(en)Katalog ECTS

Image Concepts Studio

(en)Pedagog: dr hab. Paweł Susid, prof. ASP
(en)Asystent/ci: mgr Irmina Staś-Jachuła

(en)Pole (en)Opis
Course type (en)-brak-
Didactic methods (en)-brak-
Language of lecture (en)-brak-
Prerequisites (en)-brak-
Final requirements (en)-brak-
The form of passing the course (assesment methods and criteria) (en)-brak-
Teaching goals (program content, subject description) (en)-brak-
Compulsory literature used during classes (en)-brak-
Additional literature recommended for the student's self learning (en)-brak-
Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

ABSOLWENT POTRAFI:

K_U01 

samodzielnie projektować i realizować prace artystyczne z zakresu sztuk plastycznych,
działań w przestrzeni wirtualnej, działań przestrzennych, działań z zakresu obrazu
statycznego i ruchomego, dźwięku, komunikacji wizualnej, obrazowania dla mediów
i działań interaktywnych w oparciu o indywidualne motywacje twórcze i inspiracje,
z zachowaniem wysokiego poziomu profesjonalizmu i otwartości na odmienne
światopoglądy;

 

K_U03

w sposób świadomy, odpowiedzialny i samodzielny realizować oryginalne koncepcje
artystyczne wykazując się przy tym umiejętnością zastosowania wiedzy nabytej na
kursie teoretycznym oraz dokonania właściwego doboru źródeł i analizy pozyskanych
informacji, ich interpretacji i twórczego wykorzystania;

 

K_U04

w sposób świadomy i odpowiedzialny dobrać właściwą technikę realizacji do
osiągnięcia zaplanowanych w pracy twórczej celów i efektów w aspekcie estetycznym
i społecznym, szukając przy tym indywidualnych i nowatorskich rozwiązań;

 

K_U06

w sposób twórczy i kreatywny posługiwać się warsztatem artysty mulVmedialnego
i intermedialnego, umiejętnie i świadomie włączając do swojej twórczości elementy
tradycyjnych i współczesnych technik wizualnych, adekwatnie do potrzeb
realizowanego projektu;

ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

K_W01

kompleksowe zagadnienia dotyczące teorii, techniki i technologii fotografii, wideo,
animacji, dźwięku, intermediów, mulVmediów, rysunku, malarstwa, grafiki, środowisk
3D, niezbędne do definiowania i rozwiązywania ogólnych i szczegółowych zagadnień
związanych z reprezentowaną dyscypliną artystyczną;

 

K_W03

wzajemne relacje zachodzące pomiędzy praktycznymi a teoretycznymi aspektami
kursu kierunkowego oraz potrafi świadomie wykorzystywać i integrować tę wiedzę dla
własnego, dalszego rozwoju artystycznego;

 

ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

 

K_K01

samodzielnego podejmowania nowych zadań i działań twórczych oraz
kulturotwórczych, integrując i wykorzystując nabytą wiedzę, także w warunkach
ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji oraz potrafi przekazać
umiejętności warsztatowe osobom trzecim;

 

K_K02

samodzielnego i świadomego podejmowania prac artystycznych, zbierania,
analizowania i wykorzystywania informacji w procesie samokształcenia i doskonalenia
swoich kwalifikacji zawodowych w ciągu całego życia, kształtując tym samym swoją
ścieżkę zawodową; być przygotowanym do podjęcia studiów trzeciego stopnia;

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids (en)-brak-
The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Media Art s.2 (en)d 60 4 exercise 60h
exercise [exam]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.11709