Katalog ECTS

Opracowania techniczne

Pedagog: mgr inż. arch. Anatol Kuczyński

Pole Opis
Typ przedmiotu AW/S/2/NK/13 Obowiązkowy dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych II stopnia w Pracowni Projektowania Wnętrz.
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

- Dialog dydaktyczny;
- Prezentacja;
- Projekt indywidualny (podstawowa forma zajęć);
- e-learning.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Dyplom studiów I stopnia, kierunek Architektura Wnętrz lub pokrewny

Wymagania końcowe

- Opracowanie rysunkowe koncepcji projektowej oraz wybranego detalu, ukazujące możliwość realizacji, zawierające rysunki w odpowiednich skalach i opis techniczny.
- Uzyskanie poprawności całości opracowania projektu wykonywanego w Pracowni Projektowania Wnętrz (rysunków i modelu).

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

1. Świadomy wybór materiałów i technologii 30%
3. Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji 20%
4. Aktywny udział w zajęciach - współpraca z prowadzącym 20%
5. Jakość przedstawienia opracowania 30%

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

1. Rozwijanie wiedzy i umiejętności stosowania środków technicznych (w tym materiałów i technologii) niezbędnych do uzyskania zamierzonych efektów
    funkcjonalnych i wizualnych w projektowaniu.
2. Pogłębienie umiejętności poprawnego opracowywania rysunków technicznych i opisów technicznych.
3. Ćwiczenie umiejętności spójnego, całościowego wizualizowania rozwiązań.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Skowroński Wojciech, Miśniakiewicz Elżbieta, „Rysunek techniczny budowlany”, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2009
Katalogi materiałów, informacje w internecie, czasopisma takie, jak Domus, Detail, Architektura-murator – dostępne m.in. w bibliotece ASP w Warszawie i innych bibliotekach.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

"The Ecology of Building Materials", Bjørn Berge, Chris Butters, Filip Henley, 2009 Elsevier Ltd.; wersja pdf dostępna w wolnych zasobach w internecie:
https://www.google.pl/search?q=%22The+Ecology+of+Building+Materials%22%2C+Bj%C3%B8rn+Berge%2C+Chris+Butters%2C+Filip+Henley%2C+2009+Elsevier+Ltd.&oq=%22The+Ecology+of+Building+Materials%22%2C+Bj%C3%B8rn+Berge%2C+Chris+Butters%2C+Filip+Henley%2C+2009+Elsevier+Ltd.&aqs=chrome..69i57.1194j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U01 Absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:
- właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji,
- dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno- komunikacyjnych (ICT);
K_U05 Absolwent potrafi świadomie przeprowadzić skomplikowany, wielowątkowy proces projektowy, także o charakterze interdyscyplinarnym;
K_U07 Absolwent potrafi świadomie korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających twórcze i efektywne przeprowadzenie procesu projektowego i czytelne opracowanie prezentacji projektu technikami tradycyjnymi i technikami komputerowymi na wysokim, profesjonalnym poziomie.

K_W03 Absolwent zna i rozumie rozszerzony zakres problematyki związanej z technikami realizacyjnymi, materiałoznawstwem, i innymi specjalistycznymi zagadnieniami istotnymi w architekturze wnętrz, właściwymi dla wybranej specjalności;
K_W04 szczegółowe zagadnienia dotyczące różnych technik wykonywania prezentacji projektu, w tym techniki komputerowe 2D i 3D;
K_W09 problematykę związaną z technologiami stosowanymi w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe (w ujęciu całościowym) i rozwojem technologicznym związanym z wybraną specjalnością.

K_K01 Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;
K_K06 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści, samooceny własnych rozwiązań projektowych oraz konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób. 

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Sala, w której prowadzone są zajęcia powinna być wyposażona w prawidłowo oświetlone stanowiska, umożliwiające pracę nad rysunkami koncepcyjnymi, pracę z makietami,
pracę nad wykończeniem plansz, dające możliwość pracy na komputerze przenośnym.
Studenci powinni mieć możliwość korzystania z modelarni technik różnych i modelarni drewna. Powinni mieć dostęp do komputerów (stacji graficznych) wyposażonych w monitory
o wysokiej rozdzielczości i specjalistyczne oprogramowanie 2D i 3D.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.2 d 30 1 ćw. 30h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.12048