(en)Katalog ECTS

Painting for 1st year students

(en)Pedagog: prof. Janusz Knorowski
(en)Asystent/ci: mgr Maja Kitajewska

(en)Pole (en)Opis
Course type Kierunkowy
Didactic methods

- Wykład z elementami dyskusji na temat budowy obrazu

- Wykład z prezentacją multimedialną

- Dialog i dyskusja dydaktyczna w trakcie realizowanych zadań i wymiana poglądów na ich temat

w trakcie zajęć oraz przeglądów semestralnych. 

 

 Ćwiczenia :

- szkice malarskie

- proces budowy i powstawania obrazu, analiza z dyskusją

- studium postaci we wnętrzu 

- zadania kompozycyjne na zadany temat

- praktyczne ćwiczenia warsztatowe

- projekt indywidualny

Language of lecture polski;
Prerequisites

Pozytywny wynik rekrutacji na jednolite studia magisterskie dla kierunku Malarstwa.

Final requirements

-Zaliczenie przeglądu semestralnego, prezentacja obrazów wykonanych w pracowni z modela

( m.in jeden obraz z każdego ustawienia modela, semestralne zadanie tematyczne : pozytyw / negatyw, składające się z dwóch obrazów o zbliżonym formacie).

 

-Uczestnictwo w przygotowaniu wystawy semestralnej.

 

-Komisyjne zaliczenie semestru.

 

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

-egzamin komisyjny z oceną.

-zaliczenie ćwiczeń na podstawie wykonanych prac plastycznych (obrazy z pracowni i zadania semestralne).

-obowiązkowe uczestnictwo w przeglądach w czasie trwania semestru. 

 

-ocena obecności na wykładach i zajęciach.

-ocena wykonania prac malarskich i ich jakości artystycznej.

-ocena indywidualnej i twórczej interpretacji zadań stawianych w pracowni.

-ocena postępów studenta w semestrze.

 

 

Teaching goals (program content, subject description)

Program edukacyjny pracowni polega na podmiotowym podejściu do każdego studenta i na kreatywnym dialogu z prowadzącym.
Przede wszystkim zajęcia oparte są na codziennej pracy z modelem. Pozy zwykle zmieniane są co dwa tygodnie,
choć przynajmniej raz w roku ustawiamy krótsze, kilkudniowe aby zmusić podopiecznych do zastosowania innego rytmu malowania
i skierowaniu rozwiązań artystycznych w stronę wrażenia, pewnej skrótowości czy ekspresyjności. Ustawienia, które proponujemy,
za każdym razem różnią się między sobą, czasem punkt ciężkości położony jest na samego modela – na problemy anatomii,
światłocienia, portretu psychologicznego, a czasem na relację figury ludzkiej z przestrzenią, kolorem, a nawet na tworzeniu pewnych podpowiedzi narracyjnych
mających na celu rozwój wyobraźni. W naturalny sposób taki rodzaj pracy powinien służyć rozwojowi wrażliwości, umiejętności obserwacji natury
i jej własnego interpretowania, a także doskonaleniu wiedzy z zakresu technologii, sposobów malowania, szukania indywidualnej
formy wypowiedzi w ramach jak najszerzej rozumianego realizmu. Dodatkowym, acz bardzo istotnym elementem edukacji
naszych studentów są zadania tematyczne, które zazwyczaj ogłaszane są raz lub dwa razy w ciągu semestru.

Compulsory literature used during classes

- Artyści o sztuce : Od van Gogha do Picassa / oprac. Elżbieta Grabska, Hanna Morawska.

- O sztuce / E.H. Gombrich.

- Rozmowy z Francisem Baconem : Brutalność faktu / David Sylvester ; tłum. Marek Wasilewski.

- Wiedza tajemna. Sekrety technik malarskich Dawnych Mistrzów / David Hockney.

 

Additional literature recommended for the student's self learning

- Punkt i linia a płaszczyzna : Przyczynek do analizy elementów malarskich / Wasyl Kandyński ; tłum. Stanisław Fijałkowski.

- Notatki malarskie : Dzienniki 1954 - 1966 / Jan Cybis ; wstęp Dominik Horodyński.

- Teoria widzenia / Władysław Strzemiński ; [redakcja naukowa Iwona Luba ; przedmowa Julian Przyboś].

- Dzienniki 1. Część pierwsza ( 1822 - 1853 ) / Eugene Delacroix ; tłum. Joanna Guze, Julia Hartwig.

- Dzienniki 2. Część druga (1854 - 1863) / Eugene Delacroix ; oprac. Andre Joubin ; wstęp Juliusz Starzyński.

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI

1.Wykorzystywać posiadaną wiedzę oraz swój talent i wrażliwość artystyczną w wykonywaniu szkiców
malarskich, obrazów średniego i dużego formatu o wysokiej jakości. 
2.Wykorzystywać posiadana wiedzę w realizacji malarskiego studium z modela w ustawieniach pracownianych i
zadaniach stawianych w pracowni oraz własnej pracy malarskiej.
3. Świadomie wykorzystywać wiedzę dotyczącą środków wyrazu, kształtowania kolorystyki i ekspresji w
tworzeniu oryginalnych, wysokiej jakości obrazów.
4. Potrafi samodzielnie wykonać dzieło malarskie za które w pełni odpowiada pod względem estetycznym,
etycznym, społecznym i prawnym.
5. Ma dobrze opanowany warsztat malarski w zakresie malarstwa w technice olejnej, akrylowej i temperowej i
potrafi wykonywać obrazy prawidłowe technologicznie.
6.Opracować i przedstawić werbalnie analizę obrazu w kontekstach tematycznych (treść) i wizualnych (forma)

WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE 

1.Kluczowe problemy malarskie: 
a. malarskie studium postaci ludzkiej z uwzględnieniem budowy anatomicznej, prawidłowych proporcji
,oddania charakteru i podobieństwa modela;
b. malarskie studium wnętrza z uwzględnieniem roli oddania przestrzeni w obrazie, oraz prawidłowego
przedstawienia, rzutowania brył w perspektywie zbieżnej
c. malarskie studium martwej natury, przedmiotu i znaczenie oddania proporcji, faktur i koloru w martwej
naturze
d. malarskie studium pejzażu i znaczenie oddania światła, perspektywy powietrznej i atmosfery
e. wagę dobór tematu i zbudowania właściwej i przekonywującej koncepcji obrazu
f. zagadnienie doboru właściwych środków wyrazu w malarstwie
g. znaczenie i siła koloru, prawidłowe widzenie nasycenia i temperatury barwy, budowę kontrastów,
odzwierciedlenie koloru lokalnego.
h. prawidłowe budowanie zależności walorowych i temperaturowych ustawienie waloru (jasności koloru) i
zagadnienie światłocienia w obrazie
i. sposób opracowania modelunku w malarstwie
j. budowę przestrzeń w obrazie
k. ułożenie kompozycji, grę złudzeń optycznych
i. proces budowy obrazu w kontekstach tematycznych (treść) i wizualnych (forma)
2. Zna przynajmniej trzy spośród lektur podanych w bibliografii przedmiotu. Potrafi analizować
lektury i wyciągać wnioski z wiedzy teoretycznej które przyczyniają się do jej/jego postępów w pracy
malarskiej.
3. Znaczenie oryginalności postawy artystycznej. Rozumie znaczenie procesu twórczego
prowadzącego do osiągania szczerej, autentycznej, własnej wypowiedzi malarskiej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO


1. Krytycznego formułowania i wyrażania własnych sądów na temat malarstwa, kierunków w malarstwie.
Formułowania i wyrażania opinii na temat własnych obrazów, bronienia swoich artystycznych racji,
argumentowania. 

2. Konstruktywnej dyskusji w pracowni, w grupie koleżanek i kolegów, analizowania wystawy końcowej,
wyrażania opinii na temat malarstwa z zachowaniem tolerancji na postawy i wrażliwość innych
studentek i studentów.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Dobrze oświetlone dwie pracownie, w których znajdują się sztalugi, kubiki, draperie, 

akcesoria dla modeli, zlewozmywak.

 

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Painting / painting s.2 (en)o 210 8 exercise 210h
exercise [com. exam]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.11002