(en)Katalog ECTS

Techniki rzeźbiarskie

(en)Pedagog: dr hab. Wiesław Procyk, Antoni Ciężkowski

(en)Pole (en)Opis
Course type NK - obowiązkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)
 1. Wykłady na temat narzędzi stosowanych w trakcie wykonywania:modeli, for,odlewów i kopii rzeźb i płaskorzeźb oraz ich dawnegoi współczesnego nazewnictwa.
 2. Wykłady kursowe na temat  techniki wykonywania modeli rzeźbiarskich i architektoniczno-rzeźbiarskich, form odlewniczych, odlewów kopii materiałowej, rzeźb, płaskorzeźb- wykorzystanie prezentacji multimedialnej.
 3. Ćwiczenia manualne z zakresu praktycznego zastosowania narzędzi w trakcie procesu twórczego.
 4. Ocena poziomu wykorzystania fachowej wiedzy w trakcie realizacji zadań dydaktycznych.

Tryb stacjonarny.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zdany egzamin wstępny na Wydział Konserwacji i Restauracji Dziel Sztuki o specjalizacji Konserwacja i Restauracja Rzeźby i Elementów Architektury (I rok).

Pozytywne zaliczenie pierwszego roku studiów na kierunku Konserwacji i Restauracji Dziel Sztuki:

 1. Wrodzone zdolności plastyczne, sprawność  i umiejętność koordynacji zmysłowo-ruchowej.
 2. Umiejętność przestrzennej analizy formy rzeźbiarskiej.
 3. Podstawowa znajomość właściwości surowców skalnych, tworzyw plastycznych, materiałów do wykonania form i odlewów.
 4. Umiejętność posługiwania się narzędziami rzeźbiarskimi.
 5. Znajomość wybranych zagadnień z historii sztuki, zakresu stylistycznej klasyfikacji zabytkowej formy rzeźbiarskiej i dekoracji powierzchni architektonicznych.
Wymagania końcowe

Egzamin teoretyczny na zakończenie semestru w zakresie:

 1. Rozumienia zasad kompozycji płaskorzeźbionego elementu architektoniczno-rzeźbiarskiego.
 2. Umiejętność wykorzystania wiedzy praktycznej jako środków technologiczno-technicznych w procesie ochrony zabytków kamiennych. 
 3. Rozumienia pojęć ratowania zabytków dóbr kultury na drodze technik powielania oryginału metodami sztukatorskimi.
 4. Wykorzystania rzeźbiarskich technik plastyczno-estetycznych w rozwijaniu warsztatu konserwatora dzieł sztuki oraz definiowania artystycznego poziomu realizowanych prac konserwatorskich.
 5. Rozumienia pojęć inkrustacji, technik "pietro dure" oraz opanowania ich technologii wykonania, jako historycznych środków wyrazu plastycznego w rekonstrukcji dzieła sztuki.
 6. Umiejętności wykorzystania technik plastyczno-estetycznych na polu własnego rozwoju indywidualnego oraz koncepcji artystycznych.
 7. Praktycznej wiedzy na temat technik i technologii wykonywania modeli rzeźbiarskich, form odlewniczych i odlewów oraz szlachetnych wypraw dekoracyjnych wyrobów sztukatorskich.

Zaliczenie końcowe w aspekcie praktycznym:

 • Wykonanie kopii płaskorzeźby na drodze poznawczej, odręcznego modelowania w surowcu skalnym według historycznego wzoru (model z oryginału) najczęściej w wapiennym materiale kamiennym - przy użyciu tradycyjnych narzędzi rzeźbiarskich i prostych pomocy pomiarowych (cyrkiel zwykły, cyrkiel "macki", kątownik,linia) - semestr 2.
 • Zakomponowanie i realizacja wybranych detali architektonicznych metodami sztukatorskimi, w ramach technik dawnych i współcześnie stosowanych, wykorzystanie historycznych i współczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie planowanej realizacji - semestr 3.
 • Zaprojektowanie i wykonanie ornamentu oraz reliefu techniką reliefu w krystalicznych i zbitych surowcach skalnych przy użyciu tradycyjnych narzędzi rzeźbiarskich - semestr 4 .

Prezentacja ćwiczenia wraz z omówieniem rezultatów prac w formie wystawy przygotowywanej na koniec semestru.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)
 1. Egzamin podsumowujący w formie pisemnej na zakończenie semestru z opanowania składowych materialu teoretycznego, omawianego w obrębie semestru.
 2. ocena poziomu artystycznego i technicznego wykonanych prac.
 3. Ocena stopnia plastycznego zaangażowania w realizację programu.
 4. Średnia ocen składowych z poszczególnych ćwiczeń.

Skala ocen pięciostopniowa.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Cele dydaktyczne:

 1. Opanowanie manualnych umiejętności w zakresie metod obróbki rzeźbiarskiej w różnych typach materiałów skalnych.
 2. Rozwijanie zdolności artystycznych na polu kompozycji rzeźbiarskiej i płaskorzeźbionej - ornamentu, reliefu.
 3. Doskonalenie relacji pomiędzy zmysłem postrzegania a receptorami na płaszczyźnie doświadczeń ogólnoplastycznych a także w pracach konserwatorskich  np: w cyklu uzupełniania i rekonstrukcji.
 4. Poznanie materiałów oraz całej gamy zabiegów technicznych, niezbędnych podczas wykonywania prac modelunkowych, formierskich, odlewniczych oraz w pracach sztukatorskich.

Treści programowe:

 1. Zajęcia w zakresie teoretycznym realizowane w formie wykładów monograficznych, gdzie omawiane są  podstawy projektowania plastycznego i kompozycji rzeźbiarskiej.
 2. W trakcie dialogu dydaktycznego komentowane są kwestie zasad kompozycji reliefu i wykonywania napisów. Dobra typologiczna znajomość stylistyczna ornamentyki i architektonicznego kostiumu elewacji oraz małej architektury. 
 3. Prezentacja zróżnicowanych rozwiązań technologicznych w zakresie realizacji detali architektonicznych metodami sztukatorskimi.
 4. Profil technologiczny ćwiczeń praktycznych wprowadza słuchaczy w arkana projektowania i wykonywania form rzeźbiarskich. Prezentacja technologii i techniki realizacji form z sztucznego kamienia oraz nakładania powłok dekoracyjnych, także jako elementów  ochrony zabytkowego oryginału.
 5.  Ćwiczenia polegają na: praktycznym opanowaniu zasad projektowania ornamentu w formie reliefu i płaskorzeźby, zakomponowaniu i wykonaniu motywu lub detalu architektonicznego w wybranym materiale z grupy skał osadowych lub krystalicznych.
 6.  Wybrane domeny dotyczą opanowania technik rekonstrukcji rzeźbiarskiej w zakresie inkrustacji i zdobienia kamienia.

Treść zajęć:

 1. Wykłady prowadzą do kognitywnego opracowania podstaw projektowania plastycznego na płaszczyźnie rzeźbiarskiego modelunku i komponowania w obszarze kostiumu historycznych elewacji.
 2. Tryb zajęć ma charakter poznawczy.
 3. Rozwój realizacji płaskorzeźbionego motywu lub detalu architektonicznego na drodze bezpośredniego przekazu doświadczeń praktycznych.  
 4. Przekazywanie w relacjach dydaktycznych  zasad i metod realizacji technik zdobienia kamienia oraz technologii kompozycji reliefu i wykonywania napisów.
 5. Opanowanie podstaw technik rekonstrukcji uszkodzonego oryginału w efekcie wzajemnej komunikacji na płaszczyźnie technologicznej.

 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Technologia i techniki obróbki kamienia.

 1. Marmury kieleckie;Kowalczewski S., PZWSZ Warszawa 1972.
 2. Kamieniarstwo, cz I. Technologia surowca kamieniarskiego. PZWSZ. Warszawa 1952.
 3. Ręczna obróbka kamienia;Tyrowicz T., PZWSZ, Warszawa 1952. 
 4. Marmury polskie.  Wydobycie i zastosowanie w budownictwie; Tolkanowicz E., "Świat kamienia" 4(11)/2001 s 73- 76. 
 5. Analiza materiałowa zabytków małej architektury i Rzeźby kamiennej z XVI i początków XVIII wieku w Wilnie i Nieświerzu, w Sztuka Kresów wschodnich t.6 p. red. Krasny P., Beltej A., Kraków 2006.

Techniki sztukatorskie 

 1. Restytucja wnętrz historycznych Zamku Królewskiego (w Warszawie);Krakowska-Plich E., OZ GKZ. Warszawa N 1/2, 1987.
 2. Materiałoznawstwo tworzyw artystycznych i ich konserwacja; Krzemień A., PWN Łódź-Warszawa 1956.
 3. Prace Instytutu Urbanistyki i Architektury. Gips w budownictwie i architekturze. Wilk J.,  BiA.  Z3, SA; Warszawa 1956.
 4. Sztukatorstwo (Technologia);Wolski Z., WSiP. Warszawa 1988.
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta
 1. Restaurierung von Steindenkmalen; Verlag Callwey, Wihr R., Munchen 1980.
 2. Kamieniarstwo; Wilcke H., Thunig W., WSiP. Warszawa 1978.
 3. Słownik terminologiczny Sztuk Pięknych; Kozakiewicz S., PWN Warszawa 1976.
 4. Technologia obróbki udarowej kamienia; Perier K., Synkiewicz F., Słupik E., Świerczek J., Wyd.II uzupełnione Kraków 1978.
 5. Roboty sztukatorskie; Dilis J., Warszawa 1961. 
Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

KU_01 wykorzystywać właściwe środki ekspresji w realizacji prac  artystycznych, świadomie rozwijać własną osobowość twórczą,posługiwać się odpowiednimi narzędziami i materiałami w zależności od techniki wykonywanej pracy.

KU_08  zorganizować warsztat i odpowiednie warunki pracy, posługiwać się specjalistycznymi urządzeniami i narzędziami przestrzegając przepisów bhp.

KU_09 posługiwać się różnymi technikami artystycznymi oraz wykonywać kopie dziel sztuki (odpowiednio z ukończoną specjalizacją) zgodnie z kanonami danej epoki.

KW_01  zasady realizacji prac artystycznych zgodnie z ukończoną specjalizacją, różne formy wypowiedzi artystycznej, złożoność procesu tworzenia dzieła sztuki zgodnie z własnymi zamierzeniami twórczymi.

KW_11 technikę wykonania i budowę technologiczną różnych gatunków sztuk plastycznych (zgodnie z ukończoną specjalizacją) w kontekście ich uwarunkowań historycznych oraz praktyki wykonawczej.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Pracownia wyposażona wkopie detali architektonicznych i rzeźbiarskich pozyskane metodą odlewu gipsowego z oryginału oraz elementy oryginalne np. pozostałości po zabiegach rekonstrukcji lub zamiany oryginału na kopię.

Prezentacja oryginalnych przykładów tradycyjnych narzędzi rzeźbiarskich. Prezentacja technik realizacji motywów rzeźbiarskich z zakresu figuralnej rzeźby kamiennej i plastycznego kostiumu powierzchni architektonicznych z wykorzystaniem przykładów cyfrowej dokumentacji fotograficznej -DVD,pokazy w programie PowerPoint,

Pomoce dydaktyczne: odtwarzacz z nagrywarką DVD, cyfrowy aparat fotograficzny, kamera DVD - HD do realizacji autorskich prezentacji, rzutnik multimedialny.

 

 

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Conservation and Restoration of Works of Art / s.8 (en)o 30 1 exercise 30h
exercise [com. exam]
Conservation and Restoration of Works of Art / s.6 (en)o 15 1 exercise 15h
exercise [exam]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury s.4 (en)o 45 2 exercise 45h
exercise [exam]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury s.2 (en)o 30 3 exercise 30h
exercise [com. exam]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.11267