Katalog ECTS

Koncepcje artystyczne

Pedagog: prof. Sławomir Ratajski, mgr Maciej Szczęśniak
Asystent/ci: mgr Maciej Szczęśniak

Pole Opis
Typ przedmiotu kierunkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Metoda nauczania (forma zajęć):
1. Zajęcia seminaryjne.
2. Praca indywidualna.
3. Praca w grupach.
4. Ćwiczenia kreacyjne i warsztatowe.
5. E- learning.
6. Dyskusja dydaktyczna i korekta indywidualna poszczególnych zadań.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Wymagania wstępne:


I rok II stopnia: Zdany egzamin na studia magisterskie.


II rok II stopnia: Zaliczony egzamin po drugim semestrze pierwszego roku.

Wymagania końcowe

Wymagania końcowe:
1. Wykonanie ćwiczeń realizowanych w ramach przedmiotu.
2. Obrona pracy magisterskiej.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Kryteria oceny:
1. Ocena jakości artystycznej prezentowanych prac.
2. Systematyczność w pracy i uczestniczenie w przeglądach.
3. Samodzielność w obrębie pracy twórczej.
4. Ocena umiejętności operowania własnymi środkami wyrazu.
5. Ocena skuteczności zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności końcowej realizacji artystycznej.
6. Praktyczna praca dyplomowa prezentowana w formie wystawy (jej forma pozostaje zależna od tematu i charakteru realizacji), do której student zobowiązany jest przygotować opracowanie pisemne w formie opisu dzieła. Praca oceniana jest komisyjnie przez promotora i komisję dyplomową.
Skala ocen określona w/g obowiązującej na Wydziale Sztuki Mediów skali punktacji

Praca magisterska.
Ocena poziomu artystycznego i merytorycznego pracy magisterskiej w postaci publicznej prezentacji i obrony jej części teoretycznej i praktycznej w obecności promotorów. Oceny dokonuje powołana przez Dziekana, Wydziałowa Komisja Dyplomowa, po zakończonej publicznej prezentacji, dyskusji, odczytaniu recenzji i tajnym głosowaniu. Pozytywna ocena skutkuje przyznaniem dyplomu magistra sztuki w dziedzinie sztuk pięknych ze wskazaniem specjalizacji Intermedia/ Multimedia.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Treści programowe nauczania (treść zajęć):
Kształcenie studenta odbywa się w procesie zajęć o charakterze seminaryjnym oraz ćwiczeń studyjnych realizowanych indywidualnie. Treści programowe dotyczą zarówno zagadnień teoretycznych jak i praktycznych, gdzie program skupia się na rozpoznawaniu własnych predylekcji artystycznych i umiejętności adekwatnego posługiwania się medium artystycznym spójnym z przekazem. Studenci operują w intermedialnej przestrzeni wyrazowej poszukując treści w dialogu różnych środków ekspresji.
Przygotowane propozycje artystyczne są poddawane dyskusji w grupie i analizowane w procesie percepcyjnym innych uczestników zajęć.

Celem zajęć jest:
1. Krytyczne uczestnictwo w kontekście sztuki i kultury współczesnej.
2. Pogłębiona autorefleksja służąca formowaniu przekazu artystycznego.
3. Opanowanie medium artystycznego spójnego z własną koncepcją artystyczną.
4. Umiejętność podejmowania rozważań na temat współczesnej sytuacji kulturowej i społecznej.

Program nauczania ma na celu gruntowne przygotowanie studentów do samodzielnego określenia koncepcji artystycznej wyrażonej poprzez spójne z nią media lub medium artystyczne. Działania praktyczne powinny być oparte na wiedzy w zakresie różnych technik i technologii użytych w wypowiedzi artystycznej (materiały i urządzenia). Zagadnienia związane ze specyfiką medium, którym się posługuje oraz jego systemem znaczeń i symboli powinno pozwolić studentom na twórcze przekazanie indywidualnych treści poprzez kreowane działania.
Zwieńczeniem prac wspieranych wiedzą z zakresu kultury wraz z wybranymi elementami wiedzy naukowo-technicznej zdobytą na zajęciach powinna być praca magisterska.

Realizowane w pracowni tematy:
- media sztuk wizualnych jako nośniki informacji,
- wykorzystywanie własnej indywidualności w formowaniu przekazu artystycznego,
- refleksja dotycząca predylekcji w wyborze medium wypowiedzi artystycznej,
- prezentacja własnej koncepcji opartej na autoanalizie z uwzględnieniem kontekstu społeczno-kulturowego.
Autoanaliza (I – II semestr studiów stac. II st.):
- prezentacja komunikatów indywidualnych opartych na analizie wybranych aspektów kulturowo-społecznych,
- wzajemna prezentacja komunikatów indywidualnych w grupie.
Analiza treści przenoszonych za pomocą języka sztuk wizualnych z wykorzystaniem elementów audio.
Autoprezentacja dotychczsowych działań artystycznych (II semestr studiów stac. II st.).
Przygotowanie do prezentacji indywidualnej pracy dyplomowej (III – IV semestr studiów stac. II st.).
Wykonywanie 2 zadań w semestrze postawionych przez prowadzącego. Prezentacja wykonanego zadania ma charakter seminaryjny. Studenci wykonują część zadań w grupie.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Literatura podstawowa: 
1. Współczesna literatura krytyczna dot. sztuki i kultury ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych koncepcji odnoszących się do sztuki mediów.
2. Historia i teoria sztuki światowej i polskiej XX w.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Literatura uzupełniająca:
Literatura XX i XXI w.

Inne:
Regularne śledzenie ważniejszych wydarzeń kulturalnych.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje
-brak-
Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:
1. Pomieszczenie zapewniające swobodną jednoczesną pracę 15-tu studentom.
2. Rzutnik multimedialny i ekran.
3. 4 komputery z odpowiednim oprogramowaniem.
4. Pomieszczenie galeryjne dostępne 1-2 tygodnie w roku w celu ustawienia i zaprezentowania prac studentów.
5. Możliwość korzystania z greenboxa w umówionym czasie.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Sztuka Mediów s.2 d 60 4 ćw. 60h
ćw. [egz.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.11704