Katalog ECTS

Wiedza o działaniach i strukturach wizualnych

Pedagog: dr hab. Jan Mioduszewski
Asystent/ci: mgr Monika Kopczewska

Pole Opis
Typ przedmiotu Obowiązkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Wykład z prezentacja multimedialną

Ćwiczenia warsztatowe

Projekt indywidualny w odpowiedzi na postawiony w ćwiczeniu problem

Dyskusja dydaktyczna, korekta

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zaliczenie 1 semestru w zakresie przedmiotu Wiedza o działaniach i strukturach wizualnych

Wymagania końcowe

Forma i sposób zaliczenia:

 

Nadesłanie do piątku 29.05.2020 do godz. 16 na e-mail: monika.kopczewska@asp.waw.pl  wszystkich prac wykonanych w odpowiedzi na wszystkie ćwiczenia postawione w semestrze (Skala walorowa szarości, reliefy, kolory dopełniające) zreprodukowanych fotograficznie. Reprodukcje należy ułożyć w wielostronicowy plik .pdf A4, w kolejności ćwiczeń. Plik zapisać w rozdzielczości min. 120 .dpi, nie cięższy niż 15 MB. Prace należy ułożyć w kolejności wykonywania ćwiczeń. Reliefy prosimy sfotografować w 3 ujęciach każdy, na białym tle: 1. całość z góry; 2. całość w ujęciu z góry pod skosem, z widoczną grubością podstawy; 3. wybrany detal.

 

Warunkiem zaliczenia jest realizacja wszystkich ćwiczeń w semestrze.

Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach w semestrze. Student/ka ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności.

Terminowe nadesłanie prac jest kolejnym warunkiem zaliczenia.

 

Kryteria oceny:

 

Ocena indywidualności odpowiedzi na stawiany problem                                                                     

Ocena jakości wykonania i wyrazu podjętej realizacji                                                             

              

 

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Nadesłanie do piątku 29.05.2020 do godz. 16 na e-mail: monika.kopczewska@asp.waw.pl  wszystkich prac wykonanych w odpowiedzi na wszystkie ćwiczenia postawione w semestrze (Skala walorowa szarości, reliefy, kolory dopełniające) zreprodukowanych fotograficznie. Reprodukcje należy ułożyć w wielostronicowy plik .pdf A4, w kolejności ćwiczeń. Plik zapisać w rozdzielczości min. 120 .dpi, nie cięższy niż 15 MB. Prace należy ułożyć w kolejności wykonywania ćwiczeń. Reliefy prosimy sfotografować w 3 ujęciach każdy, na białym tle: 1. całość z góry; 2. całość w ujęciu z góry pod skosem, z widoczną grubością podstawy; 3. wybrany detal.

 

 

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Trzy ćwiczenia w semestrze:

1.

Skala walorowa trzech szarości o stopniowaniu równym wykonana z zamalowanych papierów, klejona (A3)

Skala walorowa wielu szarości, malowana(A3)

2.

Relief biały inspirowany strukturami pochodzącymi z natury (format nie większy niż 40x40 cm)

Relief czarny inspirowany strukturami pochodzącymi z natury, wariacja kompozycyjna(format taki sam jak białego)

3.

Zestawienie barw dopełniających- harmonizująca jasność i nasycenie, praca klejona z zamalowanych papierów (A3)

Zestawienie barw dopełniających i szarość o tej samej jasności, praca klejona z zamalowanych papierów (A3)

Gama koloru, praca malowana (A3)

 

Cele dydaktyczne

Celem zajęć jest nauka komponowania i analizy układów wizualnych płaskich i trójwymiarowych.

Założeniem pracowni jest przekazać wiedzę kompozycyjną i rozwinąć indywidualność studenta zgodnie z jego dyspozycjami i talentem.

 

Treści programowe szczegółowo:

·         Przedstawianie światła i cienia w kodzie walorowym. Trzystopniowa skala szarości, wielostopniowa skala szarości- wykład:

1.      Poznanie zagadnienia skali walorowej o równym stopniowaniu.

2.      Poznanie pojęcia waloru (jasności).

3.      Poznanie zjawiska relatywizmu walorowego (pozornego jaśnienia bądź ciemnienia waloru w zależności od formy i kontekstu występowania).

4.      Wprowadzenie pojęcia monochromatyzmu.

5.      Wprowadzenie opozycji barwy achromatyczne (czerń, biel, szarość), barwy chromatyczne (pozostałe kolory).

·         Przedstawianie światła i cienia w kodzie walorowym. Trzystopniowa skala szarości, wielostopniowa skala szarości- ćwiczenie:

1.      Umiejętność tworzenia kompozycji w zawężonej, trzystopniowej skali szarości. Maksymalnie bogate operowanie ograniczonymi środkami wyrazu. Porównanie różnicy oddziaływania pomiędzy kompozycją o twardych przejściach pomiędzy szarościami (kompozycja klejona z szarych zamalowanych przez studenta papierów) a kompozycją swobodnie malowaną w wielostopniowej skali szarości.

·         Działanie światła w reliefie lub układzie przestrzennym.

      Relief biały – odbijający światło. Relief czarny – pochłaniający światło- wykład:

1.   Podział reliefów (relief płaski, wklęsły, wypukły, dwukierunkowy)

2.   Reliefy w sztuce starożytnej.

3.   Reliefy w sztuce awangardy XX wieku.

4.   Rola światłocienia w reliefie – światło i cień jako współtwórcy układu.

·         Działanie światła w reliefie lub układzie przestrzennym.

Relief biały – odbijający światło. Relief czarny – pochłaniający światło- ćwiczenie:

1.      Nabycie umiejętności kształtowania białego i czarnego reliefu z bristolu, pianki, płyty pilśniowej miękkiej.

2.      Nabycie umiejętności celowej organizacji brył, gięcia i obróbki papieru aby uzyskać bogate zjawiska światłocieniowe.

3.      Nabycie umiejętności zestawiania i kontrastowania rozmaitych brył i form z papieru z uwzględnieniem walorów światłocieniowych przy założonym oświetleniu realizacji z jednego kierunku światłem dziennym.

·         Kolory dopełniające. Relatywizm działania neutralnej szarości w sąsiedztwie kolorów dopełniających – wykład:

1.      Koło barw. Barwy dopełniające.

2.      Zjawisko dopełniania barw w fizyce i malarstwie.

3.      Zestawienia dopełniające – najsilniejszy kontrast chromatyczny.

4.      Walor a kontrastowanie barw.

5.      Wpływ zestawienia barw dopełniających na kolor neutralny-szarość.

·         Kolory dopełniające. Relatywizm działania neutralnej szarości w sąsiedztwie kolorów dopełniających – ćwiczenie:

1.   Umiejętność tworzenia kompozycji opartej o kontrast dopełniający wybranej pary barw 

      (np. czerwień-zieleń). Uiejętność tworzenia gamy barwnej.

 

 

 

 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

David Hornung, Kolor-kurs dla artystów i projektantów, Universitas, Kraków 2009

Jan Mioduszewski, Kolor, w: Inna Formuła Obrazu/ Struktura, Przestrzeń, Materiał, Kolor, red. Jacek Dyrzyński, Jan Mioduszewski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, 2014

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

R. Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa, Warszawa 1978

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Absolwent potrafi:

 

1.       Komponować obrazy z wykorzystaniem wprowadzonych zasad kompozycji. Budować utwory ze znajomością psychofizjologii odbioru obrazu. Przewidywać oddziaływanie zastosowanych środków artystycznych na odczucia widza. Wykorzystywać wiedzę dotyczącą kompozycji w tworzeniu utworów o dużej jakości, silnym wyrazie i ekspresji.

2.       Poprzez ćwiczenia w Pracowni Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych student/ka dąży do umiejętności autoanalizy tworzonych przez siebie obrazów. Bazując na wiedzy kompozycyjnej potrafi podejmować trafne decyzje artystyczne.

3.       Jako artysta/ka-malarz/ka potrafi łączyć zagadnienia malarskie z zagadnieniami pół-przestrzennymi. Potrafi przechodzić od obszarów płaskich (obrazy na płaszczyźnie) do obszarów przestrzennych (reliefy, układy przestrzenne). 

Absolwent zna i rozumie:

 

1.       Zna i rozumie kluczowe zagadnienia związane z komponowaniem utworów na płaszczyźnie oraz podstawowe prawa psychofizjologii widzenia.

2.      Zna i rozumie szczegółowe zagadnienia budowy utworów plastycznych na płaszczyźnie:        

a.       relacje pomiędzy elementami kompozycji, relacje pomiędzy elementami kompozycji a płaszczyzną obrazu, oddziaływanie form użytych w obrazie na widza, uwarunkowania psychofizjologiczne odbioru obrazu i konieczność dostosowania budowy obrazu do tych uwarunkowań, klasyczne zasady harmonii, równowagi. Kształtowanie ekspresji obrazu.

b.       rolę światłocienia w układach pół-przestrzennych - reliefach. Budowanie architektoniki reliefu. Kontrastowanie brył i form w reliefie. Rozumie zależności płaszczyzna-bryła.

c.       malarską skalę walorową szarości o stopniowaniu równym.

d.       zasadę kontrastu dopełniającego barwy. Zna i rozumie teorię koloru.

3.       Rozumie zasady przeprowadzania analizy pracy własnej w kontekście dzieł malarskich, rysunkowych, architektonicznych i innych w sztuce dawnej i współczesnej.  Potrafi oceniać oglądane obrazy, dyskutować o nich z użyciem terminologii związanej z kompozycją wprowadzanej w praktyce, w ćwiczeniach w Pracowni Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych.

e.       Zna i przeczytał przynajmniej dwie lektury spośród wskazanych w bibliografii przedmiotu.

f.        Rozumie znaczenie indywidualnego podejścia do tematu w prowadzonych ćwiczeniach. Stara się aby odpowiedzi na podane tematy były autorskie i oryginalne.

Absolwent jest gotów do:

 

1. dokonania wnikliwej samooceny i krytyki kompozycji własnych utworów plastycznych i kompozycji innych artystów w dziedzinie malarstwa i sztuki. Jest gotów do konstruktywnej krytyki w stosunku do kompozycji artystycznych innych osób; krytycznego formułowania i wyrażania własnych sądów na tematy artystyczne, społeczne i naukowe w obrębie własnej pracy artystycznej.

 

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Pracownia z wyposażona w stoły do prac plastycznych na papierze, krzesła, półki i szuflady do przechowania prac studenckich (grupa 16 osobowa)

Pracownia z wyposażeniem technicznym do prac modelatorskich, instalacji, prac stolarskich

i montażowych (narzędzia i stanowiska do pracy) oraz przekazywania teorii (rzutnik multimedialny).

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / malarstwo s.2 o 30 2 ćw. 30h
ćw. [ZIE]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10999