(en)Katalog ECTS

Technical descriptions

(en)Pedagog: mgr inż. arch. Anatol Kuczyński

(en)Pole (en)Opis
Course type AW/S/2/NK/13 Obowiązkowy dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych II stopnia w Pracowni Projektowania Wnętrz.
Didactic methods

- Dialog dydaktyczny;
- Prezentacja;
- Projekt indywidualny (podstawowa forma zajęć);
- e-learning.

Language of lecture polski;
Prerequisites

Dyplom studiów I stopnia, kierunek Architektura Wnętrz lub pokrewny

Final requirements

- Opracowanie rysunkowe koncepcji projektowej oraz wybranego detalu, ukazujące możliwość realizacji, zawierające rysunki w odpowiednich skalach i opis techniczny.
- Uzyskanie poprawności całości opracowania projektu wykonywanego w Pracowni Projektowania Wnętrz (rysunków i modelu).

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

1. Świadomy wybór materiałów i technologii 30%
3. Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji 20%
4. Aktywny udział w zajęciach - współpraca z prowadzącym 20%
5. Jakość przedstawienia opracowania 30%

Teaching goals (program content, subject description)

1. Rozwijanie wiedzy i umiejętności stosowania środków technicznych (w tym materiałów i technologii) niezbędnych do uzyskania zamierzonych efektów
    funkcjonalnych i wizualnych w projektowaniu.
2. Pogłębienie umiejętności poprawnego opracowywania rysunków technicznych i opisów technicznych.
3. Ćwiczenie umiejętności spójnego, całościowego wizualizowania rozwiązań.

Compulsory literature used during classes

Skowroński Wojciech, Miśniakiewicz Elżbieta, „Rysunek techniczny budowlany”, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2009
Katalogi materiałów, informacje w internecie, czasopisma takie, jak Domus, Detail, Architektura-murator – dostępne m.in. w bibliotece ASP w Warszawie i innych bibliotekach.

Additional literature recommended for the student's self learning

"The Ecology of Building Materials", Bjørn Berge, Chris Butters, Filip Henley, 2009 Elsevier Ltd.; wersja pdf dostępna w wolnych zasobach w internecie:
https://www.google.pl/search?q=%22The+Ecology+of+Building+Materials%22%2C+Bj%C3%B8rn+Berge%2C+Chris+Butters%2C+Filip+Henley%2C+2009+Elsevier+Ltd.&oq=%22The+Ecology+of+Building+Materials%22%2C+Bj%C3%B8rn+Berge%2C+Chris+Butters%2C+Filip+Henley%2C+2009+Elsevier+Ltd.&aqs=chrome..69i57.1194j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

K_U01 Absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:
- właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji,
- dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno- komunikacyjnych (ICT);
K_U05 Absolwent potrafi świadomie przeprowadzić skomplikowany, wielowątkowy proces projektowy, także o charakterze interdyscyplinarnym;
K_U07 Absolwent potrafi świadomie korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających twórcze i efektywne przeprowadzenie procesu projektowego i czytelne opracowanie prezentacji projektu technikami tradycyjnymi i technikami komputerowymi na wysokim, profesjonalnym poziomie.

K_W03 Absolwent zna i rozumie rozszerzony zakres problematyki związanej z technikami realizacyjnymi, materiałoznawstwem, i innymi specjalistycznymi zagadnieniami istotnymi w architekturze wnętrz, właściwymi dla wybranej specjalności;
K_W04 szczegółowe zagadnienia dotyczące różnych technik wykonywania prezentacji projektu, w tym techniki komputerowe 2D i 3D;
K_W09 problematykę związaną z technologiami stosowanymi w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe (w ujęciu całościowym) i rozwojem technologicznym związanym z wybraną specjalnością.

K_K01 Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;
K_K06 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści, samooceny własnych rozwiązań projektowych oraz konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób. 

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Sala, w której prowadzone są zajęcia powinna być wyposażona w prawidłowo oświetlone stanowiska, umożliwiające pracę nad rysunkami koncepcyjnymi, pracę z makietami,
pracę nad wykończeniem plansz, dające możliwość pracy na komputerze przenośnym.
Studenci powinni mieć możliwość korzystania z modelarni technik różnych i modelarni drewna. Powinni mieć dostęp do komputerów (stacji graficznych) wyposażonych w monitory
o wysokiej rozdzielczości i specjalistyczne oprogramowanie 2D i 3D.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Interior Design s.2 (en)d 30 1 exercise 30h
exercise [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.12048