(en)Katalog ECTS

Perception and Creativity

(en)Pedagog: dr hab. Paula Jaszczyk

(en)Pole (en)Opis
Course type Postrzeganie a kreatywność
Didactic methods

1. Wykład wprowadzający

2. Ćwiczenia

3. Dyskusja

4. Prezentacje, pokazy

5. Ćwiczenia kreacyjne

Language of lecture polski;
Prerequisites

Ukończone studia licencjackie. Zdany egzamin wstępny na studia II stopnia na Wydział Sztuki Mediów ASP w Warszawie.

Final requirements

Zrealizowanie ćwiczeń i pozytywne zaliczenie przedmiotu po I i II semestrze studiów II stopnia.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

1. Systematyczność w pracy i aktywne uczestnictwo w zajęciach.

2. Ocena poziomu opanowania materiału realizowanego podczas zajęć.

3. Skala ocen określona w/g obowiązującej na Wydziale Sztuki Mediów skali punktacji.

 

Teaching goals (program content, subject description)

- zwiększenie samoświadomości wśród studentów Akademii Sztuk Pięknych z zakresu psychofizjologicznych procesów percepcji zmysłowej i procesów twórczych,

- edukowanie w zakresie związków między sztuką a nauką eksperymentalną poprzez kreatywne myślenie,

- kształtowanie postaw świadomego używania wiedzy o mózgowym podłożu percepcji we własnej aktywności artystycznej,

- kształtowanie postawy artystycznej higieny psychofizjologicznego funkcjonowania jako odporności na ocenę i krytykę.

 

Ćwiczenia kreacyjne:

światło - wykład
emocja – wykład
ruch - wykład + ćwiczenia
kształt – wykład + ćwiczenia
kolor (percepcja koloru) wykład + ćwiczenia
miejsce (przestrzeń) wykład + ćwiczenia

Compulsory literature used during classes

1.Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka – Rudolf Arnheim, Warszawa 1978

2.Kolor i znaczenie – Johh Gage, Kraków 2010

3.Sztuka barwy – Johannes Ittes, Krakow 2015

4. Sztuka i złudzenie. O psychologii przedstawienia obrazowego – E.H. Gombrich, Warszawa 1981

5. Barwy i psychika – Stanislaw Popek, Lublin 2008

6. Zmysł porządku o psychologi sztuki dekoracyjnen  – E.H. Gombrich, Kraków 2009

7. Metodyka kształcenia w zakresie wiedzy o działaniach i strukturach wizualnych, Roman Owicki, Warszawa 1985

Additional literature recommended for the student's self learning (en)-brak-
Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

- K_U05 – umie w sposób zaawansowany integrować w ramach projektów interdyscyplinarnych środki przekazu i obrazowania charakterystyczne dla pokrewnych dziedzin twórczości plastycznej.

- K_U08 – potrafi w sposób świadomy i odpowiedzialny dobrać właściwą technikę realizacji do osiągnięcia zaplanowanych wcześniej w pracy twórczej celów i efektów.

- K_U18 – umie wykazać głębokie zrozumienie wzajemnych relacji – zachodzących w dziele artystycznym – pomiędzy rodzajem zastosowanej ekspresji a niesionym przez nie komunikatem oraz potrafi je odnieść do wybranych problemów z dziedziny kultury artystycznej.

- K_W05 – rozpoznaje wzajemne relacją zachodzące pomiędzy praktycznymi a teoretycznymi aspektami kursu kierunkowego oraz potrafi świadomie wykorzystywać tę wiedzę dla własnego dalszego rozwoju artystycznego.

- K_W08 – rozumie problematyką dotyczącą obszarów sztuki i kultury, przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień związanych z reprezentowaną dyscypliną artystyczną

- K_W10 – zna zasady swobodnego korzystania z różnorodnych mediów w obrębie swojej specjalności, co w konsekwencji prowadzi do tworzenia prac artystycznych o wysokim stopniu oryginalności.

- K_K03 – posiada kompetencje potrzebne do funkcjonowania jako samodzielny artysta, będąc przy tym zdolnym do świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie specjalności oraz w ramach innych szeroko pojętych działań kulturotwórczych.

- K_K09 - rozumie potrzebę krytycznej oceny własnych działań twórczych i artystycznych oraz umie poddawać takiej ocenie inne przedsięwzięcia z zakresu kultury, sztuki i dziedzin pokrewnych.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

1. Sala wykładowa

2. Komputer, rzutnik

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Media Art s.2 (en)o 45 2 exercise 45h
exercise [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.11716