(en)Katalog ECTS

Drawing space

(en)Pedagog: dr hab. Anna Panek

(en)Pole (en)Opis
Course type Uzupełniający; przedmiot do wyboru
Didactic methods

Ćwiczenia (projekty kreacyjne, studyjne, warsztatowe),
Konsultacje, dialog i dyskusja dydaktyczna; korekta oraz przeglądy prac,
Zaliczenia semestralne w formie przeglądów semestralnych.

Language of lecture polski;
Prerequisites

Posiadanie dyplomu licencjackiego oraz pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej na studia II stopnia.
Znajomość technik rysunkowych.

Final requirements

Zaliczenie zadań semestralnych.
Udział w przeglądach i dyskusjach.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

1. Systematyczność w pracy i uczestniczenie w zajęciach.
2. Samodzielność myślenia objawiająca się w rozumieniu problemów.
3. Umiejętność stosowania własnych środków wyrazu.
4. Ocena poziomu artystycznego i warsztatowego..
6. Ocena poziomu publicznej prezentacji.
7. Skala ocen określana jest wg punktacji obowiązującej na Wydziale Sztuki Mediów.

Teaching goals (program content, subject description)

Zajęcia mają na celu rozwijanie i pogłębianie wiedzy o sztuce pod kątem odkrywania nowych możliwości i znaczeń rysunku. Student rozwija zdolności manualne, wrażliwość na otaczającą go rzeczywistość. Pracuje nad stworzeniem własnej, zindywidualizowanej formy wypowiedzi, odpowiadającej wymogom współczesności. Program  bazuje na kształtowaniu indywidualnego języka wypowiedzi, samodzielnej pracy, a zadania stawiane studentom mają skłonić ich do głębszej refleksji nad proponowanym tematem, nauczyć wnikliwości i samoświadomości.

 

Compulsory literature used during classes

Wasyl Kandyński, Punkt i linia a płaszczyzna, Państwowy Instytut Wydawnicz, Warszawa 1986
Maria Rzepińska - Historia koloru, Arkady, Warszawa 2015
Juhani Pallasmaa, Myśląca Dłoń, Istytut Architektury, Kraków 2015
Oskar Hansen - Ku formie otwartej

Additional literature recommended for the student's self learning

Anda Rottenberg, PRZE -CIĄG Teksty o sztuce polskiej lat 80
Anda Rottenberg, Sztuka w Polsce 1945 - 2005
Władysław Strzemiński, Teoria widzenia
Sigmund Freud, Kultura jako źródło cierpień, Aletheia, Warszawa 2013
Adolf von Hildebrand, Problemy formy w sztukach plastycznych, Wydawnictwa Uniwersytetu 
Warszawskiego, Wawszawa 2012

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

K_U01-

samodzielnie projektować i realizować prace artystyczne z zakresu sztuk plastycznych, działań przestrzennych, działań z zakresu obrazu
statycznego, obrazowania dla mediów w oparciu o indywidualne motywacje twórcze i inspiracje, z zachowaniem wysokiego poziomu.

 

 

K_W01

kompleksowe zagadnienia dotyczące teorii, techniki , rysunku, malarstwa,
niezbędne do definiowania i rozwiązywania ogólnych i szczegółowych zagadnień
związanych z reprezentowaną dyscypliną artystyczną;

 

 

K_K01

samodzielnego podejmowania nowych zadań i działań twórczych oraz kulturotwórczych, integrując i wykorzystując nabytą wiedzę,

także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji oraz potrafi przekazać umiejętności warsztatowe osobom trzecim;

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Przestrzeń studyjna, sztalugi, monitor i komputer, stoły i krzesła.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Media Art s.2 (en)d 45 2 exercise 45h
exercise [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.11712