Katalog ECTS

Koncepcja obrazu

Pedagog: dr hab. Paweł Susid, prof. ASP
Asystent/ci: mgr Irmina Staś-Jachuła

Pole Opis
Typ przedmiotu -brak-
Metody dydaktyczne (forma zajęć) -brak-
Język wykładowy -brak-
Wymagania wstępne -brak-
Wymagania końcowe -brak-
Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny) -brak-
Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu) -brak-
Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć -brak-
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta -brak-
Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

ABSOLWENT POTRAFI:

K_U01 

samodzielnie projektować i realizować prace artystyczne z zakresu sztuk plastycznych,
działań w przestrzeni wirtualnej, działań przestrzennych, działań z zakresu obrazu
statycznego i ruchomego, dźwięku, komunikacji wizualnej, obrazowania dla mediów
i działań interaktywnych w oparciu o indywidualne motywacje twórcze i inspiracje,
z zachowaniem wysokiego poziomu profesjonalizmu i otwartości na odmienne
światopoglądy;

 

K_U03

w sposób świadomy, odpowiedzialny i samodzielny realizować oryginalne koncepcje
artystyczne wykazując się przy tym umiejętnością zastosowania wiedzy nabytej na
kursie teoretycznym oraz dokonania właściwego doboru źródeł i analizy pozyskanych
informacji, ich interpretacji i twórczego wykorzystania;

 

K_U04

w sposób świadomy i odpowiedzialny dobrać właściwą technikę realizacji do
osiągnięcia zaplanowanych w pracy twórczej celów i efektów w aspekcie estetycznym
i społecznym, szukając przy tym indywidualnych i nowatorskich rozwiązań;

 

K_U06

w sposób twórczy i kreatywny posługiwać się warsztatem artysty mulVmedialnego
i intermedialnego, umiejętnie i świadomie włączając do swojej twórczości elementy
tradycyjnych i współczesnych technik wizualnych, adekwatnie do potrzeb
realizowanego projektu;

ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

K_W01

kompleksowe zagadnienia dotyczące teorii, techniki i technologii fotografii, wideo,
animacji, dźwięku, intermediów, mulVmediów, rysunku, malarstwa, grafiki, środowisk
3D, niezbędne do definiowania i rozwiązywania ogólnych i szczegółowych zagadnień
związanych z reprezentowaną dyscypliną artystyczną;

 

K_W03

wzajemne relacje zachodzące pomiędzy praktycznymi a teoretycznymi aspektami
kursu kierunkowego oraz potrafi świadomie wykorzystywać i integrować tę wiedzę dla
własnego, dalszego rozwoju artystycznego;

 

ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

 

K_K01

samodzielnego podejmowania nowych zadań i działań twórczych oraz
kulturotwórczych, integrując i wykorzystując nabytą wiedzę, także w warunkach
ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji oraz potrafi przekazać
umiejętności warsztatowe osobom trzecim;

 

K_K02

samodzielnego i świadomego podejmowania prac artystycznych, zbierania,
analizowania i wykorzystywania informacji w procesie samokształcenia i doskonalenia
swoich kwalifikacji zawodowych w ciągu całego życia, kształtując tym samym swoją
ścieżkę zawodową; być przygotowanym do podjęcia studiów trzeciego stopnia;

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Sztuka Mediów s.2 d 60 4 ćw. 60h
ćw. [egz.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.11709