Katalog ECTS

Dokument wideo

Pedagog: dr hab. Tomas Rafa

Pole Opis
Typ przedmiotu Uzupełniający: przedmiot do wyboru
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

1. Wykład (prowadzenie zajęć w systemie online lub hybrydowym)
2. Ćwiczenie kreacyjne
3. Projekt indywidualny

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Ukończone studia I stopnia

Wymagania końcowe

Zaliczony pozytywnie I i II semestr studiów II stopnia w zakresie przedmiotu Dokument wideo

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

1. Ocena unikalności projektu
2. Ocena wagi społecznej projektu
3. Ocena zgodności założeń z rezultatem pracy

1. Prezentacja zadania w trakcie ćwiczeń – 40%
2. Przeglądy okresowe – 30%
3. Końcowa prezentacja projektu – 30%

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Nauczanie w pracowni ma na celu rozwój artystyczny z wykorzystaniem zainteresowań społecznych i z myślą o podejmowaniu problemów rzeczywistości. Rozwój ten łączy się z pogłębioną znajomością technik rejestracji materiałów wideo, rejestracji dźwięku a także umiejętności pracy z ludźmi. Celem ostatecznym jest ukształtowanie osobowości artystycznej zaangażowanej społecznie.

Treści programowe nauczania (treść zajęć).
1. Zasady zbierania materiału wideo
2. Zasady zbierania materiału dźwiękowego
3. Zastosowanie obrazu wideo w komunikacji społecznej
4. Budowanie świadomości procesów społecznych
5. Pomóc w formułowaniu własnego podejścia do spraw społecznych
6. Wyrabiane sprawności w kontaktach oraz pracy z ludźmi

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1. filmy dokumentalne Bogdana Dziworskiego
2. Magnum Revolution: 65 Years of Fighting for Freedom (2012)
3. Kurt Lancaster: „Video Journalism for the Web: A Practical Introduction to Documentary”, 2012, ISBN 1136506489

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Artur Żmijewski: Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa 2011, ISBN 978-83-62467-16-7

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

(absolwent potrafi):

1. 1. K_U02
podejmować i kreatywnie realizować zadania z zakresu multimediów i intermediów,
rozwiązując postawiony problem i korzystając z wzorców kreacji artystycznej, które
umożliwiają wolność i niezależność wypowiedzi artystycznej;
P7S_UW
P7S_UO

2. K_U04
w sposób świadomy i odpowiedzialny dobrać właściwą technikę realizacji do
osiągnięcia zaplanowanych w pracy twórczej celów i efektów w aspekcie estetycznym
i społecznym, szukając przy tym indywidualnych i nowatorskich rozwiązań;
P7S_UW

3. K_U09
samodzielnie planować, realizować i ciągle rozwijać własną twórczość artystyczną,
kreatywnie wykorzystując umiejętności warsztatowe;
P7S_UW
P7S_UU

(absolwent zna i rozumie):

1. 1. K_W02
kluczowe zagadnienia z zakresu technik i technologii działań fotograficznych, wideo,
animacji, dźwięku, środowisk 3D, działań przestrzennych ze szczególnym
uwzględnieniem wykorzystania współczesnych narzędzi opartych na nowych
technologiach;
P7S_WG

2. K_W03
wzajemne relacje zachodzące pomiędzy praktycznymi a teoretycznymi aspektami
kursu kierunkowego oraz potrafi świadomie wykorzystywać i integrować tę wiedzę dla
własnego, dalszego rozwoju artystycznego;
P7S_WG

(absolwent jest gotów do):

1. K_K04
podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych, estetycznych i etycznych
aspektów pracy własnej lub innych osób w zakresie projektów i realizacji
artystycznych;
P7S_KO
P7S_KR

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

1. kamera wideo
2. rzutnik, telewizor, głośniki
3. komputer

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Sztuka Mediów s.2 d 45 2 ćw. 45h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.11715