(en)Katalog ECTS

Documentary Video

(en)Pedagog: dr hab. Tomas Rafa

(en)Pole (en)Opis
Course type Uzupełniający: przedmiot do wyboru
Didactic methods

1. Wykład (prowadzenie zajęć w systemie online lub hybrydowym)
2. Ćwiczenie kreacyjne
3. Projekt indywidualny

Language of lecture polski;
Prerequisites

Ukończone studia I stopnia

Final requirements

Zaliczony pozytywnie I i II semestr studiów II stopnia w zakresie przedmiotu Dokument wideo

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

1. Ocena unikalności projektu
2. Ocena wagi społecznej projektu
3. Ocena zgodności założeń z rezultatem pracy

1. Prezentacja zadania w trakcie ćwiczeń – 40%
2. Przeglądy okresowe – 30%
3. Końcowa prezentacja projektu – 30%

Teaching goals (program content, subject description)

Nauczanie w pracowni ma na celu rozwój artystyczny z wykorzystaniem zainteresowań społecznych i z myślą o podejmowaniu problemów rzeczywistości. Rozwój ten łączy się z pogłębioną znajomością technik rejestracji materiałów wideo, rejestracji dźwięku a także umiejętności pracy z ludźmi. Celem ostatecznym jest ukształtowanie osobowości artystycznej zaangażowanej społecznie.

Treści programowe nauczania (treść zajęć).
1. Zasady zbierania materiału wideo
2. Zasady zbierania materiału dźwiękowego
3. Zastosowanie obrazu wideo w komunikacji społecznej
4. Budowanie świadomości procesów społecznych
5. Pomóc w formułowaniu własnego podejścia do spraw społecznych
6. Wyrabiane sprawności w kontaktach oraz pracy z ludźmi

Compulsory literature used during classes

1. filmy dokumentalne Bogdana Dziworskiego
2. Magnum Revolution: 65 Years of Fighting for Freedom (2012)
3. Kurt Lancaster: „Video Journalism for the Web: A Practical Introduction to Documentary”, 2012, ISBN 1136506489

Additional literature recommended for the student's self learning

Artur Żmijewski: Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa 2011, ISBN 978-83-62467-16-7

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

(absolwent potrafi):

1. 1. K_U02
podejmować i kreatywnie realizować zadania z zakresu multimediów i intermediów,
rozwiązując postawiony problem i korzystając z wzorców kreacji artystycznej, które
umożliwiają wolność i niezależność wypowiedzi artystycznej;
P7S_UW
P7S_UO

2. K_U04
w sposób świadomy i odpowiedzialny dobrać właściwą technikę realizacji do
osiągnięcia zaplanowanych w pracy twórczej celów i efektów w aspekcie estetycznym
i społecznym, szukając przy tym indywidualnych i nowatorskich rozwiązań;
P7S_UW

3. K_U09
samodzielnie planować, realizować i ciągle rozwijać własną twórczość artystyczną,
kreatywnie wykorzystując umiejętności warsztatowe;
P7S_UW
P7S_UU

(absolwent zna i rozumie):

1. 1. K_W02
kluczowe zagadnienia z zakresu technik i technologii działań fotograficznych, wideo,
animacji, dźwięku, środowisk 3D, działań przestrzennych ze szczególnym
uwzględnieniem wykorzystania współczesnych narzędzi opartych na nowych
technologiach;
P7S_WG

2. K_W03
wzajemne relacje zachodzące pomiędzy praktycznymi a teoretycznymi aspektami
kursu kierunkowego oraz potrafi świadomie wykorzystywać i integrować tę wiedzę dla
własnego, dalszego rozwoju artystycznego;
P7S_WG

(absolwent jest gotów do):

1. K_K04
podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych, estetycznych i etycznych
aspektów pracy własnej lub innych osób w zakresie projektów i realizacji
artystycznych;
P7S_KO
P7S_KR

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

1. kamera wideo
2. rzutnik, telewizor, głośniki
3. komputer

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Media Art s.2 (en)d 45 2 exercise 45h
exercise [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.11715