(en)Katalog ECTS

Techniki rzeźbiarskie

(en)Pedagog: dr hab. Wiesław Procyk, Antoni Ciężkowski

(en)Pole (en)Opis
Course type NK - obowiązkowy
Didactic methods
 1. Wykłady na temat narzędzi stosowanych w trakcie wykonywania:modeli, for,odlewów i kopii rzeźb i płaskorzeźb oraz ich dawnegoi współczesnego nazewnictwa.
 2. Wykłady kursowe na temat  techniki wykonywania modeli rzeźbiarskich i architektoniczno-rzeźbiarskich, form odlewniczych, odlewów kopii materiałowej, rzeźb, płaskorzeźb- wykorzystanie prezentacji multimedialnej.
 3. Ćwiczenia manualne z zakresu praktycznego zastosowania narzędzi w trakcie procesu twórczego.
 4. Ocena poziomu wykorzystania fachowej wiedzy w trakcie realizacji zadań dydaktycznych.

Tryb stacjonarny.

Language of lecture polski;
Prerequisites

Zdany egzamin wstępny na Wydział Konserwacji i Restauracji Dziel Sztuki o specjalizacji Konserwacja i Restauracja Rzeźby i Elementów Architektury (I rok).

Pozytywne zaliczenie pierwszego roku studiów na kierunku Konserwacji i Restauracji Dziel Sztuki:

 1. Wrodzone zdolności plastyczne, sprawność  i umiejętność koordynacji zmysłowo-ruchowej.
 2. Umiejętność przestrzennej analizy formy rzeźbiarskiej.
 3. Podstawowa znajomość właściwości surowców skalnych, tworzyw plastycznych, materiałów do wykonania form i odlewów.
 4. Umiejętność posługiwania się narzędziami rzeźbiarskimi.
 5. Znajomość wybranych zagadnień z historii sztuki, zakresu stylistycznej klasyfikacji zabytkowej formy rzeźbiarskiej i dekoracji powierzchni architektonicznych.
Final requirements

Egzamin teoretyczny na zakończenie semestru w zakresie:

 1. Rozumienia zasad kompozycji płaskorzeźbionego elementu architektoniczno-rzeźbiarskiego.
 2. Umiejętność wykorzystania wiedzy praktycznej jako środków technologiczno-technicznych w procesie ochrony zabytków kamiennych. 
 3. Rozumienia pojęć ratowania zabytków dóbr kultury na drodze technik powielania oryginału metodami sztukatorskimi.
 4. Wykorzystania rzeźbiarskich technik plastyczno-estetycznych w rozwijaniu warsztatu konserwatora dzieł sztuki oraz definiowania artystycznego poziomu realizowanych prac konserwatorskich.
 5. Rozumienia pojęć inkrustacji, technik "pietro dure" oraz opanowania ich technologii wykonania, jako historycznych środków wyrazu plastycznego w rekonstrukcji dzieła sztuki.
 6. Umiejętności wykorzystania technik plastyczno-estetycznych na polu własnego rozwoju indywidualnego oraz koncepcji artystycznych.
 7. Praktycznej wiedzy na temat technik i technologii wykonywania modeli rzeźbiarskich, form odlewniczych i odlewów oraz szlachetnych wypraw dekoracyjnych wyrobów sztukatorskich.

Zaliczenie końcowe w aspekcie praktycznym:

 • Wykonanie kopii płaskorzeźby na drodze poznawczej, odręcznego modelowania w surowcu skalnym według historycznego wzoru (model z oryginału) najczęściej w wapiennym materiale kamiennym - przy użyciu tradycyjnych narzędzi rzeźbiarskich i prostych pomocy pomiarowych (cyrkiel zwykły, cyrkiel "macki", kątownik,linia) - semestr 2.
 • Zakomponowanie i realizacja wybranych detali architektonicznych metodami sztukatorskimi, w ramach technik dawnych i współcześnie stosowanych, wykorzystanie historycznych i współczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie planowanej realizacji - semestr 3.
 • Zaprojektowanie i wykonanie ornamentu oraz reliefu techniką reliefu w krystalicznych i zbitych surowcach skalnych przy użyciu tradycyjnych narzędzi rzeźbiarskich - semestr 4 .

Prezentacja ćwiczenia wraz z omówieniem rezultatów prac w formie wystawy przygotowywanej na koniec semestru.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)
 1. Egzamin podsumowujący w formie pisemnej na zakończenie semestru z opanowania składowych materialu teoretycznego, omawianego w obrębie semestru.
 2. ocena poziomu artystycznego i technicznego wykonanych prac.
 3. Ocena stopnia plastycznego zaangażowania w realizację programu.
 4. Średnia ocen składowych z poszczególnych ćwiczeń.

Skala ocen pięciostopniowa.

Teaching goals (program content, subject description)

Cele dydaktyczne:

 1. Opanowanie manualnych umiejętności w zakresie metod obróbki rzeźbiarskiej w różnych typach materiałów skalnych.
 2. Rozwijanie zdolności artystycznych na polu kompozycji rzeźbiarskiej i płaskorzeźbionej - ornamentu, reliefu.
 3. Doskonalenie relacji pomiędzy zmysłem postrzegania a receptorami na płaszczyźnie doświadczeń ogólnoplastycznych a także w pracach konserwatorskich  np: w cyklu uzupełniania i rekonstrukcji.
 4. Poznanie materiałów oraz całej gamy zabiegów technicznych, niezbędnych podczas wykonywania prac modelunkowych, formierskich, odlewniczych oraz w pracach sztukatorskich.

Treści programowe:

 1. Zajęcia w zakresie teoretycznym realizowane w formie wykładów monograficznych, gdzie omawiane są  podstawy projektowania plastycznego i kompozycji rzeźbiarskiej.
 2. W trakcie dialogu dydaktycznego komentowane są kwestie zasad kompozycji reliefu i wykonywania napisów. Dobra typologiczna znajomość stylistyczna ornamentyki i architektonicznego kostiumu elewacji oraz małej architektury. 
 3. Prezentacja zróżnicowanych rozwiązań technologicznych w zakresie realizacji detali architektonicznych metodami sztukatorskimi.
 4. Profil technologiczny ćwiczeń praktycznych wprowadza słuchaczy w arkana projektowania i wykonywania form rzeźbiarskich. Prezentacja technologii i techniki realizacji form z sztucznego kamienia oraz nakładania powłok dekoracyjnych, także jako elementów  ochrony zabytkowego oryginału.
 5.  Ćwiczenia polegają na: praktycznym opanowaniu zasad projektowania ornamentu w formie reliefu i płaskorzeźby, zakomponowaniu i wykonaniu motywu lub detalu architektonicznego w wybranym materiale z grupy skał osadowych lub krystalicznych.
 6.  Wybrane domeny dotyczą opanowania technik rekonstrukcji rzeźbiarskiej w zakresie inkrustacji i zdobienia kamienia.

Treść zajęć:

 1. Wykłady prowadzą do kognitywnego opracowania podstaw projektowania plastycznego na płaszczyźnie rzeźbiarskiego modelunku i komponowania w obszarze kostiumu historycznych elewacji.
 2. Tryb zajęć ma charakter poznawczy.
 3. Rozwój realizacji płaskorzeźbionego motywu lub detalu architektonicznego na drodze bezpośredniego przekazu doświadczeń praktycznych.  
 4. Przekazywanie w relacjach dydaktycznych  zasad i metod realizacji technik zdobienia kamienia oraz technologii kompozycji reliefu i wykonywania napisów.
 5. Opanowanie podstaw technik rekonstrukcji uszkodzonego oryginału w efekcie wzajemnej komunikacji na płaszczyźnie technologicznej.

 

Compulsory literature used during classes

Technologia i techniki obróbki kamienia.

 1. Marmury kieleckie;Kowalczewski S., PZWSZ Warszawa 1972.
 2. Kamieniarstwo, cz I. Technologia surowca kamieniarskiego. PZWSZ. Warszawa 1952.
 3. Ręczna obróbka kamienia;Tyrowicz T., PZWSZ, Warszawa 1952. 
 4. Marmury polskie.  Wydobycie i zastosowanie w budownictwie; Tolkanowicz E., "Świat kamienia" 4(11)/2001 s 73- 76. 
 5. Analiza materiałowa zabytków małej architektury i Rzeźby kamiennej z XVI i początków XVIII wieku w Wilnie i Nieświerzu, w Sztuka Kresów wschodnich t.6 p. red. Krasny P., Beltej A., Kraków 2006.

Techniki sztukatorskie 

 1. Restytucja wnętrz historycznych Zamku Królewskiego (w Warszawie);Krakowska-Plich E., OZ GKZ. Warszawa N 1/2, 1987.
 2. Materiałoznawstwo tworzyw artystycznych i ich konserwacja; Krzemień A., PWN Łódź-Warszawa 1956.
 3. Prace Instytutu Urbanistyki i Architektury. Gips w budownictwie i architekturze. Wilk J.,  BiA.  Z3, SA; Warszawa 1956.
 4. Sztukatorstwo (Technologia);Wolski Z., WSiP. Warszawa 1988.
Additional literature recommended for the student's self learning
 1. Restaurierung von Steindenkmalen; Verlag Callwey, Wihr R., Munchen 1980.
 2. Kamieniarstwo; Wilcke H., Thunig W., WSiP. Warszawa 1978.
 3. Słownik terminologiczny Sztuk Pięknych; Kozakiewicz S., PWN Warszawa 1976.
 4. Technologia obróbki udarowej kamienia; Perier K., Synkiewicz F., Słupik E., Świerczek J., Wyd.II uzupełnione Kraków 1978.
 5. Roboty sztukatorskie; Dilis J., Warszawa 1961. 
Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

KU_01 wykorzystywać właściwe środki ekspresji w realizacji prac  artystycznych, świadomie rozwijać własną osobowość twórczą,posługiwać się odpowiednimi narzędziami i materiałami w zależności od techniki wykonywanej pracy.

KU_08  zorganizować warsztat i odpowiednie warunki pracy, posługiwać się specjalistycznymi urządzeniami i narzędziami przestrzegając przepisów bhp.

KU_09 posługiwać się różnymi technikami artystycznymi oraz wykonywać kopie dziel sztuki (odpowiednio z ukończoną specjalizacją) zgodnie z kanonami danej epoki.

KW_01  zasady realizacji prac artystycznych zgodnie z ukończoną specjalizacją, różne formy wypowiedzi artystycznej, złożoność procesu tworzenia dzieła sztuki zgodnie z własnymi zamierzeniami twórczymi.

KW_11 technikę wykonania i budowę technologiczną różnych gatunków sztuk plastycznych (zgodnie z ukończoną specjalizacją) w kontekście ich uwarunkowań historycznych oraz praktyki wykonawczej.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Pracownia wyposażona wkopie detali architektonicznych i rzeźbiarskich pozyskane metodą odlewu gipsowego z oryginału oraz elementy oryginalne np. pozostałości po zabiegach rekonstrukcji lub zamiany oryginału na kopię.

Prezentacja oryginalnych przykładów tradycyjnych narzędzi rzeźbiarskich. Prezentacja technik realizacji motywów rzeźbiarskich z zakresu figuralnej rzeźby kamiennej i plastycznego kostiumu powierzchni architektonicznych z wykorzystaniem przykładów cyfrowej dokumentacji fotograficznej -DVD,pokazy w programie PowerPoint,

Pomoce dydaktyczne: odtwarzacz z nagrywarką DVD, cyfrowy aparat fotograficzny, kamera DVD - HD do realizacji autorskich prezentacji, rzutnik multimedialny.

 

 

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)czas[h] ECTS (en)forma pass
Conservation and Restoration of Works of Art / s.8 (en)o 30 1 exercise 30h
exercise [com. exam]
Conservation and Restoration of Works of Art / s.6 (en)o 15 1 exercise 15h
exercise [exam]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury s.4 (en)o 45 2 exercise 45h
exercise [exam]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury s.2 (en)o 30 3 exercise 30h
exercise [com. exam]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.11267