(en)Katalog ECTS

Artistic Concepts

(en)Pedagog: prof. Sławomir Ratajski, mgr Maciej Szczęśniak
(en)Asystent/ci: mgr Maciej Szczęśniak

(en)Pole (en)Opis
Course type kierunkowy
Didactic methods

Metoda nauczania (forma zajęć):
1. Zajęcia seminaryjne.
2. Praca indywidualna.
3. Praca w grupach.
4. Ćwiczenia kreacyjne i warsztatowe.
5. E- learning.
6. Dyskusja dydaktyczna i korekta indywidualna poszczególnych zadań.

Language of lecture polski;
Prerequisites

Wymagania wstępne:


I rok II stopnia: Zdany egzamin na studia magisterskie.


II rok II stopnia: Zaliczony egzamin po drugim semestrze pierwszego roku.

Final requirements

Wymagania końcowe:
1. Wykonanie ćwiczeń realizowanych w ramach przedmiotu.
2. Obrona pracy magisterskiej.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Kryteria oceny:
1. Ocena jakości artystycznej prezentowanych prac.
2. Systematyczność w pracy i uczestniczenie w przeglądach.
3. Samodzielność w obrębie pracy twórczej.
4. Ocena umiejętności operowania własnymi środkami wyrazu.
5. Ocena skuteczności zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności końcowej realizacji artystycznej.
6. Praktyczna praca dyplomowa prezentowana w formie wystawy (jej forma pozostaje zależna od tematu i charakteru realizacji), do której student zobowiązany jest przygotować opracowanie pisemne w formie opisu dzieła. Praca oceniana jest komisyjnie przez promotora i komisję dyplomową.
Skala ocen określona w/g obowiązującej na Wydziale Sztuki Mediów skali punktacji

Praca magisterska.
Ocena poziomu artystycznego i merytorycznego pracy magisterskiej w postaci publicznej prezentacji i obrony jej części teoretycznej i praktycznej w obecności promotorów. Oceny dokonuje powołana przez Dziekana, Wydziałowa Komisja Dyplomowa, po zakończonej publicznej prezentacji, dyskusji, odczytaniu recenzji i tajnym głosowaniu. Pozytywna ocena skutkuje przyznaniem dyplomu magistra sztuki w dziedzinie sztuk pięknych ze wskazaniem specjalizacji Intermedia/ Multimedia.

Teaching goals (program content, subject description)

Treści programowe nauczania (treść zajęć):
Kształcenie studenta odbywa się w procesie zajęć o charakterze seminaryjnym oraz ćwiczeń studyjnych realizowanych indywidualnie. Treści programowe dotyczą zarówno zagadnień teoretycznych jak i praktycznych, gdzie program skupia się na rozpoznawaniu własnych predylekcji artystycznych i umiejętności adekwatnego posługiwania się medium artystycznym spójnym z przekazem. Studenci operują w intermedialnej przestrzeni wyrazowej poszukując treści w dialogu różnych środków ekspresji.
Przygotowane propozycje artystyczne są poddawane dyskusji w grupie i analizowane w procesie percepcyjnym innych uczestników zajęć.

Celem zajęć jest:
1. Krytyczne uczestnictwo w kontekście sztuki i kultury współczesnej.
2. Pogłębiona autorefleksja służąca formowaniu przekazu artystycznego.
3. Opanowanie medium artystycznego spójnego z własną koncepcją artystyczną.
4. Umiejętność podejmowania rozważań na temat współczesnej sytuacji kulturowej i społecznej.

Program nauczania ma na celu gruntowne przygotowanie studentów do samodzielnego określenia koncepcji artystycznej wyrażonej poprzez spójne z nią media lub medium artystyczne. Działania praktyczne powinny być oparte na wiedzy w zakresie różnych technik i technologii użytych w wypowiedzi artystycznej (materiały i urządzenia). Zagadnienia związane ze specyfiką medium, którym się posługuje oraz jego systemem znaczeń i symboli powinno pozwolić studentom na twórcze przekazanie indywidualnych treści poprzez kreowane działania.
Zwieńczeniem prac wspieranych wiedzą z zakresu kultury wraz z wybranymi elementami wiedzy naukowo-technicznej zdobytą na zajęciach powinna być praca magisterska.

Realizowane w pracowni tematy:
- media sztuk wizualnych jako nośniki informacji,
- wykorzystywanie własnej indywidualności w formowaniu przekazu artystycznego,
- refleksja dotycząca predylekcji w wyborze medium wypowiedzi artystycznej,
- prezentacja własnej koncepcji opartej na autoanalizie z uwzględnieniem kontekstu społeczno-kulturowego.
Autoanaliza (I – II semestr studiów stac. II st.):
- prezentacja komunikatów indywidualnych opartych na analizie wybranych aspektów kulturowo-społecznych,
- wzajemna prezentacja komunikatów indywidualnych w grupie.
Analiza treści przenoszonych za pomocą języka sztuk wizualnych z wykorzystaniem elementów audio.
Autoprezentacja dotychczsowych działań artystycznych (II semestr studiów stac. II st.).
Przygotowanie do prezentacji indywidualnej pracy dyplomowej (III – IV semestr studiów stac. II st.).
Wykonywanie 2 zadań w semestrze postawionych przez prowadzącego. Prezentacja wykonanego zadania ma charakter seminaryjny. Studenci wykonują część zadań w grupie.

Compulsory literature used during classes

Literatura podstawowa: 
1. Współczesna literatura krytyczna dot. sztuki i kultury ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych koncepcji odnoszących się do sztuki mediów.
2. Historia i teoria sztuki światowej i polskiej XX w.

Additional literature recommended for the student's self learning

Literatura uzupełniająca:
Literatura XX i XXI w.

Inne:
Regularne śledzenie ważniejszych wydarzeń kulturalnych.

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences
(en)-brak-
Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:
1. Pomieszczenie zapewniające swobodną jednoczesną pracę 15-tu studentom.
2. Rzutnik multimedialny i ekran.
3. 4 komputery z odpowiednim oprogramowaniem.
4. Pomieszczenie galeryjne dostępne 1-2 tygodnie w roku w celu ustawienia i zaprezentowania prac studentów.
5. Możliwość korzystania z greenboxa w umówionym czasie.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Media Art s.2 (en)d 60 4 exercise 60h
exercise [exam]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.11704