(en)Katalog ECTS

Technologia rzeźby

(en)Pedagog: dr hab. Wiesław Procyk, Antoni Ciężkowski

(en)Pole (en)Opis
Course type NK- obowiązkowy
Didactic methods
 1. Cykl wykładów w formie monograficznej,
 2. Dialog dydaktyczny.
 3. Prezentacje z wykorzystaniem technik multimedialnych.
 4. Ćwiczenia terenowe - rekonesans i studium najcenniejszych obiektów zabytkowych na terenie Warszawy i najbliższych okolic.

Tryb mieszany (hybrydowy).

Language of lecture polski;
Prerequisites

Zdany egzamin wstępny na Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki o specjalizacji Konserwacja i Restauracja Rzeźby i Elementów Architektury (I rok).

Pozytywne zaliczenie zaliczenie pierwszego roku studiów na kierunku Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki dla semestru III i IV.

 1. Wrodzone zdolności plastyczne i predyspozycje definiujące poziom osobistej wrażliwości artystycznej.
 2. Znajomość wybranych zagadnień z zakresu historii sztuki, pod kątem rzeźby i architektury zabytkowej.
 3. Znajomość podstawowych cech surowców skalnych jako środków wyrazu w kształtowaniu formy rzeźbiarskiej.
 4. Opanowanie podstaw geografii i archeologii śródziemnomorskiej 

.

Final requirements

Egzamin teoretyczny,pisemny na zakończenie semestru z zakresu:

 1. Znajomości narzędzi i tradycyjnych technik obróbki rzeźbiarskiej, w poszczególnych etapach rozwoju wiodących ośrodków cywilizacji.
 2. Zasad organizacji i funkcjonowania warsztatu artystycznego antycznego rzeźbiarza.
 3. Praktycznej wiedzy na temat historii wydobycia i zastosowania najcenniejszych surowców skalnych na terenie Europy i w granicach Rzeczypospolitej.
 4. Opanowania kryteriów niezbędnych w diagnozowaniu autorskich środków wyrazu w historycznych pracowniach rzeźby figuralnej i architektonicznej, pod katem wykorzystywania w zabiegach renowacyjnych i dokumentacji konserwatorskiej.
 5. Wiedzy i umiejętności definiowania śladów narzędzi jako elementów indywidualnej ekspresji artystycznej.
 6. Praktycznego wykorzystania doświadczeń w rozpoznaniu użytych surowców skalnych w badaniu tożsamości i proweniencji zabytków kamiennych na tle wybranych aspektów z zakresu historii sztuki, praktycznej wiedzy pozyskanej w zakresie współczesnych technik i technologii rzeźbiarskiej.
 7. Informacji na temat organizacji pracowni modelarskiej i sztukatorskiej.
 8. Znajomości narzędzi i materiałów używanych w pracach modelarskich odlewniczych oraz sztukatorskich.
 9. Praktycznej wiedzy na temat technologii wykonywania modeli rzeźbiarskich, form odlewniczych i odlewów oraz szlachetnych wypraw dekoracyjnych i sztukatorskich. 
The form of passing the course (assesment methods and criteria)
 1. Egzamin podsumowujący w formie pisemnej na zakończenie semestru, z opanowania składowych materiału teoretycznego,omawianego w trakcie zajęć.
 2. Ocena stopnia zaangażowania w realizację programu poprzez analizę aktywności w trakcie dialogu dydaktycznego, opanowania  wszystkich elementów materiału omawianego w obrębie semestru.
 3. Ocena poziomu wiedzy i logicznego rozumowania w kontekście interdyscyplinarnego kształcenia (wykłady, konwersatoria).

Skala ocen pięciostopniowa.

Teaching goals (program content, subject description)

Cel zajęć:

 1. Uzyskanie kompetencji określających standardy profesjonalizmu konserwatora dział sztuki. kamiennej rzeźby figuralnej  i dekoracyjnych elementów powierzchni architektonicznych.
 2. Zgromadzenie zasobów wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie rozpoznania tożsamości zabytków kamiennych, na tle technologii rzeźby i wybranych elementów z historii sztuki , z wykorzystaniem surowców skalnych w rzeźbie i architekturze, z uwzględnieniem materiałów najbardziej charakterystycznych dla danej epoki.
 3. Umiejętność analizy metod obróbki rzeźbiarskiej na przykładach historycznych.
 4. Poznanie materiałów oraz całej gamy zabiegów technologicznych niezbędnych podczas wykonywania prac sztukatorskich.

Treści programowe:

 1. Cykl wykładów w formie monograficznej , dotyczący wydobycia materiałów skalnych oraz charakterystyka cech indywidualnych, typowych dla najcenniejszych złóż o znaczeniu historycznym i surowców eksploatowanych współcześnie.
 2. Diagnozowanie technik wykonywania obiektów zabytkowych na podstawie kształtu, możliwości komponowania i budowy formy plastycznej oraz śladów narzędzi pozostawionych na płaszczyznach zewnętrznych.
 3. Dialog dydaktyczny na temat budowy technologicznej kamiennych obiektów zabytkowych i jej wpływ na ogólny stan zachowania kamiennych dóbr kultury.
 4. Problematyka zagadnień związanych z wykorzystaniem surowców skalnych w rzeźbie i architekturze z uwzględnieniem materiałów najbardziej charakterystycznych dla danej epoki.
 5. Wykłady z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz ćwiczenia na przykładach w trakcie ćwiczeń plenerowych i studium najcenniejszych obiektów zabytkowych naterenie Warszawy i najbliższych okolic.
 6. Ćwiczenia rozpoznania tożsamości zabytków kamiennych na tle technologii rzeźby i wybranych elementów z historii sztuki. Narzędzia do obróbki ręcznej i mechanicznej -charakterystyka w aspekcie historycznym  i pod kątem współczesnego warsztatu konserwatora.
 7. Wykłady monograficzne dotyczące technologii prac modelarskich, odlewniczych oraz sztukatorskich.
Compulsory literature used during classes
 1. Wilanów; Fijałkowski W., PWN Warszawa 1973.
 2. Piaskowiec w zabytkowej architekturze Warszawy; Jarmontowicz A.,  Krzywobłocka-Laurów R. Lehman J., Warszawa 1994.
 3. Sekretne treści warszawskich zabytków. Karpowicz M., Warszawa 1976.
 4. Sztuka Warszawy; pod red. Karpowicz M., PWN Warszawa 1986.
 5. Marmury kieleckie; Kowalczewski S. PZWS. Warszawa 1976.
 6. Vademecum zamku warszawskiego. Lileyko J., Warszawa 1980.
 7. Władysławowski Pokój Marmurowy na zamku królewskim w Warszawie i jego twórcy: Giovanni Battista Gisleni i Peter Dankers de Rij. BHS. XXXVII, 1975 s. 13 - 31.
 8. Kaplica Zygmuntowska przy Katedrze na Wawelu; Płuska I., MIKiRDS Warszawa 2005.
 9. Południowo-niderlandzkie w Zamku Królewskim w Warszawie za Zygmunta III. Szmydki R., Kronika Zamkowa  2/40/2000 s. 46.
 10. Kolumna Zygmunta; Szymanowska B., Warszawa 1973.
Additional literature recommended for the student's self learning
 1. Kamień w rzeźbie i architekturze Warszawy; Sygietyńska H., PWN 1978.
 2. Marmury polskie. Wydobycie i zastosowanie w budownictwie, Tolkanowicz E., "Świat kamienia". 2001. nr 4(11) s 73 - 76. 
 3. Kamieniarstwo cz-I. Technologia surowca kamieniarskiego; Tyrowicz T., Warszawa 1952 s. 116 - 135.
 4. Roboty kamieniarskie w budownictwie. Kita S. BiA, Warszawa 1955.
Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

KW_11 technikę wykonania i budowę technologiczną różnych gatunków sztuk plastycznych (zgodnie z ukończoną specjalizacją) w kontekście ich uwarunkowań historycznych oraz praktyki wykonawczej

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Reprezentatywne przykłady ilustrujące technologię i techniki wykonania zabytków figuralnej rzeźby kamiennej i plastycznego kostiumu powierzchni architektonicznych  (cyfrowa dokumentacja fotograficzna, prezentacja filmów DVD - własność prowadzącego), PowerPoint,

Odtwarzacz z nagrywarką DVD, cyfrowy aparat fotograficzny, kamera DVD - HD do rejestracji autorskich prezentacji, rzutnik multimedialny.

Oryginalne fragmenty płaskorzeźbionych detali architektonicznych lub form figuralnych, jako pozostałości po zniszczeniach erozyjnych po zabiegach konserwatorskich (rekonstrukcji ubytków lub po procesie zamiany oryginału na kopię).

Wybrane fragmenty odłamków kamiennych jako material poznawczy, pod kątem własności fizycznych i plastycznych surowców skalnych.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)czas[h] ECTS (en)forma pass
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury s.4 (en)o 15 1 lecture 15h
lecture [com. exam]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury s.2 (en)o 15 1 lecture 15h
lecture [com. exam]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.11268