.  Potrafi oceniać oglądane obrazy, dyskutować o nich z użyciem terminologii związanej z kompozycją wprowadzanej w praktyce, w ćwiczeniach w Pracowni Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych.

e.       Zna i przeczytał przynajmniej dwie lektury spośród wskazanych w bibliografii przedmiotu.

f.        Rozumie znaczenie indywidualnego podejścia do tematu w prowadzonych ćwiczeniach. Stara się aby odpowiedzi na podane tematy były autorskie i oryginalne.

Absolwent jest gotów do:

 

1. dokonania wnikliwej samooceny i krytyki kompozycji własnych utworów plastycznych i kompozycji innych artystów w dziedzinie malarstwa i sztuki. Jest gotów do konstruktywnej krytyki w stosunku do kompozycji artystycznych innych osób; krytycznego formułowania i wyrażania własnych sądów na tematy artystyczne, społeczne i naukowe w obrębie własnej pracy artystycznej.

 

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Pracownia z wyposażona w stoły do prac plastycznych na papierze, krzesła, półki i szuflady do przechowania prac studenckich (grupa 16 osobowa)

Pracownia z wyposażeniem technicznym do prac modelatorskich, instalacji, prac stolarskich

i montażowych (narzędzia i stanowiska do pracy) oraz przekazywania teorii (rzutnik multimedialny).

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Painting / painting s.2 (en)o 30 2 exercise 30h
exercise [pass/exam]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.10999