Katalog ECTS

Malarstwo dla I roku

Pedagog: prof. Janusz Knorowski
Asystent/ci: mgr Maja Kitajewska

Pole Opis
Typ przedmiotu Kierunkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

- Wykład z elementami dyskusji na temat budowy obrazu

- Wykład z prezentacją multimedialną

- Dialog i dyskusja dydaktyczna w trakcie realizowanych zadań i wymiana poglądów na ich temat

w trakcie zajęć oraz przeglądów semestralnych. 

 

 Ćwiczenia :

- szkice malarskie

- proces budowy i powstawania obrazu, analiza z dyskusją

- studium postaci we wnętrzu 

- zadania kompozycyjne na zadany temat

- praktyczne ćwiczenia warsztatowe

- projekt indywidualny

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Pozytywny wynik rekrutacji na jednolite studia magisterskie dla kierunku Malarstwa.

Wymagania końcowe

-Zaliczenie przeglądu semestralnego, prezentacja obrazów wykonanych w pracowni z modela

( m.in jeden obraz z każdego ustawienia modela, semestralne zadanie tematyczne : pozytyw / negatyw, składające się z dwóch obrazów o zbliżonym formacie).

 

-Uczestnictwo w przygotowaniu wystawy semestralnej.

 

-Komisyjne zaliczenie semestru.

 

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

-egzamin komisyjny z oceną.

-zaliczenie ćwiczeń na podstawie wykonanych prac plastycznych (obrazy z pracowni i zadania semestralne).

-obowiązkowe uczestnictwo w przeglądach w czasie trwania semestru. 

 

-ocena obecności na wykładach i zajęciach.

-ocena wykonania prac malarskich i ich jakości artystycznej.

-ocena indywidualnej i twórczej interpretacji zadań stawianych w pracowni.

-ocena postępów studenta w semestrze.

 

 

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Program edukacyjny pracowni polega na podmiotowym podejściu do każdego studenta i na kreatywnym dialogu z prowadzącym.
Przede wszystkim zajęcia oparte są na codziennej pracy z modelem. Pozy zwykle zmieniane są co dwa tygodnie,
choć przynajmniej raz w roku ustawiamy krótsze, kilkudniowe aby zmusić podopiecznych do zastosowania innego rytmu malowania
i skierowaniu rozwiązań artystycznych w stronę wrażenia, pewnej skrótowości czy ekspresyjności. Ustawienia, które proponujemy,
za każdym razem różnią się między sobą, czasem punkt ciężkości położony jest na samego modela – na problemy anatomii,
światłocienia, portretu psychologicznego, a czasem na relację figury ludzkiej z przestrzenią, kolorem, a nawet na tworzeniu pewnych podpowiedzi narracyjnych
mających na celu rozwój wyobraźni. W naturalny sposób taki rodzaj pracy powinien służyć rozwojowi wrażliwości, umiejętności obserwacji natury
i jej własnego interpretowania, a także doskonaleniu wiedzy z zakresu technologii, sposobów malowania, szukania indywidualnej
formy wypowiedzi w ramach jak najszerzej rozumianego realizmu. Dodatkowym, acz bardzo istotnym elementem edukacji
naszych studentów są zadania tematyczne, które zazwyczaj ogłaszane są raz lub dwa razy w ciągu semestru.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

- Artyści o sztuce : Od van Gogha do Picassa / oprac. Elżbieta Grabska, Hanna Morawska.

- O sztuce / E.H. Gombrich.

- Rozmowy z Francisem Baconem : Brutalność faktu / David Sylvester ; tłum. Marek Wasilewski.

- Wiedza tajemna. Sekrety technik malarskich Dawnych Mistrzów / David Hockney.

 

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

- Punkt i linia a płaszczyzna : Przyczynek do analizy elementów malarskich / Wasyl Kandyński ; tłum. Stanisław Fijałkowski.

- Notatki malarskie : Dzienniki 1954 - 1966 / Jan Cybis ; wstęp Dominik Horodyński.

- Teoria widzenia / Władysław Strzemiński ; [redakcja naukowa Iwona Luba ; przedmowa Julian Przyboś].

- Dzienniki 1. Część pierwsza ( 1822 - 1853 ) / Eugene Delacroix ; tłum. Joanna Guze, Julia Hartwig.

- Dzienniki 2. Część druga (1854 - 1863) / Eugene Delacroix ; oprac. Andre Joubin ; wstęp Juliusz Starzyński.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI

1.Wykorzystywać posiadaną wiedzę oraz swój talent i wrażliwość artystyczną w wykonywaniu szkiców
malarskich, obrazów średniego i dużego formatu o wysokiej jakości. 
2.Wykorzystywać posiadana wiedzę w realizacji malarskiego studium z modela w ustawieniach pracownianych i
zadaniach stawianych w pracowni oraz własnej pracy malarskiej.
3. Świadomie wykorzystywać wiedzę dotyczącą środków wyrazu, kształtowania kolorystyki i ekspresji w
tworzeniu oryginalnych, wysokiej jakości obrazów.
4. Potrafi samodzielnie wykonać dzieło malarskie za które w pełni odpowiada pod względem estetycznym,
etycznym, społecznym i prawnym.
5. Ma dobrze opanowany warsztat malarski w zakresie malarstwa w technice olejnej, akrylowej i temperowej i
potrafi wykonywać obrazy prawidłowe technologicznie.
6.Opracować i przedstawić werbalnie analizę obrazu w kontekstach tematycznych (treść) i wizualnych (forma)

WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE 

1.Kluczowe problemy malarskie: 
a. malarskie studium postaci ludzkiej z uwzględnieniem budowy anatomicznej, prawidłowych proporcji
,oddania charakteru i podobieństwa modela;
b. malarskie studium wnętrza z uwzględnieniem roli oddania przestrzeni w obrazie, oraz prawidłowego
przedstawienia, rzutowania brył w perspektywie zbieżnej
c. malarskie studium martwej natury, przedmiotu i znaczenie oddania proporcji, faktur i koloru w martwej
naturze
d. malarskie studium pejzażu i znaczenie oddania światła, perspektywy powietrznej i atmosfery
e. wagę dobór tematu i zbudowania właściwej i przekonywującej koncepcji obrazu
f. zagadnienie doboru właściwych środków wyrazu w malarstwie
g. znaczenie i siła koloru, prawidłowe widzenie nasycenia i temperatury barwy, budowę kontrastów,
odzwierciedlenie koloru lokalnego.
h. prawidłowe budowanie zależności walorowych i temperaturowych ustawienie waloru (jasności koloru) i
zagadnienie światłocienia w obrazie
i. sposób opracowania modelunku w malarstwie
j. budowę przestrzeń w obrazie
k. ułożenie kompozycji, grę złudzeń optycznych
i. proces budowy obrazu w kontekstach tematycznych (treść) i wizualnych (forma)
2. Zna przynajmniej trzy spośród lektur podanych w bibliografii przedmiotu. Potrafi analizować
lektury i wyciągać wnioski z wiedzy teoretycznej które przyczyniają się do jej/jego postępów w pracy
malarskiej.
3. Znaczenie oryginalności postawy artystycznej. Rozumie znaczenie procesu twórczego
prowadzącego do osiągania szczerej, autentycznej, własnej wypowiedzi malarskiej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO


1. Krytycznego formułowania i wyrażania własnych sądów na temat malarstwa, kierunków w malarstwie.
Formułowania i wyrażania opinii na temat własnych obrazów, bronienia swoich artystycznych racji,
argumentowania. 

2. Konstruktywnej dyskusji w pracowni, w grupie koleżanek i kolegów, analizowania wystawy końcowej,
wyrażania opinii na temat malarstwa z zachowaniem tolerancji na postawy i wrażliwość innych
studentek i studentów.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Dobrze oświetlone dwie pracownie, w których znajdują się sztalugi, kubiki, draperie, 

akcesoria dla modeli, zlewozmywak.

 

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / malarstwo s.2 o 210 8 ćw. 210h
ćw. [egz. kom.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.11002