Katalog ECTS

Postrzeganie a kreatywność

Pedagog: dr hab. Paula Jaszczyk

Pole Opis
Typ przedmiotu Postrzeganie a kreatywność
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

1. Wykład wprowadzający

2. Ćwiczenia

3. Dyskusja

4. Prezentacje, pokazy

5. Ćwiczenia kreacyjne

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Ukończone studia licencjackie. Zdany egzamin wstępny na studia II stopnia na Wydział Sztuki Mediów ASP w Warszawie.

Wymagania końcowe

Zrealizowanie ćwiczeń i pozytywne zaliczenie przedmiotu po I i II semestrze studiów II stopnia.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

1. Systematyczność w pracy i aktywne uczestnictwo w zajęciach.

2. Ocena poziomu opanowania materiału realizowanego podczas zajęć.

3. Skala ocen określona w/g obowiązującej na Wydziale Sztuki Mediów skali punktacji.

 

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

- zwiększenie samoświadomości wśród studentów Akademii Sztuk Pięknych z zakresu psychofizjologicznych procesów percepcji zmysłowej i procesów twórczych,

- edukowanie w zakresie związków między sztuką a nauką eksperymentalną poprzez kreatywne myślenie,

- kształtowanie postaw świadomego używania wiedzy o mózgowym podłożu percepcji we własnej aktywności artystycznej,

- kształtowanie postawy artystycznej higieny psychofizjologicznego funkcjonowania jako odporności na ocenę i krytykę.

 

Ćwiczenia kreacyjne:

światło - wykład
emocja – wykład
ruch - wykład + ćwiczenia
kształt – wykład + ćwiczenia
kolor (percepcja koloru) wykład + ćwiczenia
miejsce (przestrzeń) wykład + ćwiczenia

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1.Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka – Rudolf Arnheim, Warszawa 1978

2.Kolor i znaczenie – Johh Gage, Kraków 2010

3.Sztuka barwy – Johannes Ittes, Krakow 2015

4. Sztuka i złudzenie. O psychologii przedstawienia obrazowego – E.H. Gombrich, Warszawa 1981

5. Barwy i psychika – Stanislaw Popek, Lublin 2008

6. Zmysł porządku o psychologi sztuki dekoracyjnen  – E.H. Gombrich, Kraków 2009

7. Metodyka kształcenia w zakresie wiedzy o działaniach i strukturach wizualnych, Roman Owicki, Warszawa 1985

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta -brak-
Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

- K_U05 – umie w sposób zaawansowany integrować w ramach projektów interdyscyplinarnych środki przekazu i obrazowania charakterystyczne dla pokrewnych dziedzin twórczości plastycznej.

- K_U08 – potrafi w sposób świadomy i odpowiedzialny dobrać właściwą technikę realizacji do osiągnięcia zaplanowanych wcześniej w pracy twórczej celów i efektów.

- K_U18 – umie wykazać głębokie zrozumienie wzajemnych relacji – zachodzących w dziele artystycznym – pomiędzy rodzajem zastosowanej ekspresji a niesionym przez nie komunikatem oraz potrafi je odnieść do wybranych problemów z dziedziny kultury artystycznej.

- K_W05 – rozpoznaje wzajemne relacją zachodzące pomiędzy praktycznymi a teoretycznymi aspektami kursu kierunkowego oraz potrafi świadomie wykorzystywać tę wiedzę dla własnego dalszego rozwoju artystycznego.

- K_W08 – rozumie problematyką dotyczącą obszarów sztuki i kultury, przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień związanych z reprezentowaną dyscypliną artystyczną

- K_W10 – zna zasady swobodnego korzystania z różnorodnych mediów w obrębie swojej specjalności, co w konsekwencji prowadzi do tworzenia prac artystycznych o wysokim stopniu oryginalności.

- K_K03 – posiada kompetencje potrzebne do funkcjonowania jako samodzielny artysta, będąc przy tym zdolnym do świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie specjalności oraz w ramach innych szeroko pojętych działań kulturotwórczych.

- K_K09 - rozumie potrzebę krytycznej oceny własnych działań twórczych i artystycznych oraz umie poddawać takiej ocenie inne przedsięwzięcia z zakresu kultury, sztuki i dziedzin pokrewnych.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

1. Sala wykładowa

2. Komputer, rzutnik

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Sztuka Mediów s.2 o 45 2 ćw. 45h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.11716